ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpleasant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpleasant*, -unpleasant-

unpleasant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpleasant (adj.) ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ Syn. obnoxious Ops. pleasant
unpleasant (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร Syn. unfriendly Ops. friendly
unpleasant person (n.) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา
ขายหู (v.) be unpleasant to hear See also: be shameful to listen Syn. ไขหู
บาดหู (v.) be unpleasant to the ear See also: be offensive to the ears, hurt one´s feelings upon hearing Syn. ขัดหู
เข็ดฟัน (v.) suffer an unpleasant tingling in the teeth Syn. เสียวฟัน
แสลงหู (v.) be unpleasant to hear See also: be disagreeable to hear Syn. ขัดหู
กร่อย (v.) be unpleasant See also: be distasteful, be grudging, be displeasing Syn. หมดสนุก, ไม่สนุก
ไม่สนุก (v.) be unpleasant See also: be distasteful, be grudging, be displeasing Syn. หมดสนุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pretty soon they'll draw all those unpleasant dreams out of your head.เดี๋ยวมันก็จะดูดฝันร้ายออกจากหัวหนูจ้ะ
We all know him to be a proud, unpleasant sort of man, but this would be nothing if you really liked him.แต่นี่จะไม่มีความหมายเลยถ้าลูกชอบเขาจริงๆ
I think they'll arrest him out I think they find it was unpleasant I'll be welcomed back like a heroฉันว่าพวกมันจับตัวเขาไป ฉันว่าพวกมันไม่ค่อยเป็นมิตร ฉันจะต้องกลับมาเหมือนวีรบุรุษ
We all know him to be a proud, unpleasant sort of fellow.พวกเราทั้งหมดคิดว่า เขาเป็นคนทะนงตนและถือตัว
Don't worry. It wasn't that unpleasant that I'm not going to ever see you again.อย่ากังวลไปเลยไม่ต้องเสียงใจขนาดนั้นหรอกที่จะไม่ได้เจอกัน
They left an unpleasant taste when i consumed his essence.แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยที่หลงเหลืออยู่สุดท้าย ตอนที่ฉันครอบงำร่างนี้
Byron... what an unpleasant surprise.ไบรอน ประหลาดใจร้ายเหลือนะ
It's an unpleasant emotion. Ever heard of it?มันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี เคยได้ยินไหม?
ARCHY: Oh, isn't that an unpleasant surprise.อะไรจะโชคร้ายขนาดนั้น
It's an unpleasant place called curl up and die.มันเป็นสถานที่ที่เรียกว่า ม้วนก่อนแล้วค่อยตาย
And I've actually done this on purpose to avoid any unpleasant side effects like shooting myself or others.และไม่อยากยิงใส่ตัวเองหรือคนอื่น
An unpleasant job but it has to be done.งานไม่น่าสนใจแต่เราก็ต้องทำ

unpleasant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 丧气鬼 / 喪氣鬼] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 坏话 / 壞話] unpleasant talk; malicious words
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, 恶疾 / 惡疾] unpleasant ailment; foul disease
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 看不顺眼 / 看不順眼] unpleasant to the eye
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, 逆耳] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths)
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, 难闻 / 難聞] unpleasant smell; stink
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, 不悦 / 不悅] displease; unpleasant
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 令人不快] unpleasant; objectionable
[guō, ㄍㄨㄛ, 聒] raucous; clamor; unpleasantly noisy
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, 讨人嫌 / 討人嫌] unpleasant; disagreeable
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)

unpleasant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
古創;古疵;古傷[ふるきず, furukizu] (n) old wound; scar; old unpleasant incident
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
嫌な気持;厭な気持ち[いやなきもち, iyanakimochi] (n) unpleasant feeling
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant
目障り;目ざわり[めざわり, mezawari] (adj-na,n) eyesore; unpleasant sight; obstructing a view
聞き苦しい;聞苦しい[ききぐるしい, kikigurushii] (adj-i) difficult to hear; unpleasant to hear
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.)
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink)
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
役回り[やくまわり, yakumawari] (n) role; part; (unpleasant) duty; (P)
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up
放し[はなし;ぱなし, hanashi ; panashi] (n-suf) (uk) (See っ放し) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
気不味い;気まずい[きまずい, kimazui] (adj-i) (uk) unpleasant; awkward
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic
目にあう;目に遭う;めに遭う;目に会う(iK)[めにあう, meniau] (exp,v5u) (See 目を見る) to go through; to suffer; to experience (something unpleasant)
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant)
肌寒い(P);膚寒い[はださむい(P);はだざむい, hadasamui (P); hadazamui] (adj-i) chilly; unpleasantly cold; (P)
胸悪[むねわる, munewaru] (adj-na,n) (1) unpleasant; (n,adj-na) (2) (arch) being mean; mean person
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous

unpleasant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
ขัดหูขัดตา[v. exp.] (khathū khat) EN: be unpleasant to look at FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[v.] (khetfan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth ; set one's teeth on edge FR:
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
กลิ่นไม่พึงประสงค์[n. exp.] (klin mai ph) EN: unpleasant smell FR: odeur désagréable [f]
กระไอ[n.] (kra-ai) EN: unpleasant odour from decaying food ; offensive odor FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่พึงประสงค์[adj.] (mai pheung ) EN: unpleasant FR: déplaisant
เหม็นตุ่ย[n. exp.] (men tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]
เหม็นตุ่ย ๆ = เหม็นตุ่ยๆ[n. exp.] (men tui-tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear FR:
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:

unpleasant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unangenehm; widerlich {adj} | unangenehmer | am unangenehmstenunpleasant | more unpleasant | most unpleasant
unangenehm {adv}unpleasantly
widerlich {adv}unpleasantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpleasant
Back to top