ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neglectfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neglectfully*, -neglectfully-

neglectfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neglectfully (adv.) อย่างไม่กังวล Syn. unconcernedly Ops. concernedly, carefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neglectfully
Back to top