ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retiring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retiring*, -retiring-

retiring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retiring (adj.) ซึ่งปลดเกษียณ
English-Thai: HOPE Dictionary
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retiring a billการถอนตั๋วเงินกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're retiring on Monday.คุณจะเกษียณวันจันทร์
"and at least once a day retiring to the men's room..."ทุกวันผมจะแอบเข้าไปในห้องน้ำชาย"
I'm retiring next year.ฉันจะเกษียณปีหน้าแล้ว ฉันเคยบอกรึยัง
Chief Unser's retiring at the end of this month.นายอำเภออันเซอร์จะปลดเกษียณสิ้นเดือนนี้
Already thinking about retiring from your career?คิดจะวางมือแล้วหรือ ?
You told me you were retiring to the residence, but upstairs detail confirmed that you're not there.ท่านบอกผมว่า ท่านจะออกไปจากที่พัก แต่รายงานจากจนท ชั้นบนยืนยันว่า ท่านไม่ได้อยู่ที่นั่น
Anyway, he's retiring next month,ยังงัยก็ตาม เขาก็จะเกษียณเดือนหน้า
Jeffrey Cuevas is retiring in September.เจฟฟรี คูวาสกำลังจะเกษียณ เดือนกันยายน
Now, this... This feels right. So much for retiring to our beach.ความรู้สึกนี้ใช่ไหม มากพอที่จะย้ายไปที่หาดของเรา
Agent hall's retiring in a month,เอเจ้นท์ฮอลล์จะลาออก สิ้นเดือนนี้
Dedaimia Swanson was retiring in a month.ดีเดเมีย สวอนสัน กำลังจะเกษียณในอีกเดือนนึง
Beth is retiring at the end of season.เบ็ธได้ปลดระวางในช่วงสิ้นสุดของซีซั่น

retiring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇退(P);優退[ゆうたい, yuutai] (n,vs) bowing out; retiring voluntarily; (P)
天下り[あまくだり, amakudari] (n,vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P)
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees)
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved
非社交的[ひしゃこうてき, hishakouteki] (adj-na) unsociable; retiring; solitude-loving

retiring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครบเกษียณอายุ [v. exp.] (khrop kasīe) EN: have reached the retiring age FR: atteindre l'âge de la retraite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retiring
Back to top