ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uninformed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uninformed*, -uninformed-

uninformed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uninformed (adj.) ที่ไม่รู้ Ops. well-infomed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูป่าตาเถื่อน (adj.) uninformed See also: ignorant, unsophisticated Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา
เซ่อซ่า (adj.) uninformed See also: ignorant, unsophisticated Syn. ไม่สีสา
ไม่สีสา (adj.) uninformed See also: ignorant, unsophisticated Syn. เซ่อซ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forgive my ignorance, senorita, but I'm a little uninformed on the European perspective.โปรดอภัยในความไม่รู้ของผม แต่ผมไม่เคยรู้ เกี่ยวกับมุมมองของชาวยุโรปมาก่อน
The stock boy at Walgreens was frustratingly uninformed on the subject.เด็กเช็คสินค้าที่วอลล์กรีน ขาดความรู้ในสินค้าจนน่าหงุดหงิด
Uninformed consent extorted with threats against children.- ใบยินยอมที่โดนผูกมัด กับการรักษาเด็กๆ
For a modern woman you're very uninformed.สำหรับผู้หญิงสมัยใหม่ คุณช่างดูสง่างามเหลือเกิน

uninformed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat

uninformed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูป่าตาเถื่อน[adj.] (hūpātātheūo) EN: uninformed FR:
ตกข่าว[v.] (tokkhāo) EN: miss the news ; leave out the news ; miss out on the news (of) ; be uninformed ; FR: ne pas être au courant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uninformed
Back to top