ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbecoming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbecoming*, -unbecoming-

unbecoming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbecoming (adj.) ไม่เหมาะสม See also: ไม่งดงาม, ไม่สมควร Syn. improper, unacceptable Ops. becoming, proper, correct
unbecomingly (adv.) อย่างไม่เหมาะสม Syn. wrongly
English-Thai: HOPE Dictionary
unbecoming(อันบิคัม'มิง) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's very unbecoming of a princess.มันไม่เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหญิงเลย
Two days ago I was trapped in a cell in a dungeon, admittedly trying to escape, unbecoming of the son of Poseidon.เมื่อสองวันก่อน ข้าถูกขังอยู่ในคุก พยายามหาทางหนี ไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นลูกชายของโพไซดอน
Retreating in fear from a little girl is unbecoming of the greatest city that ever was or will be.ถอยทัพเพราะว่า กลัวเด็กสาวตัวเล็กๆ ไม่สมกับเป็นเมือง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยมีและ จะมีมาเลยนะ
This paranoia, it's really quite unbecoming.ระแวงแบบนี้ ไม่น่าดูเลยนะ
Don't be cocky. It's unbecoming.อย่าอวดดีน่า มันไม่น่าดึงดูด
Good job. Bragging is unbecoming.ทำงานดีมาก คุยโม้โอ้อวดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
And it is fucking unbecoming, your lack of interest in the truth of his demise.แล้วมันก็ไม่เข้าท่าเลย ที่นายไม่สนใจหาความจริง

unbecoming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
不雅观[bù yǎ guān, ㄅㄨˋ ㄧㄚˇ ㄍㄨㄢ, 不雅观 / 不雅觀] offensive to the eye; unbecoming

unbecoming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
有るまじき[あるまじき, arumajiki] (adj-pn) unworthy; unbecoming; improper
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)

unbecoming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เข้าที[adj.] (mai khaothī) EN: inappropriate ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; out of place FR: inapproprié
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable

unbecoming ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unkleidsam {adv}unbecomingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbecoming
Back to top