ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flattering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flattering*, -flattering-

flattering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flattering (adj.) ที่ปากหวาน See also: ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง
flattering (adj.) ช่างประจบ See also: สอพลอ Syn. fawning Ops. defiant
flatteringly (adv.) อย่างประจบสอพลอ

flattering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谀辞[yú cí, ㄩˊ ㄘˊ, 谀辞 / 諛辭] flattering words
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, 阿谀奉承 / 阿諛奉承] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking
[xiān, ㄒㄧㄢ, 憸] artful; flattering
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)

flattering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボディーコンシャス[, bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei
ボディコン[, bodeikon] (n) (abbr) (See ボディーコンシャス) sexually flattering clothing (wasei

flattering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำยกยอ[n. exp.] (kham yokyø) EN: flattering speech FR:
ยกยอ[adj.] (yokyø) EN: flattering FR:

flattering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmeichlerisch {adv}flatteringly
ungeschminkt {adv}unflatteringly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flattering
Back to top