ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

free

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *free*, -free-

free ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
free (adj.) ซึ่งเป็นอิสระ See also: โดยเสรี, ไม่มีข้อจำกัด
free (vt.) ปลดปล่อย See also: ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ Syn. discharge, liberate, release Ops. confine
free (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ปลดเปลื้อง
free (vt.) ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง See also: ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ
free (adj.) แจกฟรี See also: ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า
free (adv.) อย่างให้เปล่า See also: อย่างไม่ต้องเสียเงิน, อย่างไม่คิดมูลค่า
free and easy (idm.) ง่ายๆ See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์
free from (phrv.) เป็นอิสระจาก Syn. free of
free gift (n.) ของอภินันทนาการ See also: ของแถม, ของแจก
free lunch (sl.) อิสระ See also: เสรีภาพ
free market (n.) ตลาดเสรี
free of (phrv.) เป็นอิสระจาก Syn. free from
free of charge (adv.) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย See also: โดยไม่คิดเงิน, ฟรี, แถม Syn. free, giveaway
free port (n.) เขตปลอดภาษี Syn. free zone
free time (n.) เวลาว่าง See also: การว่างจากงาน Syn. relaxation, freedom
free trade area (n.) ตลาด See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ Syn. store, stall shopping center
free will (n.) อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ See also: การกำหนดใจตนเอง, การตัดสินใจด้วยตัวเอง Syn. independence, freedom, liberty
free zone (n.) เขตปลอดภาษี
free-flowing (adj.) เป็นของเหลว See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว Syn. fluid Ops. solid
free-for-all (idm.) การมีปากเสียงกัน
freebee (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freebie, freeby
freebie (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freeby
freeborn (adj.) ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
freeby (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freebie
freedman (n.) ผู้ที่ได้รับอิสระภาพจากการเป็นทาส
freedom (n.) ความเป็นอิสระ See also: เสรีภาพ, อิสรภาพ Syn. independence, liberty
freehand (adj.) เขียนด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วย)
freehold (n.) การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์
freehold (n.) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น
freelance (n.) คนที่ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
freelance (adj.) ซึ่งทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ Syn. self-employed
freelance (vi.) ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
freelance work (n.) งานนอกเวลา
freeload (vi.) เอาเปรียบผู้อื่น (แบบไม่รับผิดชอบ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sponge
freeloader (n.) คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ Syn. forager, collector, junk dealer
freely (adv.) อย่างอิสระ See also: อย่างเสรี
freeman (n.) เสรีชน
freeman (n.) บุคคลที่ได้รับสิทธิพิเศษ
freemason (n.) คนที่เป็นสมาชิกของสมาคมลับ Freemasonary
freemasonary (n.) องค์กรของพวก Freemason See also: แนวปฏิบัติหรือความเชื่อของพวก Freemason
English-Thai: HOPE Dictionary
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free handอิสรภาพ
free housen. (ฟรี'เฮาซฺ) n. ร้านที่ขายเหล้าได้ทุกยี่ห้อ
free kickn. การเตะลูกโทษ
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
free on board(ผู้ขาย) เสียค่าขนส่งจนถึงเรือหรือรถหรือเครื่องบิน
free portn. ท่าเรือที่ไม่เก็บค่าภาษีศุลกากร
free thoughtn. ความคิดที่อิสระ,ความคิดเสรี
free traden. การค้าเสรี, See also: free-trade adj.
free tradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
free worldn. โลกเสรี,ชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรืออยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ
free zonen. เขตปลอดภาษีศุลกากร
free-choiceadj. ซึ่งเลือกเองได้ตามใจชอบ
free-dropvt.,n. (การ) โยนลงมาจากอากาศโดยไม่มีร่มชีพ.
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
free-hearted(ฟรีเฮาร์ท'ทิด) adj. เป็นไปเอง,โดยธรรมชาติ,ใจกว้าง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
free-minded(ฟรีไม'ดิด) adj. ซึ่งมีจิตใจเป็นอิสระ
free-soiladj. เกี่ยวกับดินแดนที่ไร้ทาส
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
free-swimmingadj. ซึ่งสามารถว่ายไปมาได้,ตรงไปตรงมา,อิสระ,ไม่ยึดมั่น
free-willadj. เต็มใจ,ด้วยใจสมัคร
freebie(ฟรี'บี) n. สิ่งที่ให้ฟรี,สิ่งที่ให้โดยไม่คิดเงิน
freebootvi. ปล้นสะดม,ปล้น
freebootern. ผู้ปล้นสะดม,โจร,สลัด
freebootyn. ของที่ปล้นได้
freebornadj. ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
freeby(ฟรี'บี) n. สิ่งที่ให้ฟรี,สิ่งที่ให้โดยไม่คิดเงิน
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
freedom(ฟรี'เดิม) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ, Syn. independence
freehandadj.,adv. ด้วยมือเปล่า
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
freelyadv. อย่างอิสระ
freeman(ฟรี'เมิน) n. ผู้ที่เป็นอิสระ -pl. freemen
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
freer(ฟรี'เออะ) n. ผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ,สิ่งที่ปลดปล่อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfree
freesian. พืชดอกเป็นหลอดที่หอม
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
English-Thai: Nontri Dictionary
free(adj) อิสระ,ให้เปล่า,ว่าง,ปลอด
FREE free trade(n) การค้าเสรี
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
freehand(adj) ทำด้วยมือ,ด้วยมือเปล่า
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
freeman(n) คนอิสระ,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
freezer(n) ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
free alongside ship (f.a.s.)ส่งถึงข้างเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free of capture and seizure clauseข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
free on board (f.o.b.)ส่งลงเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free portเมืองท่าปลอดภาษี, บริเวณปลอดภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free radicalอนุมูลอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
free tradeการค้าเสรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free worldโลกเสรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free zoneเขตปลอดภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedomเสรีภาพ, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freeholdกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ตามคอมมอนลอร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freemanเสรีชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freestoneเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
freethinkerนักคิดเสรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
freewareฟรีแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
freeze plug; core hole plug; core plug; expansion plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezerห้องแช่แข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezingการทำให้เยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezing pointจุดเยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freeอยู่อย่างอิสระ [การแพทย์]
Free Fromแยกเป็นอิสระ [การแพทย์]
Free Handการปลอมโดยวิธีเขียนขึ้นเอง [การแพทย์]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Free ports and zonesเขตการค้าเสรี [TU Subject Heading]
Free radicalอนุมูลอิสระ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free tradeการค้าเสรี [TU Subject Heading]
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
Freehand (Computer file)ฟรีแฮนด์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Freemasonsฟรีเมสันส์ [TU Subject Heading]
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
Freezeแช่แข็ง [การแพทย์]
Freeze-dryingการทำแห้งเยือกแข็ง [TU Subject Heading]
Freezersตู้แช่แข็ง,ช่องทำน้ำแข็ง [การแพทย์]
Freezingการทำให้เย็นจัด,การแช่แข็ง,เย็นจัด,การทำให้เย็น [การแพทย์]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอด (v.) be free from See also: be clear of Syn. ปราศจาก
ปลอดคน (v.) be free from people See also: be clear of passersby
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
พ้นทุกข์ (v.) be free from suffering See also: be delivered from suffering/misery Syn. สิ้นทุกข์, หมดทุกข์ Ops. มีทุกข์
พ้นภาระ (v.) be free from obligation See also: be free from one´s duty Ops. มีภาระ, รับภาระ
รอดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. พ้น, หลุด
ลอยบาป (v.) be free from sin
หมดทุกข์ (v.) be free of misery Syn. พ้นทุกข์
หมดภาระ (v.) be free from obligation See also: be free from one´s duty Syn. พ้นภาระ Ops. มีภาระ, รับภาระ
หลุดพ้น (v.) be free from evil See also: go to nirvana
หลุดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. รอดพ้น, พ้น, หลุด
อาฟตา (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA
ปลดปล่อย (v.) free See also: release, liberate, set free, emancipate Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ
พิโมกข์ (v.) free Syn. พิโมกษ์, หลุดพ้น
ฟรี (adj.) free
ฟรี (adv.) free
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't have much free timeฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
Now you are free all dayตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
What do you like to do in your free time?คุณชอบทำอะไรในยามว่างหรือ?
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
Each of us is free to behave as we want toพวกเราแต่ละคนมีอิสระที่จะทำอย่างที่เราต้องการ
You're free to do whatever you wantเธอมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ
I'm free to choose who I want to hireฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
But if supporting dictators helps to keep the Free World free, we'll support them.{\cHFFFFFF}แต่ถ้าสนับสนุนเผด็จการจะช่วยให้ โลกฟรีเราจะสนับสนุนพวกเขา
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ
They went free that very day!พวกเขาเดินฟรีวันนั้น!
Oh, come on, Mongo. You're a free man.ไม่เอาน่า นายเป็นอิสระแล้ว
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้,\ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น
We must be completely free in our choiceเราคือ completely free ในตัวเลือกของเรา
I don't permit the suffering. You do. Free will.ผมไม่ทำสิ่งที่ทรมาน คุณทำเองตามต้องการ
What I wanted to tell you was that your room here isn't free yet.อยากจะบอกเธอว่า ห้องของเธอที่นี่ ไม่ได้อยู่ฟรีนะ.

free ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
蝉蜕[chán tuì, ㄔㄢˊ ㄊㄨㄟˋ, 蝉蜕 / 蟬蛻] cicada slough; fig. to free oneself; to extricate oneself from
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, 保税区 / 保稅區] duty free district
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
欧洲自由贸易联盟[Ōu zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 欧洲自由贸易联盟 / 歐洲自由貿易聯盟] European Free Trade Association
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
任意球[rèn yì qiú, ㄖㄣˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 任意球] free kick
免费[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, 免费 / 免費] free (of charge)
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, 洒脱 / 灑脫] free and easy; unaffected
自由港[zì yóu gǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄍㄤˇ, 自由港] free port
自由基[zì yóu jī, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 自由基] free radical
自由贸易[zì yóu mào yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 自由贸易 / 自由貿易] free trade
自由贸易区[zì yóu mào yì qū, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄑㄩ, 自由贸易区 / 自由貿易區] free trade zone
空暇[kòng xiá, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄚˊ, 空暇] idle; free time; leisure
空闲[kòng xián, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, 空闲 / 空閑] idle; free time; leisure
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, 闲暇 / 閑暇] leisure; free time; unoccupied; not in use
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, 安宁 / 安寧] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, 解脱 / 解脫] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved
空儿[kòng er, ㄎㄨㄥˋ ㄦ˙, 空儿 / 空兒] spare time; free time
免税[miǎn shuì, ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, 免税 / 免稅] tax free; duty free (shop)
游戏说[yóu xì shuō, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 游戏说 / 遊戲說] theory of free play (in Kant's philosophy)
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, 翻身] turn over; free oneself; stand up
散诞[sǎn dàn, ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, 散诞 / 散誕] free and unfettered
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌宕] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌盪] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌蕩] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
白话诗[bái huà shī, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕ, 白话诗 / 白話詩] free verse in the vernacular
[yú, ㄩˊ, 竽] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙
[shēng, ㄕㄥ, 笙] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 学术自由 / 學術自由] academic freedom
防冻[fáng dòng, ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥˋ, 防冻 / 防凍] antifreeze
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 满头大汗 / 滿頭大汗] brow beaded with sweat; perspiring freely

free ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
エラーフリー[, era-furi-] (n) {comp} error free
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
フリーUNIX[フリーユニックス, furi-yunikkusu] (n) {comp} free UNIX
フリーキック[, furi-kikku] (n) free kick; (P)
フリーセックス[, furi-sekkusu] (n) free sex
フリーソフトウェアファウンデーション[, furi-sofutoueafaunde-shon] (n) {comp} Free Software Foundation Inc.; FSF
フリートーク[, furi-to-ku] (n) free conversation (wasei
フリートレード[, furi-tore-do] (n) free trade
フリーピストル[, furi-pisutoru] (n) free pistol
フリーブッキング[, furi-bukkingu] (n) free booking
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
フリーポート[, furi-po-to] (n) free port
フリーメール[, furi-me-ru] (n) free e-mail service (wasei
フリーラジカル[, furi-rajikaru] (n) (See 遊離基) free radical
フリッカフリー[, furikkafuri-] (n) {comp} flicker free
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
世間離れ[せけんばなれ, sekenbanare] (n,vs) (See 世離れる) becoming unworldly; being free from worldliness; not keeping up with social norms
任意[にんい, nin'i] (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P)
共同浴[きょうどうゆ, kyoudouyu] (n) (See 共同浴場) public bath that can be used for free or a low fee
共同浴場[きょうどうよくじょう, kyoudouyokujou] (n) public bath that can be used for free or a low fee
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
出入り(P);出這入り[でいり(出入り)(P);ではいり, deiri ( deiri )(P); dehairi] (n,vs) in and out; coming and going; free association; income and expenditure; debits and credit; (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
只働き[ただばたらき, tadabataraki] (n,vs) working for free
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
屈託の無い;屈託のない[くったくのない, kuttakunonai] (adj-i) carefree; free from worry
復古神道[ふっこしんとう, fukkoshintou] (n) Fukko Shinto; Restoration Shinto; Reform Shinto (prominent 18th century form of Shinto, based on the classics, and free from Confucian and Buddhist influences)
忙中有閑[ぼうちゅうゆうかん, bouchuuyuukan] (n) having free time to spare in the midst of busyness; leisure in the intervals of one's work
悠々自適;悠悠自適[ゆうゆうじてき, yuuyuujiteki] (adj-na,adj-no,n) living a life of leisure with dignity; living quietly and comfortably free from worldly cares; otium cum dignitate
意訳[いやく, iyaku] (n,vs) (See 直訳) free translation; liberal translation
振り切る(P);振切る[ふりきる, furikiru] (v5r,vt) (1) to shake off; to shake free from; (2) to swing completely; (P)
振り放す;振り離す;振放す;振離す[ふりはなす, furihanasu] (v5s,vt) to break free of
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free
フリーソフトウェア[ふりーそふとうえあ, furi-sofutouea] free software
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] free acquisition
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree
フリーウェア[ふりーうえあ, furi-uea] freeware
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
凍結[とうけつ, touketsu] freeze (program) (vs)
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
文脈自由文法[ぶんみゃくじゆうぶんぽう, bunmyakujiyuubunpou] context-free grammar
決定的文脈自由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
フリー[ふりー, furi-] Thai: อิสระ English: free
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree

free ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอพฟรี[n. exp.] (aep frī) EN: free app FR: app gratuite [f]
อำเภอใจ[n.] (amphoējai) EN: freedom ; liberty ; free will FR: libre arbitre [m]
อนุมูลอิสระ[n. exp.] (anumūn itsa) EN: free radical ; radical FR: radical libre [m]
อนุมูลเสรี[n. exp.] (anumūn sērī) EN: free radical ; radical FR: radical libre [m]
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; take out ; remove ; free FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket FR: billet gratuit [m]
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
ชุบมือเปิบ[v. exp.] (chup meū po) EN: take a free ride FR:
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes FR: hors taxes ; détaxé
โดยไม่คิดมูลค่า[X] (dōi mai khi) EN: free ; free of charge FR:
ฟรี[adj.] (frī) EN: free ; no charge ; gratis FR: gratuit ; gratos (fam.)
ฟรีบาร์[n. exp.] (frī bā) EN: free bar FR:
ฟรีคิก[n. exp.] (frī khik) EN: free kick FR: coup franc
ฟรีไซซ์[n. exp.] (frī sai) EN: free size FR:
ฟรีสไตล์[n. exp.] (frī satai) EN: free style FR:
ไวไฟ[n. exp.] (frī waifai) EN: free WiFi FR:
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share FR:
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal ; autonomous ; freelance FR: indépendant ; libre ; autonome
อิสร-[pref.] (itsara-) EN: free FR: libre
อิสระเสรี[adj.] (itsara sērī) EN: free ; unfettered ; at liberty FR: libre
จัดส่งฟรี[n. exp.] (jat song fr) EN: free delivery FR: livraison gratuite [f] ; expédition gratuite [f]
เจตจำนงเสรี[n. exp.] (jētjamnong ) EN: free will FR: libre arbitre [m]
การค้าเสรี[n. exp.] (kān khā sēr) EN: free trade FR: libre-échange [m]
การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of services FR:
การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of investment FR:
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of skilled labour / labor (Am.) FR:
การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of goods FR:
การพาแบบธรรมชาติ[n. exp.] (kānphā baēp) EN: free convection ;natural convection FR:
การเตะโทษ[n.] (kān tethōt) EN: free kick FR: coup franc [m]
การตกแบบเสรี[n. exp.] (kān tok baē) EN: free fall FR: chute libre [f]
ขบวนการเสรีไทย[org.] (Khabūankān ) EN: Free Thai Movement FR:
เข้าชมฟรี[X] (khao chom f) EN: free admission FR: entrée gratuite [f] ; entrée libre [f]
เขตการค้าเสรี[n. exp.] (khēt kānkhā) EN: free trade zone ; Free Trade Area (FTA) ; free zone ; foreign trade zone FR: zone de libre-échange [f]
เขตการค้าเสรีอาเซียน [org.] (Khēt Kānkhā) EN: ASEAN Free Trade Area (AFTA) ; ASEAN Free TradeAgreement (AFTA) FR:
เขตปลอดอากร[n.] (khētpløt-āk) EN: Free Zone (FZ) FR:
เขตปลอดภาษี[n. exp.] (khēt pløt p) EN: free trade area ; free zone ; duty free zone FR: zone franche [f]
เขตประกอบการเสรี[n.] (khētprakøpk) EN: I-EA-T Free Zone FR:
เขตอุตสาหกรรมเสรี[n. exp.] (khēt utsāha) EN: free industrial zone FR:

free ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zollfrei {adj}duty free
gratis {adv}gratis; free of charge
eisfrei {adj}ice free
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L
portofrei {adj}postage free
Rüstungsstopp {m}arms freeze
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access
Autobahnhotel {n}motorway motel; freeway motel
Automatenstahl {m}free cutting steel
barrierefrei; schrankenlos {adj}barrier-free
Vergaservereisung {f}carburet freezing
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice
Freizone {f}free zone
Freesie {f} [bot.]freesia
Freeware {f} [comp.]freeware
Freibillett {n}free ticket
Freiformflächen {pl}free formed surfaces
Freigepäck {n}free luggage
Freihandel {m}free trade
Freikörperbild {n}free body diagram
Freilauf {m}free rolling
Freilauf {m}free wheel; freewheel
Freimaß {n}free size
Freiraum {m}free zone
schuldenfrei; schuldfrei {adj}free from debt; debt-free
gebührenfrei {adj}free of charge
schmerzfrei {adj} | schmerzend; Schmerzen habend; weh tuend | schmerzt | schmerztefree of pain; painless; pain-free | ailing | ails | ailed
zinsfrei; zinslos {adj}free of interest; interest-free
zuschlagsfrei {adj}free of extra charge
zweifelsfrei {adj}free of doubt; absolutely certain; doubtless
Gewerbefreiheit {f}freedom of trade
Gewissensfreiheit {f}freedom of conscience
Handlungsfreiheit {f}freedom of action
Meinungsfreiheit {f}freedom of opinion
Pressefreiheit {f}freedom of the press
Redefreiheit {f}freedom of speech
Streikrecht {n}freedom of strike
Versammlungsfreiheit {f} [pol.]freedom of assembly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า free
Back to top