ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncontrolled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncontrolled*, -uncontrolled-

uncontrolled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncontrolled (adj.) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ See also: ที่ควบคุมไม่ได้, บังคับไม่ได้ Syn. lawless, uncontrollable Ops. controlled
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The T-virus escaped into the air conditioning system... and an uncontrolled pattern of infection began."ที-ไวรัสได้เล็ดลอด เข้าสู่ระบบปรับอากาศ... และมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ พวกเขาจะเริ่มติดเชื้อ
As an elite soldier, you will be operating in uncontrolled environments where you have a split second to distinguish an innocent from a hostile.ในฐานะของทหารชั้นหัวกระทิ คุณจะได้ออกปฏิบัติการณ์ ในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ คุณจะต้องแยกให้ได้ภายในเสี้ยววินาที
We are in an uncontrolled descent.เราไม่สามารถควบคุมการลงได้
These powers uncontrolled, unrestricted,พลังนี้ มันควบคุมไม่ได้ จำกัดขอบเขตไม่ได้
Anythingthatdangerous,that uncontrolled...อะไรก็ตามที่มันอันตรายที่ ควบคุมไม่ได้...

uncontrolled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
自由奔放[じゆうほんぽう, jiyuuhonpou] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling

uncontrolled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้[adv.] (yāng mai sā) EN: frantically ; behaving in a wild and uncontrolled way FR:

uncontrolled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hemmungslos {adj} | hemmungsloser | am hemmungslosestenuncontrolled | more uncontrolled | most uncontrolled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncontrolled
Back to top