ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concerned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concerned*, -concerned-

concerned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concerned (adj.) กังวล Syn. uneasy, anxious Ops. calm, unconcerned
concerned (adj.) ที่สัมพันธ์กับ
concernedly (adv.) อย่างร้อนรนใจ See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ Syn. carefully
English-Thai: HOPE Dictionary
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear
English-Thai: Nontri Dictionary
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นอาลัย (v.) stop being concerned for Syn. หมดอาลัย, สิ้นอาลัยตายอยาก
สิ้นอาลัยตายอยาก (v.) stop being concerned for Syn. หมดอาลัย
ห่วง (v.) be concerned with/about See also: think a lot about, worry about Syn. พะวง, กังวล Ops. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล
ห่วงหาอาทร (v.) be concerned with See also: be concerned about, be anxious about, worry about Syn. ห่วงใย
นอนตาไม่หลับ (v.) be concerned See also: be worry
นอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. นั่งนอนใจ, วางใจ, นิ่งนอนใจ
นั่งนอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. วางใจ, นิ่งนอนใจ
หมดอาลัยไยดี (v.) be unconcerned See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
You're more concerned about your own reputationคุณน่ะห่วงเหลือเกินกับชื่อเสียงของตนเอง
In this house, everyone is unconcerned about everyone elseทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สนใจกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you are concerned about the beaches, do whatever you have to, to make them safe.ถ้าคุณห่วงหาดทั้งหลายนี่ ก็ทําให้มันปลอดภัยชะ
I am not concerned about the independence of India.ผมไม่ได้ห่วงเรื่องเอกราชของอินเดีย
I'm concerned about the slavery of Muslims.ผมห่วงการถูกกดขี่ของชาวมุสลิม
If I had shunned death or feared it, I would not be here now nor would you be concerned for me.ถ้าผมเลี่ยงหรือกลัวความตาย ผมคงไม่มาที่นี่ และคุณก็ไม่ต้องห่วง
Why are you so concerned about me?ทำไมคุณถึงเป็นห่วงฉันขนาดนี้
Families concerned will be notified.ครอบครัวที่มีสมาชิกไปรบ ควรจะไปตรวจสอบ.
I've never seen you this concerned about him before.ฉันไม่เคยเห็นคุณเป็นห่วงเขาขนาดนี้
Within legal limits. What exactly are you concerned with?ในเชิงกฏหมาย คุณกังวลเรื่องอะไรกันแน่?
Listen, I'm concerned about how our session ended today.ฟังนะ ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับ การนัดพบของเราที่มันสิ้นสุดลงวันนี้
I'm a little concerned I haven't heard from you.ผมห่วงนิดหน่อย คุณไม่ติดต่อมาเลย
I'm just a little concerned about that big baldy.แค่กังวลนิดหน่อย กับไล้ยักษ์หัวล้านนั่น
We must also be concerned about the potential for embarrassment.เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย

concerned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 势利 / 勢利] selfishly concerned with gaining advantages for oneself
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
挂念[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, 挂念 / 掛念] concerned
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 挂怀 / 掛懷] concerned; troubled; having sth on one's mind
[mò, ㄇㄛˋ, 漠] desert; unconcerned
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 完形心理学 / 完形心理學] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole)
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, 对于 / 對於] regarding; as far as sth is concerned; with regards to
报失[bào shī, ㄅㄠˋ ㄕ, 报失 / 報失] report the loss to the authorities concerned
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 漠不关心 / 漠不關心] totally indifferent; not in the least concerned

concerned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P)
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about
糠味噌臭い[ぬかみそくさい, nukamisokusai] (adj-i) overly concerned with domestic affairs; having an air of domesticity
関与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation; taking part in; participating in; being concerned in; (P)
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about
関係団体[かんけいだんたい, kankeidantai] (n) (1) affiliate (company, organization); (2) concerned bodies; interested organizations
関係当事者[かんけいとうじしゃ, kankeitoujisha] (exp) affected party; party concerned
関係省庁[かんけいしょうちょう, kankeishouchou] (n) the concerned government agencies; the ministries and agencies that are relevant to the matter at hand; the relevant authorities
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P)
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P)
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour)
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal)
関係当局[かんけいとうきょく, kankeitoukyoku] (n) the authorities concerned; the competent authorities
関係者[かんけいしゃ, kankeisha] (n) authorized people; authorised people; person(s) concerned; officials; staff; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about

concerned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทร[adj.] (āthøn) EN: kind (to) ; concerned (for/about) ; hospitable FR:
ห่วง[adj.] (huang) EN: anxious ; perturbed ; concerned ; worried FR: anxieux ; inquiet
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (hūang hā-āt) EN: be concerned with FR:
ห่วงใย[adj.] (huangyai) EN: worried about ; concerned FR: préoccupé
จริยวัตร ; จริยาวัตร[n.] (jariyawat ;) EN: customs and manners to be observed ; duties concerned with conduct FR:
กำดัด[adj.] (kamdat) EN: anxious ; worried ; concerned FR: anxieux
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวลใจ[v.] (kangwon jai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned FR: être anxieux ; être inquiet
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried FR: se sentir concerné ; se préoccuper (de) ; se soucier (de)
เกี่ยวข้อง[adj.] (khīokhǿng) EN: concerned ; involved ; related ; connected ; FR:
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
กุมขมับ[adj.] (kum khamap) EN: worried ; concerned FR:
ลามปาม[adj.] (lāmpām) EN: concerned FR: concerné
ไม่ติดใจ[v. exp.] (mai titjai) EN: not to care to/about ; do not care ; not set on ; not concerned about FR:
มีความกังวล[adj.] (mī khwām ka) EN: concerned FR:
หนักใจ[adj.] (nakjai) EN: worried ; concerned ; troubled ; disturbed FR: embarrassé
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned FR: se soucier de ; se préoccuper de
พะวงถึง[v. exp.] (phawong the) EN: be concerned about FR:
ส่วนผม[X] (suan phom) EN: as for me ; so far as i am concerned FR: personnellement ; en ce qui me concerne
ทะยาทะแยแส[adj.] (thayāthayaē) EN: generous ; concerned about ; interested in ; caring FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with FR:
วิตกกังวล[v. exp.] (witok kangw) EN: worry ; be anxious ; be concerned FR:
ไยดี[v.] (yaidī) EN: be concerned about/with ; care about ; take an interest (in) ; have concern (for) ; mind ; be interested in ; pay attention to FR: se soucier de ; s'inquiéter de
ยี่หระ[v.] (yīra) EN: care ; be concerned FR:
ชินชา[adj.] (chinchā) EN: apathetic ; indifferent ; unconcerned FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive FR: passif ; inactif ; indifférent
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
ดูดอมดูดาย[v.] (dūdømdūdāi) EN: be indifferent ; be unconcerned FR:
ความหวังดี[n. exp.] (khwām wang ) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness FR:
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:
ไม่ดูดำดูดี[v. exp.] (mai dū dam ) EN: be unconcerned (about) ; take no interest ; be irresponsible FR:
ไม่รู้ร้อน[v. exp.] (mai rū røn) EN: remain unconcerned FR:
ไม่ไยดี[adj.] (mai yaidī) EN: indifferent ; apathetic ; unconcerned ; uninterested FR: indifférent
ไม่ยินดียินร้าย[adj.] (mai yindī y) EN: indifferent (to) ; unconcerned FR: indifférent
หมดอาลัยไยดี[v.] (mot-ālaiyai) EN: be unconcerned FR:
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter

concerned ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beunruhigt {adj} | beunruhigt seinconcerned | to be concerned
Blick {m} | ein banger Blick | ein besorgter Blicklook | a look of trepidation | a concerned look
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents
Betroffene {m,f}; Betroffenerperson affected; person concerned
unbekümmert {adj} | unbekümmerter | am unbekümmertestenunconcerned | more unconcerned | most unconcerned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concerned
Back to top