ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conclusive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conclusive*, -conclusive-

conclusive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conclusive (adj.) ที่เป็นส่วนสุดท้าย Syn. final, decisive
conclusively (adv.) อย่างท้ายที่สุด See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
English-Thai: HOPE Dictionary
conclusive(คันคลู'ซิฟว) adj. สุดท้าย,เกี่ยวกับตอนจบ,แน่นอน,เป็นข้อสรุป., See also: conclusiveness n., Syn. definitive,decisive
English-Thai: Nontri Dictionary
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
SO IN 24 HOURS, WE WILL HAVE CONCLUSIVE PROOFในอีก 24 ชั่วโมง เราจะได้ข้อพิสูจน์แล้ว
We have five years of conclusive data.เรามีข้อมูลที่เก็บกันมาถึง 5 ปีน่ะ!
But, when we don't have conclusive intel, that's when people die.แต่ถ้าไม่มีการยืนยันข่าว คนของเราจะพากันไปตายน่ะสิ
Well, Mom, if I did, it would be conclusive proof that your God can work miracles.แหม แม่ ถ้าผมไป ก็เป็นหลักฐานได้เลยว่า พระเจ้าของแม่มีปาฏิหาริย์
Well, I got conclusive evidence that Culper spies do exist.ฉันได้หลักฐานที่แน่ชัดแล้วว่า สายลับคูลเปอร์ยังมีอยู่
He denied it. Police never found any conclusive evidence, so...เขาปฏิเสธ ตำรวจไม่เจอ หลักฐานที่ชัดเจนอีก ก็เลย...
And we just don't have a conclusive assessment of her internal injuries.และเรายังไม่ได้ตรวจสอบ อาการบาดเจ็บภายใน ของเธอเลย
Which is conclusive evidence of what?เป็นหลักฐานที่แน่ชัดของอะไร
I'll have conclusive proof that we were all destined to meet.ผมก็จะได้บทสรุปว่า เราถูกลิขิตให้มาเจอกัน
We've got motive, and we got conclusive evidence.เรามีแรงจูงใจ และเรามีหลักฐานที่สรุปได้
Local P.D. took a hard look at Keller Sr., really liked him for them, but they only had a circumstantial case, never found any conclusive physical evidence.ตำรวจท้องที่ ทุ่มเทจับตาดูเคลลี่ ซีเนียร์ เหมือนว่าเขาคือตัวการของเรื่อง แต่คดีมีแต่พยานแวดล้อมทั่วไป
This book is pretty conclusive evidence.หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเป็นหลักฐานที่ชัดเจน

conclusive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真凭实据[zhēn píng shí jù, ㄓㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ ㄐㄩˋ, 真凭实据 / 真憑實據] reliable evidence (成语 saw); conclusive proof; definitive evidence
决定性[jué dìng xìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 决定性 / 決定性] decisive; conclusive
确凿[què záo, ㄑㄩㄝˋ ㄗㄠˊ, 确凿 / 確鑿] definite; conclusive; undeniable; authentic

conclusive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
決め手を欠く[きめてをかく, kimetewokaku] (exp,v5k) (See 決め手に欠ける) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P)
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] (n) {comp} inconclusive (verdict)
小田原評定[おだわらひょうじょう, odawarahyoujou] (n) fruitless or inconclusive discussion
断固(P);断乎[だんこ, danko] (adj-t,adv-to) firm; determined; resolute; conclusive; (P)
決定的[けっていてき, ketteiteki] (adj-na,n) definite; final; decisive; conclusive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conclusive
Back to top