ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonconformist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonconformist*, -nonconformist-

nonconformist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonconformist (n.) คนไม่ยอมทำตามขนบธรรมเนียมของสังคม Syn. rebel, loner Ops. ordinary
Nonconformist (n.) พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England Syn. apostage, dissenter
English-Thai: Nontri Dictionary
nonconformist(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกรีต (n.) nonconformist See also: rebel, eccentric, maverick, iconoclast, loner, malcontent, dissenter Syn. นอกรีตนอกรอย, พวกนอกรีต
พวกนอกรีต (n.) nonconformist See also: rebel, eccentric, maverick, iconoclast, loner, malcontent, dissenter Syn. นอกรีตนอกรอย

nonconformist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不整合人[ふせいごうじん, fuseigoujin] (n) nonconformist; free-thinker
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible
非国教徒[ひこっきょうと, hikokkyouto] (n) Nonconformist; Dissenter

nonconformist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนขวางโลก[n. exp.] (khon khwāng) EN: nonconformist ; person at odds with society ; contrary person ; perverse person ; awkward customer FR: non-conformiste [m]
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu
นอกตำรา[adj.] (nøktamrā) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; outlandish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonconformist
Back to top