ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

develop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *develop*, -develop-

develop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
develop (vt.) บุกเบิก See also: เริ่มต้น, ริเริ่ม Syn. emerge, originate, occur
develop (vi.) พัฒนา See also: เติบโต, เจริญ, วิวัฒนาการ
develop (vt.) พัฒนา See also: ทำให้เติบโต, ทำให้เจริญ, ทำให้ดีขึ้น, วิวัฒนาการ Syn. enlarge, expand, strengthen, advance, improve, progress
develop (vt.) ให้รายละเอียด See also: ขยายความ Syn. amplify, go into detail, elaborate Ops. decrease, summarise
develop from (phrv.) พัฒนาจาก See also: เติบโตจาก
develop into (phrv.) พัฒนาเป็น See also: กลายเป็น, เติบโตเป็น
developed (adj.) ที่พัฒนาแล้ว See also: ที่ปรับปรุงแล้ว, ที่เจริญก้าวหน้า Syn. industrialized, advanced
developer (n.) ผู้พัฒนา See also: นักพัฒนา Syn. builer, projector
developing (adj.) ที่กำลังพัฒนา Syn. underdeveloped, agricultural Ops. advanced, developed
development (n.) การเจริญเติบโต See also: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ Syn. advancement, growth, progress
development site (n.) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. building lots
developmentally disabled (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. slow
English-Thai: HOPE Dictionary
develop(ดีเวล'เลิพ) {developed,developing,develops} vt. พัฒนา,ทำให้เจริญ,ทำให้ปรากฎชัดขึ้นมา,ล้างรูป,ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้นมาตามลำดับ. vi. พัฒนา,วิวัฒนา, See also: developability n. ดูdevelop, Syn. mature
develope(ดิเวล'เลิพ) vt.,vi. ดูdevelop
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
English-Thai: Nontri Dictionary
develop(vi) พัฒนา,ก้าวหน้า,เจริญ,ล้างรูป,ล้างฟิล์ม
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
developable๑. แผ่ราบได้๒. ผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
developed countryประเทศพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developing countryประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developmentการพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Developพัฒนา [การแพทย์]
Developed Countriesประเทศที่พัฒนาแล้ว [การแพทย์]
developerสารทำให้เกิดภาพ, สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บันทึกภาพแล้วมาแช่ในสารละลายนี้ บริเวณที่ถูกแสงจะปรากฏเป็นสีดำมากน้อยตามปริมาณแสงที่ได้รับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Developing and developersการล้างและน้ำยาล้างฟิล์ม [TU Subject Heading]
Developmentการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้น (v.) develop Syn. เกิด
พัฒนา (v.) develop Syn. ปรับปรุง, เจริญ, ปฏิรูป
ล้างฟิล์ม (v.) develop a photographic film Syn. ล้างรูป
อัดรูป (v.) develop film See also: print a photograph
เห่อ (v.) develop sores See also: come out in a rash
พุฒ (adj.) developed Syn. เจริญ, พัฒนา, ก้าวหน้า
ประเทศพัฒนาแล้ว (n.) developed country
ผู้พัฒนา (n.) developer
พัฒนากร (n.) developer
ประเทศกำลังพัฒนา (n.) developing country
การพัฒนา (n.) development See also: progress
ความเจริญ (n.) development See also: growth, progress Syn. ความก้าวหน้า
พัฒนาการ (n.) development See also: growth, progress Syn. ความเจริญ, ความก้าวหน้า
R&D (abbr.) คำย่อของ research and development
กปร. (n.) Office of the Royal Development Projects Board See also: ORDPB Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กพร. (n.) Department of Skill Development Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการพัฒนาชุมชน (n.) Community Development Department See also: Department of Community Development
กรมปศุสัตว์ (n.) Department of Livestock Development See also: Department of Livestock Promotion, Animal Husbandry Department
กรมพัฒนาที่ดิน (n.) Land Development Department
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (n.) Department of Skill Development
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you trying to develop a sense of humor, or am I going deaf?คุณพยายามที่จะพัฒนาความรู้สึกของอารมณ์ขัน หรือฉันจะหูหนวก?
I began to develop a theory... why I was brought to the Sultana...ว่าทำไมผมถึงถูกชายาสุลต่านซื้อมา
The Tibetans say an enemy is the greatest teacher... because only an enemy can help develop patience and compassion.ชาวทิเบตบอกว่าศัตรู คือครูที่ดีที่สุด เพราะมีแต่ศัตรูเท่านั้นที่ทำให้เรา เรียนรู้ความอดทนและเห็นอกเห็นใจ
In time your fingers can develop a tactile memory forjust the right amount.ไม่ช้านิ้วคุณจะจำได้ว่าแค่ไหน ถึงจะพอเหมาะ
And if you do go to New York, we can develop this.ถ้าคุณจะไปนิวยอร์ค เราก็ยังสานต่อได้
You have to develop what are called created wantsบรรษัทต้องพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า "ความต้องการเทียม"
In most cases of arterial thrombosis, clots will develop over a period of minutes or hours, spread to the rest of the body.เป็นไปได้ใหมเกิดขึ้นโดยสารเคมี ค่ะ มี
But what caused them to develop in a healthy young aviator?แต่ยังไม่เจอที่เกี่ยวข้อง
Sometimes when you see someone from afar... you develop a fantasy.บางครั้งเวลาเรามองใครจากที่ไกลๆ อาจจะทำให้เราสร้างจินตนาการขึ้นมาเอง
Thank you. And with this grant to develop new applications for copper wire, dr.ด้วยทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากลวดทองแดง...
Well, I'm not an inventor, but I did develop a new way of irrigating dry land so that no one in my kingdom ever has to be hungry.ผมไม่ใช่นักประดิษฐ์ แต่ผมคิดระบบชลประทาน เพื่อไม่ให้ประชาชนของผมอดอยาก
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า.

develop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并举[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, 并举 / 並舉] develop simultaneously
洗照片[xǐ zhào piàn, ㄒㄧˇ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, 洗照片] develop film
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
展翅高飞[zhǎn chì gāo fēi, ㄓㄢˇ ㄔˋ ㄍㄠ ㄈㄟ, 展翅高飞 / 展翅高飛] spread your wings and soar (成语 saw); to develop one's abilities freely
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
成体[chéng tǐ, ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ, 成体 / 成體] adult; fully formed; developed
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 非洲开发银行 / 非洲開發銀行] African Development Bank
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 丰满 / 豐滿] ample; well developed; fully rounded
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 亚洲开发银行 / 亞洲開發銀行] Asian Development Bank
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 长 / 長] chief; head; elder; to grow; to develop
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, 动态 / 動態] development; trend; dynamic state; movement; moving
新兴经济国家[xīn xīng jīng jì guó jiā, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 新兴经济国家 / 新興經濟國家] developing economic state; developing nation
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 发展 / 發展] development; growth; to develop; to grow; to expand
发展中[fā zhǎn zhōng, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ, 发展中 / 發展中] developing; under development; in the pipeline
发展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 发展中国家 / 發展中國家] developing country
发展的国家[fā zhǎn de guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 发展的国家 / 發展的國家] developing country; developing nation
发扬[fā yáng, ㄈㄚ ㄧㄤˊ, 发扬 / 發揚] develop; make full use of
发育生物学[fā yù shēng wù xué, ㄈㄚ ㄩˋ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 发育生物学 / 發育生物學] developmental biology
发达[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, 发达 / 發達] developed (country etc); flourishing; to develop
发达国[fā dá guó, ㄈㄚ ㄉㄚˊ ㄍㄨㄛˊ, 发达国 / 發達國] developed nation
发达国家[fā dá guó jiā, ㄈㄚ ㄉㄚˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 发达国家 / 發達國家] developed nation
开发人员[kāi fā rén yuán, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 开发人员 / 開發人員] developer
开发商[kāi fā shāng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄕㄤ, 开发商 / 開發商] developer (e.g. real-estate, software etc)
开发区[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ, 开发区 / 開發區] development zone
開發周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 開發周期] development cycle; development period; also written 開發週期|开发周期
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 开发环境 / 開發環境] development environment (computer)
开发周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 开发周期 / 開發週期] development cycle; development period
开发过程[kāi fā guò chéng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 开发过程 / 開發過程] development process
开发银行[kāi fā yín háng, ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 开发银行 / 開發銀行] development bank
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
沿革[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿革] evolution of sth over time; course of development; history
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, 发育 / 發育] growth; development
急速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, 急速] hurried; at a great speed; rapid (development)
智育[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, 智育] intellectual development
蕴蓄[yùn xù, ㄩㄣˋ ㄒㄩˋ, 蕴蓄 / 蘊蓄] latent; hidden and not developed

develop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp,v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1,vi) to crack; to develop a crack
大事に至る[だいじにいたる, daijiniitaru] (exp,v5r) to develop into a serious incident
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P)
用不用説[ようふようせつ, youfuyousetsu] (n) (See ラマルク説) Lamarckian evolutionary theory in which individuals lose characteristics that are not used and develop characteristics that are often used
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) {comp} application development
アプリケーション開発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) {comp} application development system
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) {comp} Application Development Environment; ADE
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer
アプリケーション開発言語[アプリケーションかいはつげんご, apurike-shon kaihatsugengo] (n) {comp} application development language
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization)
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
オフショア開発[オフショアかいはつ, ofushoa kaihatsu] (n) {comp} offshore development
クリエイター[, kurieita-] (n) creator; inventor; developer
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review
ソフトウェアディベロッパキット[, sofutoueadeiberoppakitto] (n) {comp} software developer kit
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
ディーピーイー[, dei-pi-i-] (n) film processing (developing, printing, enlarging); DPE
ディベロッパー[, deiberoppa-] (n) developer
デベロッパー[, deberoppa-] (n) developer; (P)
デベロッパーニセン[, deberoppa-nisen] (n) {comp} Developer2000
ビジネスプロデュース[, bijinesupurodeyu-su] (n) starting up and developing a business (wasei
ファカルティディべロップメント;ファカルティディベラップメント[, fakaruteidei be roppumento ; fakaruteideiberappumento] (n) faculty development
ボディービル;ボディビル[, bodei-biru ; bodeibiru] (n) body-building; special exercise for developing big muscles
マスターアップ[, masuta-appu] (n) (game) development deadline (wasei
ミフェプリストン[, mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486)
メタボゾーン[, metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei
ヨーロッパ復興開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD
三輪神道[みわしんとう, miwashintou] (n) (See 両部神道) Miwa Shinto (sect of amalgamated Shinto developed in the Muromachi Period)
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development
デベロッパーニセン[でべろっぱーにせん, deberoppa-nisen] Developer2000
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP)
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association
開発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] development kit
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool
開発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] development process
開発中[かいはつちゅう, kaihatsuchuu] under development
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review
開発環境[かいはつかんきょう, kaihatsukankyou] development environment
開発者[かいはつしゃ, kaihatsusha] developer
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
展開[てんかい, tenkai] Thai: พัฒนา English: develop (vs)
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development

develop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดรูป[v. exp.] (at rūp) EN: make a print (from a film) ; develop film FR:
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit FR: déblayer ; défricher
ฟ่องฟู[v.] (fǿngfū) EN: progress ; became better ; develop FR: progresser
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญขึ้น[v. exp.] (jaroēn kheu) EN: develop FR:
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn toēp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
คลี่คลาย[v.] (khlīkhlāi) EN: improve ; ease ; develop positively ; take a turn for the better FR: s'améliorer
ล้างฟิล์ม[v. exp.] (lāng fīm) EN: develop a photographic film FR: développer un film (photographique)
ลงพุง[v.] (longphung) EN: be potbellied ; have a potbelly ; develop a paunch ; get paunchy FR: prendre du ventre ; bedonner (fam.)
งอก[v.] (ngøk) EN: grow ; sprout ; germinate ; shoot ; bud ; develop FR: croître ; pousser ; germer ; bourgeonner ; se développer
อบรมบ่มเพาะ[v. exp.] (oprom bom p) EN: train ; develop ; educate ; guide FR:
พัฒนา[v.] (phatthanā) EN: develop ; advance ; progress ; evolve ; improve FR: développer ; faire progresser ; faire évoluer ; évoluer ; mettre au point
พัฒนาการผลิต[v. exp.] (phatthanā k) EN: develop production ; expand production FR: développer la production
พัฒนาขึ้น [v. exp.] (phatthanā k) EN: develop ; grow FR: développer
พัฒนามาจาก[v. exp.] (phatthanā m) EN: develop from FR: développer à partir de
พัฒนาปรับปรุง[v. exp.] (phatthanā p) EN: develop FR:
พัฒนาทักษะ[v. exp.] (phatthanā t) EN: develop skills FR: développer les aptitudes
สร้างเทคโนโลยีใหม่[v. exp.] (sāng theknō) EN: develop new technologies FR: développer de nouvelles technologies
ทำอารมณ์[v. exp.] (tham ārom) EN: build up a feeling (of) ; build up an emotion (of) ; develop an emotion FR:
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai t) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits FR: attraper de mauvaises habitudes
โต[v.] (tō) EN: grow ; grow up ; develop FR: grandir ; croître ; se développer
ตกกระ[v.] (tokkra) EN: have freckles ; develop freckles ; chloasma FR: avoir des taches de rousseur
วิวัฒน์[v.] (wiwat) EN: develop ; evolve ; evolute FR: évoluer ; progresser
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop FR:
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate FR: développement immobilier [m] ; maison de lotissement [f]
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Īta) EN: Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ; Italian-Thai Development plc (ITD) FR:
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) [org.] (Børisat Tha) EN: Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) FR:
เชิงพัฒนา[adj.] (choēng phat) EN: developmental FR:
ด้อย[adj.] (døi = dǿi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade FR: inférieur ; sous-développé
ด้อยความเจริญ[adj.] (dǿi khwām j) EN: underdeveloped FR:
ด้อยพัฒนา[adj.] (dǿi phattha) EN: underdeveloped FR:
ฟักตัว[v.] (faktūa) EN: be coming on ; be hatching ; be developing ; be growing ; incubate FR:
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful FR: prospérer ; croître ; se développer
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน[n. exp.] (jaophanakng) EN: community development officer FR:
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม[n. exp.] (jaophanakng) EN: social development officer FR:
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk) EN: grow ; thrive ; flourish FR: pousser ; croître ; se développer

develop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausarbeitung {f}development
ausbaufähig {adj} | ausbaufähiger | am ausbaufähigstencapable of development | more capable of development | most capable of development
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man
Entwicklungssystem {n}developing system
Neubaugebiet {n}developing area
Bebaubarkeit {f}development potential
Entwicklungsabteilung {f}development department
Entwicklungsantrag {m}development request
Entwicklungsarbeiten {pl}development work
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer
Entwicklungshilfe {f}development aid
Entwicklungsplanung {f}development planning
Entwicklungspotenzial {f}development potential
Entwicklungsprozess {m}development process
Entwicklungssystem {n}development system
Entwicklungsumgebung {f}development environment
Erarbeitung {f}working out; preparation; development
Filmentwicklung {f}film developing
Filmentwicklungsdose {f}film developing tank
Weiterentwicklung {f}further development; further stage
hochentwickelt {adj}highly developed
Entwicklungsgeschichte {f}history of development
Spätentwickler {m}late developer
Mikroprozessor-Entwicklungssystem {n} [comp.]microprocessor development system
Erschließung {f}opening (up); development
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development
Mitarbeiterfördergespräch {n}personnel development review
Mitarbeiterförderung {f}personnel development
Kursentwicklung {f}price development; price trend
Produktentwicklung {f}product development
Produktentwicklungsleiter {m}product development manager
Programmentwicklungssystem {n}program development system
Raumordnung {f}regional planning; regional development
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD)
Freiraum {m}scope for development
Software-Entwicklung {f} [comp.]software development
Entwicklungsstand {m}stage of development; state of development
unterentwickelt {adj} | unterentwickelter | am unterentwickeltestenunderdeveloped | more underdeveloped | most underdeveloped
Fehlentwicklung {f}undesirable development
unerschlossen {adj} | unerschlossener | am unerschlossenstenundeveloped | more undeveloped | most undeveloped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า develop
Back to top