ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neutral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neutral*, -neutral-

neutral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neutral (adj.) ซึ่งเป็นกลาง See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Syn. impartial, moderate, middling, nonpartisan Ops. extreme
neutral (adj.) ซึ่งไม่มีสี Syn. drab, indeterminate
neutral (adj.) ซึ่งไม่เป็นกรดหรือด่าง (ทางเคมี) See also: ซึ่งเป็นกลาง
neutral (adj.) ซึ่งไม่นำไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์) See also: ซึ่งเป็นฉนวน
neutralisation (n.) การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)
neutralise (vt.) ทำให้เป็นกลาง See also: เติมกรดหรือด่างเพื่อให้เป็นกลาง Syn. balance, counterbalance
neutralise (vt.) ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ)
neutralism (n.) การทำให้เป็นกลาง
neutralist (n.) ผู้เป็นกลาง See also: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Syn. isolationist
neutrality (n.) ความเป็นกลาง See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง Syn. impartiality
neutralization (n.) การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)
neutralize (vt.) ทำให้เป็นกลาง See also: เติมกรดหรือด่างเพื่อให้เป็นกลาง Syn. balance, counterbalance
neutralize (vt.) ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงหรือข้อสัญญา)
neutrally (adv.) อย่างเป็นกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
neutral(นิว'เทริล) adj. เป็นกลาง,ไม่มีลักษณะเฉพาะ,ไร้สี,สีเทา,เข้าได้กับทุกสีหรือหลายสี,ไร้อวัยวะเพศ n. บุคคลหรือรัฐที่วางตัวเป็นกลาง,เกียร์ว่าง., Syn. indifferent
neutralise(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
neutrality(นิวแทรล'ลิที) n. ความเป็นกลาง
neutralize(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
English-Thai: Nontri Dictionary
neutral(adj) เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างใด
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
neutralเป็นกลาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutralismการถือนโยบายเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutralityความเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutralizationการทำให้เป็นกลาง, การประกาศความเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neutral (pH 6.6-7.3) ปฎิกิริยาเป็นกลาง [สิ่งแวดล้อม]
neutralisationการทำให้เป็นกลาง, การเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วได้น้ำ  ดังตัวอย่างสมการ  H3O+ (aq) + OH- (aq)  ® 2H2O (l)  หรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำหรือเกลือเพียงอย่างเดียว เช่น           H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq)  ®  BaSO4(s) + H2O(l) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neutralityความเป็นกลาง [TU Subject Heading]
Neutralization การสะเทิน การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายเป็นกลาง (n.) neutral
ยุติธรรม (adj.) neutral See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
เป็นกลาง (adj.) neutral See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
ความเป็นกลาง (n.) neutrality Syn. ความยุติธรรม, ใจเป็นกลาง Ops. ความลำเอียง
ใจเป็นกลาง (n.) neutrality Syn. ความยุติธรรม Ops. ความลำเอียง
กลาง (adv.) neutrally Syn. เป็นกลาง
กลางๆ (adv.) neutrally See also: impartially Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม Ops. ลำเอียง
เสมอภาค (adv.) neutrally See also: impartially Syn. เท่าเทียม
เป็นกลาง (v.) be neutral See also: be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And suddenly, it turns into the language of the relationship and your only option is a silent retreat to neutral corners.ก็เลยกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ดีระหว่างเรา ...และก็ทำให้ ความเงียบ นั้น ดีกว่าทุกสิ่ง
She comes from a great family, with money, politically neutral and there are no naked pictures of her anywhere.She comes from a family with money... ...politically neutral and has no naked pictures.
I'm a citizen of a neutral country.ฉันเป็นสมาชิกของประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในสงครามนะคะ
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง
The United Nations remains neutral in this matter.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางสำหรับเรื่องนี้
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้
This is neutral space.ที่นี่มันห้วงอวกาศที่เป็นกลางนะ
It won't be neutral for long, not if the Separatists have their way.มันเป็นกลางได้อีกไม่นานหรอก ถ้าพวกแบ่งแยกยังทำอะไรได้ตามใจ
Yes, but I'd need to replicate the chip's function in a neutral environment.ได้สิ แต่ผมต้องการทำสำเนา การทำงานของชิปเสียใหม่ ในสภาพแวดล้อม ที่เป็นกลาง
Hey, say hello to our ethnically neutral mascot...กล่าวทักทายตัวมาสคอตของเราหน่อย...
That will take us into the far Outer Rim, neutral space.นั่นจะพาเราสู่บริเวณขอบนอก พื้นที่เป็นกลาง

neutral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中立国[zhōng lì guó, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 中立国 / 中立國] neutral country
空挡[kōng dǎng, ㄎㄨㄥ ㄉㄤˇ, 空挡 / 空擋] neutral gear
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, 轻声 / 輕聲] quietly; softly; neutral tone; light stress
不完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, 不完全中立] imperfect neutrality
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 中立性] impartiality; neutrality
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, 中和剂 / 中和劑] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer
中性[zhōng xìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, 中性] neutral
中立[zhōng lì, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, 中立] neutral
不带电[bù dài diàn, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, 不带电 / 不帶電] uncharged; electrically neutral

neutral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude
中性浮力[ちゅうせいふりょく, chuuseifuryoku] (n) neutral buoyancy
無彩色[むさいしょく, musaishoku] (n) (See 有彩色) neutral colour; neutral color; achromatic (colour, color)
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P)
赤菱[あかびし, akabishi] (n) Red Crystal (politically and religiously neutral emblem used by the International Committee of the Red Cross)
カーボンニュートラル[, ka-bonnyu-toraru] (n,adj-na,adj-no) carbon-neutral
レベニューニュートラル[, rebenyu-nyu-toraru] (n) revenue-neutral
不即不離[ふそくふり, fusokufuri] (n) neutral; noncommittal
中和[ちゅうわ, chuuwa] (adj-na,n,vs,adj-no) neutralize; neutralise; counteract; (P)
中和剤[ちゅうわざい, chuuwazai] (n) neutralizer; neutraliser; counteractive; antidote
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P)
中道派[ちゅうどうは, chuudouha] (n) middle-of-the-roaders; neutrals
中間派[ちゅうかんは, chuukanha] (n) middle-of-the-roaders; neutralists; independents

neutral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง[v. exp.] (khong wai s) EN: remain neutral FR: rester neutre
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
ไม่เข้าข้าง[adj.] (mai khaokhā) EN: impartial ; neutral FR: impartial ; neutre
ไม่เข้าใครออกใคร[v.] (maikhaokhra) EN: be impartial ; be neutral FR: être impartial ; être neutre
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wā) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear FR:
รักษาความเป็นกลาง[v. exp.] (raksā khwām) EN: remain neutral ; maintain neutrality FR: rester neutre
สมาชิกกลาง[n. exp.] (samāchik kl) EN: neutral element FR:
อุเบกขา[n.] (ubēkkhā) EN: equanimity ; impartiality ; neutral feeling FR:
วางตัวเป็นกลาง[v.] (wāngtūapenk) EN: act as a neutral FR:
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal
ค่ากรด[v. exp.] (khā krot) EN: acid value ; neutralization number ; acid number ; acidity FR:
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penkl) EN: neutrality ; impartiality ; objectivity FR: neutralité [f] ; impartialité [f] ; objectivité [f]
กลาง ๆ = กลางๆ[adv.] (klāng-klāng) EN: neutrally FR:
ภาวะเป็นกลาง[n. exp.] (phāwa pen k) EN: neutralism FR:
ทำลายความเป็นกลาง[v. exp.] (thamlāi khw) EN: FR: violer la neutralité
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally FR:

neutral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point
neutral; wertfrei {adj} | neutraler | am neutralstenneutral | more neutral | most neutral
neutral; wertfrei {adv}neutrally; in a neutral way
Neutralisierung {f}; Neutralisation
Neutralismus {m}neutralism
Neutralist {m} | Neutralisten
Neutralität {f} | Neutralitäten
Ruhelage {f}neutral position; immobile position
Sternpunkterdung {f}neutral earthing
neutralistisch {adj}neutralistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neutral
Back to top