ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonaligned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonaligned*, -nonaligned-

nonaligned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonaligned (adj.) ที่ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง See also: ซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งเป็นกลาง Syn. neutral, nonpartisan Ops. aligned, partisan
English-Thai: HOPE Dictionary
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased

nonaligned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不结盟运动[bù jié méng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 不结盟运动 / 不結盟運動] nonaligned movement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonaligned
Back to top