ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlovely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlovely*, -unlovely-

unlovely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlovely (adj.) ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา See also: ซึ่งไม่น่ามอง Syn. ugly, tasteless
English-Thai: HOPE Dictionary
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming

unlovely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlovely
Back to top