ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extraordinary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extraordinary*, -extraordinary-

extraordinary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraordinary (adj.) เกินธรรมดา See also: ผิดธรรมดา, เกินปกติ Syn. uncommon, unusual
extraordinary (adj.) เพื่อจุดประสงค์พิเศษ
English-Thai: HOPE Dictionary
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู exceptional circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิสามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
ไม่ใช่ธรรมดา (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, เฉพาะเรื่อง
ไม่ใช่สามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
สมาชิกพิเศษ (n.) extraordinary member
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've found something extraordinaryเราพบบางสิ่งผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An extraordinary rice farmer. The record stands corrected.{\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวพิเศษ บันทึกยืนแก้ไข
It's been a long time since we've been able to study specimens of such extraordinary clinical interest.ตัวเมียล่ะ นานเเล้วที่เราไม่ได้ศึกษา ตัวอย่างที่น่าสนใจเเบบ 2 ตัวนี้
What an extraordinary little man, isn't he?เป็นคนตัวเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดาเลย
Something extraordinary has happened on Europa.สิ่งที่พิเศษ ที่เกิดขึ้นบนยูโรปา
Something extraordinary is going to happen.สิ่งที่พิเศษที่จะเกิดขึ้น
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล
Yakov said that the Russians would never stop the extraordinary reforms happening there.ยาโคฟกล่าวว่ารัสเซียจะไม่เคยหยุด การปฏิรูปพิเศษที่เกิดขึ้นมี
Maybe something can be worked out if they're sick... if there's extraordinary circumstances-อาจเว้นเป็นกรณีพิเศษได้ ถ้าพวกเขาป่วย ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย
I have a most extraordinary condition.ผมอยู่ในช่วงสภาวะที่พิเศษสุด
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs.ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง

extraordinary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 异像 / 異像] extraordinary image
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ, 异彩 / 異彩] extraordinary splendor
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 咄咄怪事] strange; absurd; paradoxical; extraordinary
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, 出奇] extraordinary; exceptional; unusual
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
不寻常[bù xún cháng, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, 不寻常 / 不尋常] unusual; curious; somewhat extraordinary
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, 非常] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional

extraordinary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius
奇知;奇智[きち, kichi] (n) extraordinary wisdom
怪傑[かいけつ, kaiketsu] (n) man of extraordinary talent; wonder man
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom)
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na,n) incredible; extraordinary
特命全権公使[とくめいぜんけんこうし, tokumeizenkenkoushi] (n) minister extraordinary and plenipotentiary
特命全権大使[とくめいぜんけんたいし, tokumeizenkentaishi] (n) ambassador extraordinary and plenipotentiary
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary
異常光線[いじょうこうせん, ijoukousen] (n) (See 常光線) extraordinary ray
異趣[いしゅ, ishu] (n) extraordinary appearance
突飛[とっぴ, toppi] (adj-na,n) erratic; offbeat; wild; extraordinary
糞力[くそぢから, kusodikara] (n) extraordinary strength; animal strength; brute force
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite
非凡[ひぼん, hibon] (adj-na,n) prodigy; rare; unique; extraordinary
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular
一方ならぬ[ひとかたならぬ, hitokatanaranu] (adj-pn) extraordinary; special
図がない;図が無い[ずがない, zuganai] (exp,adj-i) unthinkable; extraordinary; preposterous; cannot be
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
格外[かくがい, kakugai] (adj-na,n,adj-no) nonstandard; extraordinary; special
珍無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na,n) extraordinary; singular; incredible
破格[はかく, hakaku] (adj-na,n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P)
途方もない[とほうもない, tohoumonai] (adj-i) extraordinary; preposterous; outrageous; absurd

extraordinary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม[n. exp.] (ēkakkhrarāt) EN: ambassador extraordinary and plenipotentiary FR:
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion spéciale [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion extraordinaire [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders FR:
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ไม่ใช่สามัญ[adj.] (mai chai sā) EN: extraordinary FR:
ไม่ใช่ธรรมดา[adj.] (mai chai th) EN: extraordinary FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
รายการพิเศษ[n. exp.] (rāikān phis) EN: extraordinary item FR:
สมาชิกพิเศษ[n. exp.] (samāchik ph) EN: extraordinary member FR: membre extraordinaire [m]
สมัยประชุมวิสามัญ[n. exp.] (samaiprachu) EN: extraordinary session FR:

extraordinary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
Sondersitzung {f}extraordinary meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extraordinary
Back to top