ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extremely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extremely*, -extremely-

extremely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extremely (adv.) อย่างสุดขีด See also: อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างยิ่งยวด, อย่างที่สุด, อย่างเต็มที่, อย่างรุนแรงที่สุด, เต็มพิกัด, อย่างบ้าคลั่ง Syn. greatly, utterly
extremely bad (adj.) เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย Syn. foul
extremely modern (adj.) ล้ำสมัย See also: ทันสมัยมาก
extremely old (adj.) แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน) See also: เก่าแก่, โบราณ Syn. ancient Ops. modern, new
extremely subtle (adj.) ละเอียดเกินไป See also: ละเอียดมาก Syn. too subtle
English-Thai: Nontri Dictionary
extremely(adv) อย่างยิ่งยวด,อย่างยิ่ง,อย่างที่สุด,อย่างมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extremely high frequency (EHF)ความถี่สูงสุด (อีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามพร้อม (v.) be extremely beautiful Syn. งามสรรพ
งามสรรพ (v.) be extremely beautiful
ร้อนระอุ (v.) be extremely hot See also: be baking hot
โหวงเหวง (v.) be extremely light See also: be weightless
ใจชอบ (v.) be extremely fond of something See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in Syn. ถูกใจ
ใจรัก (v.) be extremely fond of something See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in Syn. ใจชอบ, ถูกใจ
กริบ (adv.) extremely See also: absolutely, perfectly
จัด (adv.) extremely See also: exceedingly, excessively Syn. เกินไป, มากไป, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. น้อยไป
ชะมัด (adv.) extremely See also: terribly, awfully
ตายห่า (adv.) extremely See also: terribly, awfully, heavily, severely
ตึดตื๋อ (adv.) extremely See also: very Syn. ตึ๊ดตื๋อ, มาก
ทายาด (adv.) extremely Syn. ยวดยิ่ง, ยิ่งยวด, อย่างยิ่ง
นัก (adv.) extremely See also: very, greatly, much, excessively, intensely, utterly Syn. มาก, หนักหนา, ยิ่ง, ยิ่งนัก
มากที่สุด (adv.) extremely See also: quite Syn. มาก
มากยิ่ง (adv.) extremely See also: exceedingly, very much Syn. ยิ่งนัก, นักหนา
มากไป (adv.) extremely See also: exceedingly, excessively Syn. เกินไป, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. น้อยไป
ยวด (adv.) extremely See also: greatly, supremely, remarkably, notably Syn. เป็นที่สุด, อย่างยิ่ง
ยิ่ง (adv.) extremely See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely Syn. เป็นยอด, ที่สุด
ยิ่งยวด (adv.) extremely Syn. ยวดยิ่ง, อย่างยิ่ง
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม (adv.) extremely See also: excessively, immensely Syn. มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is something extremely odd going onมีบางสิ่งที่น่าประหลาดสุดๆ กำลังเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My government feels that this is an extremely worthwhile plan.{\cHFFFFFF}รัฐบาลของฉันรู้สึกว่านี้ เป็นแผนการที่คุ้มค่ามาก
It's a man-eater. It's extremely rare for these waters.มันเป็นฉลามกินคน ซึ่งหายากในน่านนํ้านี่
It's extremely dangerous... to go up on top and round them up in the wild.มันเสี่ยงเกินไป ถ้าเกิดมันหลุดออกไปข้างนอก
Well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture.ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน
My father told me that this girl is unusually beautiful,... for a human in this village, and her blood is extremely tasty and mild.พ่อของข้าบอกว่า นังเด็กนั่น งามอย่างไร้ที่ติ เกินกว่าใครในหมู่บ้าน และโลหิตก็แสนโอชา
We have extremely incriminating photos of you and that little....เรามีรูปของคุณที่จะนำออกมาฟ้องร้อง... ...รูปของคุณ และหุ่น...
He is an extremely dangerous state! Don't let him through!เขาเป็นบุคคลที่มีอันครายอย่างสูง อย่าให้เขาผ่านไปได้!
At any rate, he's in an extremely dangerous condition!ถึงตอนนี้แล้ว เขาอยู่ในขั้นที่อันตรายที่สุด
Okay, I understand your desire for privacy, and I wouldn't dream of intruding if this weren't extremely important.ผมเข้าใจคุณต้องการความเป็นส่วนตัว และผมก็ไม่อยากก้าวก่าย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญ
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ
They are to be considered extremely dangerous, especially in large numbers.'พวกมันจะมีอันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะถ้ามีจำนวนมากๆ'
He was extremely brilliant. At 14 he won a mathematics olympiad.เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ 14 เขาได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์

extremely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满满登登 / 滿滿登登] ample; extremely abundant
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, 切要] essential; extremely important
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, 大发雷霆 / 大發雷霆] extremely angry
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, 奇丑无比 / 奇醜無比] extremely ugly; incomparably hideous
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, 巨幅] extremely large (of paintings, photographs etc)
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality
慢长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, 慢长 / 慢長] extremely long; unending
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, 奇丑 / 奇醜] grotesque; extremely ugly; hideous
重金[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, 重金] huge money; extremely rich; very expensive
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
极小[jí xiǎo, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ, 极小 / 極小] minimal; extremely small
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, 至当 / 至當] most suitable; extremely appropriate
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, 客客气气气 / 客客氣气氣] politely; extremely deferential
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, 珍重] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕恭毕敬 / 畢恭畢敬] reverent and respectful; extremely deferential
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, 火烧眉毛 / 火燒眉毛] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation
愧汗[kuì hàn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄢˋ, 愧汗] sweating from shame; extremely ashamed
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
闻所未闻[wén suǒ wèi wén, ㄨㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 闻所未闻 / 聞所未聞] unheard of; an extremely rare and unprecedented event
大吉[dà jí, ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ, 大吉] very auspicious; extremely lucky
神乎其技[shén hū qí jì, ㄕㄣˊ ㄏㄨ ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, 神乎其技] (成语 saw) brilliant; extremely skillful; virtuosic
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, 不胜 / 不勝] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely
不堪[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 不堪] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, 不亦乐乎 / 不亦樂乎] extremely; awfully
之至[zhī zhì, ㄓ ㄓˋ, 之至] extremely
[jí, ㄐㄧˊ, 极 / 極] extremely; pole (geography, physics); utmost; top
极了[jí le, ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, 极了 / 極了] extremely; exceedingly
极其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, 极其 / 極其] extremely
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely

extremely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとも[, itomo] (adv) extremely
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb)
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward
ビンベスト[, binbesuto] (n) (1) (See ビンバー,貧乏) extremely poor person; (2) 3rd degree poverty
ミリメートル波[ミリメートルは, mirime-toru ha] (n) extremely high frequency wave; EHF
不埒千万[ふらちせんばん, furachisenban] (n,adj-na) very insolent; extremely audacious; reprehensible
不届千万;不届き千万[ふとどきせんばん, futodokisenban] (n,adj-na) very rude (insolent); extremely reprehensible; outrageous
前世紀の遺物[ぜんせいきのいぶつ, zenseikinoibutsu] (n) extremely outmoded
千差万別[せんさばんべつ;せんさまんべつ, sensabanbetsu ; sensamanbetsu] (adj-na,n,adj-no) an infinite variety of; multifarious; being extremely varied and wide-ranging
千種万様[せんしゅばんよう, senshubanyou] (n,adj-na,adj-no) an infinite variety; multifarious; being extremely varied and wide-ranging
卑怯千万[ひきょうせんばん, hikyousenban] (n,adj-na) very mean (sneaky); extremely unsportsmanlike
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely
大流行[だいりゅうこう, dairyuukou] (n,vs) extremely popular; extremely common; widespread contagion
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n,adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
後生一生[ごしょういっしょう, goshouisshou] (n) extremely important or once in a lifetime (request); only once in one's lifetime
後生一生の頼み[ごしょういっしょうのたのみ, goshouisshounotanomi] (exp) extremely important or once in a lifetime request
恐悦至極[きょうえつしごく, kyouetsushigoku] (n,adj-na) extremely and humbly delighted
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
本膳料理[ほんぜんりょうり, honzenryouri] (n) extremely high-grade Japanese meal served all at once (on a table with legs)
激辛[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation
猛暑日[もうしょび, moushobi] (n) extremely hot day (i.e. 35 degrees Celsius or greater)
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
癒着関係[ゆちゃくかんけい, yuchakukankei] (n) extremely close relationship; collusive relationship
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame
馴染み深い;なじみ深い[なじみぶかい, najimibukai] (adj-i) extremely intimate; very well-acquainted

extremely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาเรื่อง[adv.] (aoreūang) EN: very ; extremely FR:
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
เบย[X] (boēi) EN: completely ; extremely FR:
ชะมัด[adv.] (chamat) EN: extremely ; exceptionally FR:
เฉียบ[adv.] (chīep) EN: exceedingly ; extremely ; very FR: extrêmement
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
เดือดเนื้อร้อนใจ[adj.] (deūat neūa ) EN: extremely upset ; agitated FR:
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
ฝุด ๆ = ฝุดๆ[adv.] (fut-fut) EN: extremely FR: extrêmement ; terriblement
หูดับตับไหม้[X] (hūdaptapmai) EN: extremely loud FR:
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
จ้าน[adj.] (jān) EN: very ; extremely ; intensely FR: extrêmement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
จะตาย[adv.] (ja tāi) EN: extremely FR: à mourir ; à crever (fam.) ; extrêmement
จี๋[adv.] (jī) EN: very ; extremely ; urgently ; intensely FR:
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly FR: sérieusement ; avec sérieux
จั๊วะ[adv.] (jua) EN: extremely FR:
จ๊วก[adv.] (jūak) EN: extremely FR:
กาจ[adv.] (kāt) EN: very ; extremely ; terrible FR: très
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[v. exp.] (khāi dī pen) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well FR: se vendre comme des petits pains
เข้าไส้[X] (khao sai) EN: really ; great ; extremely FR:
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
คลั่งไคล้[adj.] (khlangkhlai) EN: infatuated (with) ; crazy about ; besotted (by/with) ; extremely enthusiastic about ; mad about FR:
คอขาดบาดตาย[adj.] (khøkhātbātt) EN: very serious ; critical ; in grave danger ; extremely dangerous ; a matter of life and death FR: critique
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action FR:
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
เกินคน[adv.] (koēnkhon) EN: extremely ; exceptionally FR:
กราดเกรี้ยว[v.] (krātkrīo) EN: be furious ; be infuriated ; be extremely angry ; be enraged FR: être furieux
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly FR:
กรอบ[adv.] (krøp) EN: completely ; utterly ; extremely FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; excessively FR:
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เหลือแสน[adv.] (leūasaēn) EN: extremely FR:
ไม่มีแรง[v. exp.] (mai mī raēn) EN: burn oneself out ; burn someone out ; burn out ; become extremely tired FR: n'avoir aucune force ; être très affaibli
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely ; too much ; too many FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
มืดตื้อ ; มืดตื๋อ[adj.] (meūtteū) EN: pitch-dark ; extremely dark FR:

extremely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todunglücklich {adj} [ugs.]desperately unhappy; extremely unhappy
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy
lebensgefährlich {adj}extremely dangerous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extremely
Back to top