ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impatient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impatient*, -impatient-

impatient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impatient (adj.) ใจร้อน See also: ใจเร็ว, หงุดหงิด, ซึ่งไม่อดทน Syn. irritable Ops. patient, tolerant
impatiently (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ Syn. irritably Ops. patiently, toerantly
English-Thai: HOPE Dictionary
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
English-Thai: Nontri Dictionary
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจปลาซิว (adj.) impatient See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด Ops. ใจกล้า
ทุรนทุราย (v.) be impatient See also: worry, feel restless with anxiety, be anxious Syn. กระวนกระวาย, ร้อนรุ่ม, ร้อนใจ
ร้อนรน (v.) be impatient See also: worry, feel restless with anxiety, be anxious Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, ร้อนรุ่ม, ร้อนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am very impatient, so I'll come straight to the pointฉันเป็นคนใจร้อน ดังนั้นฉันจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're impatient for you.พวกเขาออกห่างพระองค์
He seems to have rather an impatient dog, wouldn't you say?เขามีหมาที่ไม่อดทนเลยนะ คุณว่าไง
You seemed rather impatient last night.ดูคุณไม่ค่อยอยากอยู่นัก
"Mr Darcy is impatient to see his sister and we are scarcely less eager."คุณดาร์ซี่ ต้องการไปหาน้องสาว เราก็อยากไป ไม่แพ้กัน
And he got real impatient with all the dithering.แต่ท่านไม่ใจเย็นกับพวกที่ยังไม่รู้จะว่าอย่างไร
I should tell you I got a little impatient and we took out one of the sentries.และฉันจะบอกนายหน่อยนะว่าฉันเริ่มจะรอไม่ไหวแล้ว เราจัดการไปหนึ่งคนแล้ว
Mr. Yang, the members are getting impatient againคุณหยาง สมาชิกเค้าเริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วนะ
I'm impatient and curt, while you somehow keep the squints motivated and productive.ฉันหมดความอดทนและหยาบขึ้น ในขณะที่คุณช่วยชำเลืองมอง อย่างมีแรงกระตุ้นและมีอะไรเพิ่มบ้าง (มือถือดัง)
But katherine was also very impatient and entitledแต่แคทเธอรีนเองก็เป็นคนไร้ความอดทนและถือสิทธิ์
Because I know you're impatient me to say.เพราะผมรู้ว่าคุณอยากบอกผม
Since you are so impatient Wei Yangsheng Than so be itคนๆนี้เหมือนดูเค้าจะไม่ให้เกียรติข้าเลย งั้นเอางี้นะ
And if you get hung up, call me. You know how impatient I get.มีปัญหาอะไรโทรหาฉัน รู้ใช่มั้ยว่า ฉันใจร้อนแค่ไหน

impatient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
迫不及待[pò bù jí dài, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ, 迫不及待] impatient (成语 saw); in a hurry; itching to get on with it
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
急于[jí yú, ㄐㄧˊ ㄩˊ, 急于 / 急於] anxious; impatient
急切[jí qiè, ㄐㄧˊ ㄑㄧㄝˋ, 急切] eager; impatient
[zào, ㄗㄠˋ, 躁] hot-tempered; impatient
急拍拍[jí pāi pāi, ㄐㄧˊ ㄆㄞ ㄆㄞ, 急拍拍] hurried; impatient; rushed
不耐烦[bù nài fán, ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, 不耐烦 / 不耐煩] impatience; impatient
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 悁] impatient
耐烦[nài fán, ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, 耐烦 / 耐煩] patient (not impatient)
眼巴巴[yǎn bā bā, ㄧㄢˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, 眼巴巴] waiting anxiously; impatient

impatient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient
気短[きみじか, kimijika] (adj-na,n) short-tempered; quick-tempered; impatient
焦れったい[じれったい, jirettai] (adj-i) (uk) vexing; irritating; impatient
短慮性急[たんりょせいきゅう, tanryoseikyuu] (n,adj-na) short-tempered and impatient
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P)
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently
やきもき[, yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
今や遅しと[いまやおそしと, imayaososhito] (adv) impatiently; eagerly
仕方がない(P);仕方が無い[しかたがない, shikataganai] (exp,adj-i) (See 仕方のない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed; (P)
仕方ない(P);仕方無い[しかたない, shikatanai] (adj-i) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; impatient; annoyed; (P)
仕方のない;仕方の無い[しかたのない, shikatanonai] (adj-i) (See 仕方がない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
待ちわびる;待ち侘びる;待ち詫びる;待ち佗びる(iK)[まちわびる, machiwabiru] (v1,vt) to be tired of waiting; to wait impatiently
待ち兼ねる[まちかねる, machikaneru] (v1,vt) to wait impatiently for; (P)
待ち切れない[まちきれない, machikirenai] (adj-i) waiting impatiently for
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P)
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P)
逸る[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient

impatient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
คระหน[adj.] (khrahon) EN: be anxious ; be uneasy ; be restless ; be impatient ; strive FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
มุทะลุ[adj.] (muthalu) EN: impulsive ; reckless ; rash ; impatient FR: téméraire ; audacieux ; impétueux ; impulsif
ร้อนรน[v. exp.] (rønron) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious FR: être impatient
มะระ[n.] (mara) EN: balsam pear FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter
อดรนทนไม่ไหว[v. exp.] (ot ron thon) EN: FR: s'impatienter

impatient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeduldig {adj} | ungeduldiger | am ungeduldigstenimpatient | more impatient | most impatient
ungehalten (über); unduldsam (gegen) {adj}impatient (of)
unzufrieden (mit) {adj}impatient (of)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impatient
Back to top