ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flexible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flexible*, -flexible-

flexible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flexible (adj.) ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ See also: ยืดหยุ่น, ผ่อนสั้นผ่อนยาว Syn. adaptable, adjustable Ops. inflexible, unbending
flexible (adj.) ที่ดัดงอได้โดยไม่แตกหัก See also: ที่โค้งงอได้, ที่ยืดหดได้ Syn. pliable, elastic Ops. inflexible, stiff
English-Thai: HOPE Dictionary
flexible(เฟลค'ซะเบิล) adj. งอได้,งอได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงได้,แก้ได้,ดิ้นได้,ละมุนละไม,คล่อง,พลิกแพลงได้, See also: flexibility,flexibleness n. flexibly adv., Syn. supple,pliant
flexible diskหมายถึง แผ่นบันทึกที่ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่เรียกว่า floppy disk เป็นจานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์
English-Thai: Nontri Dictionary
flexible(adj) บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flexible connectorข้อต่ออ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexibleดัดไปต่างๆได้,ยืดหยุ่น,งอไปมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล่องตัว (adj.) flexible See also: elastic
เราะ (n.) flexible fish barrage See also: bamboo strips stitched together for enclosing fish
ดิ้น (v.) be flexible See also: be elastic, be adaptable Syn. ไม่ตายตัว Ops. ตายตัว
ยืดหยุ่น (v.) be flexible See also: be elastic, be adjustable Syn. ผ่อน Ops. ตายตัว
ไม่ตายตัว (v.) be flexible See also: be elastic, be adaptable Ops. ตายตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good thing you're flexible enough to watch your own back.ดีนะที่นายยืดได้พอที่ที่จะมองเห็นหลังตัวเอง.
Look, Mother. I'm much more flexible now.ดูซิแม่ ตอนนี้ตัวผมอ่อนสุดๆไปเลย
Charles might have had a flexible relationship with the truth, but at the end... at the end, there'd be no reason for him to lie about it.ชาร์ลน่าจะมี ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ กับความจริง แต่ว่าในที่สุด.. ในที่สุด..
I'll try and finda flexible judge.ผมจะพยายามหาผู้พิพากษา ที่ยืดหยุ่นหน่อยแล้วกัน
I'm flexible on the cute, so-แต่ไอเรื่องความน่ารักมันก็ยืดหยุ่นกันได้นะ
It means he has a flexible work schedule.แปลว่าตารางเวลางานของเขาต้องยืดหยุ่นได้
He also invented the Franklin stove, bifocals and the flexible urinary catheter.เขายังผลิตเตาแฟรงคลิน แว่นสองเลนส์ และท่อสวนปัสสาวะแบบยืดหยุ่น
Hey, thanks for being so flexible on me coming in.เฮ้ ขอบคุณที่อะลุ่มอะล่วยให้ฉัน เรื่องเวลาทำงาน
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง
If he's this flexible with his name, his real name, forget it.ถ้าเขายืดหยุ่นขนาดนี้กับชื่อของเขา ชื่อจริงของเขา ลืมไปได้เลย
The scientific visionary Albert Einstein saw space and time as a flexible material that could be distorted by gravity.เพื่อให้เป็นที่น่าแปลกใจจริงๆ ที่ดังกล่าวส่วนสูงของหลุมดำ ไม่ได้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ที่ทั้งหมด
It looks like some sort of organic, flexible tube, implanted right along the spinal column.มันดูเหมือนกับสารอินทรีย์บางชนิด ท่อขดยาวๆ ถูกฝังระหว่าง ไขสันหลัง

flexible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛皮[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, 牛皮] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
有弹性[yǒu tán xìng, ㄧㄡˇ ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 有弹性 / 有彈性] flexible
能伸能屈[néng shēn néng qū, ㄋㄥˊ ㄕㄣ ㄋㄥˊ ㄑㄩ, 能伸能屈] flexible; ready to give and take
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
灵活[líng huó, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ, 灵活 / 靈活] flexible; nimble; agile
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, 机变 / 機變] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic
呆板[dāi bǎn, ㄉㄞ ㄅㄢˇ, 呆板] inflexible
拘迂[jū yū, ㄐㄩ ㄩ, 拘迂] inflexible; stubborn
拘执[jū zhí, ㄐㄩ ㄓˊ, 拘执 / 拘執] rigid; inflexible
死板[sǐ bǎn, ㄙˇ ㄅㄢˇ, 死板] rigid; inflexible
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify
[róu, ㄖㄡˊ, 柔] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ)
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻板] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing
一把死拿[yī bǎ sǐ ná, ㄧ ㄅㄚˇ ㄙˇ ㄋㄚˊ, 一把死拿] stubborn; inflexible

flexible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃぐにゃ[, gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible
ソノシート[, sonoshi-to] (n) Sonosheet; sound sheet; flexible (phonograph) record
フレキ[, fureki] (n) (abbr) flexible cable
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] (n) {comp} Flexible Advanced Systems Architecture
フレキシブルディスク[, furekishiburudeisuku] (n) {comp} flexible disk; floppy disk
フレキシブルディスクカートリッジ[, furekishiburudeisukuka-torijji] (n) {comp} flexible disk cartridge
フレキシブルバック[, furekishiburubakku] (n) flexible back
フレキシブルマニュファクチャリングシステム[, furekishiburumanyufakucharingushisutemu] (n) flexible manufacturing system
フレコン[, furekon] (n) (1) (abbr) flexible conduit; (2) flexible container; (3) flexible control
フロッピーディスク(P);フロッピー・ディスク[, furoppi-deisuku (P); furoppi-. deisuku] (n) {comp} (See フロッピー) floppy disk; flexible disk; (P)
変動為替相場制[へんどうかわせそうばせい, hendoukawasesoubasei] (n) floating exchange rate system; flexible exchange rate system
曲げ易い[まげやすい, mageyasui] (adj-i) pliant; supple; flexible
腰が強い[こしがつよい, koshigatsuyoi] (exp) (See 腰の強い) firm; flexible and hard to break; persevering
腰の強い[こしのつよい, koshinotsuyoi] (adj-i) (See 腰が強い) firm; persevering; flexible and hard to break
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive
頭の柔らかい[あたまのやわらかい, atamanoyawarakai] (adj-i) (See 頭が柔らかい) flexible (of people); open-minded
オープンスクール[, o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei
フレキシブル[, furekishiburu] (adj-na,n) flexible; (P)
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible
柔軟[じゅうなん, juunan] (adj-na,n) flexible; lithe; soft; pliable; (P)
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed
融通がきく;融通が利く[ゆうずうがきく, yuuzuugakiku] (exp,v5k) to be flexible; to be accommodating
融通無碍;融通無礙[ゆうずうむげ, yuuzuumuge] (adj-na,n) free, unfettered and flexible; versatile; adaptable
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フレキシブル[ふれきしぶる, furekishiburu] flexible (an)
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk)
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable

flexible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkp) EN: floating exchange rate ; flexible exchange rate FR:
ดัดได้[adj.] (dat dāi) EN: flexible FR: flexible ; souple
คล่องตัว[adj.] (khlǿngtūa) EN: flexible ; free-flowing FR: fluide
ผ่อนสั้นผ่อนยาว[v.] (phǿnsanphǿn) EN: be flexible ; compromise FR:
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว[n. exp.] (rabop attrā) EN: Flexible Exchange Rate System ; floating exchange rate ; managed float FR:
ราคายืดหยุ่น[n. exp.] (rākhā yeūty) EN: flexible price FR: prix flexible [m]
เราะ[n.] (rǿ ) EN: bamboo closure for fish ; flexible fish barrage FR:
ยืด[adj.] (yeūt) EN: elastic ; flexible FR: élastique ; flexible
ยืดหยุ่น[adj.] (yeūtyun) EN: elastic ; flexible FR: élastique ; flexible
ยืดหยุ่นได้[adj.] (yeūtyun dāi) EN: flexible FR: flexible
หยุ่น[adj.] (yun) EN: flexible ; elastic FR: flexible ; élastique
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
หัวเห็ด[adj.] (hūahet) EN: headstrong ; inflexible ; intransigent ; steadfast ; stubborn FR: intransigeant ; inflexible
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpr) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent FR: inflexible
เหนียว[adj.] (nīo) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible FR: dur ; coriace
ตาย[adj.] (tāi) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff FR:
ตายตัว[adj.] (tāitūa) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible FR: fixe ; invariable ; constant

flexible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupplung {f} | bewegliche Kupplung; elastische Kupplung | starre Kupplungcoupling | flexible coupling | rigid coupling
anpassungsfähig; flexibel; wendig; geschmeidig {adj} | anpassungsfähiger | am anpassungsfähigstenflexible | more flexible | most flexible
Politik {f} | eine schlechte Politik | flexible Politik
Metallrohr {n} | flexibles Metallrohrmetal tube | flexible metal tube
flexibel; biegsam; elastisch {adj}flexible; flexile
Biegewelle {f}flexible shaft
Kardanwelle {f}flexible drive shaft
Schlauch {m} | mit Schlauch versehenflexible tube | tubed
unbiegsam {adj} | unbiegsamer | am unbiegsamsteninflexible | more inflexible | most inflexible
beweglich; flexibel; biegsam {adj} | beweglicher; flexibler; biegsamer | am beweglichsten; am flexibelsten; am biegsamstensupple | suppler | supplest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flexible
Back to top