ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irregularity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irregularity*, -irregularity-

irregularity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irregularity (n.) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ Syn. disorganization, desultoriness
irregularity (n.) ความผิดปกติ Syn. abnormality, peculiarity Ops. regularity
irregularity (n.) ความไม่เรียบ See also: ความขรุขระ Syn. unevenness, bumpiness
English-Thai: Nontri Dictionary
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I noticed some-- some irregularity in my brain--ฉันสังเกตเห็นความผิดปกติในสมองของฉัน
Yes, Mr. Bosch, but you can admit that irregularity has worked very well for me in the past.ค่ะ คุณบอช แต่คุณต้องยอมรับว่า เรื่องผิดปกติเหมาะกับฉันมาก
Sir, we've picked up a slight irregularity in the magnetic containment field.ท่านครับตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อย ในสนามเก็บคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Nelson found some kind of irregularity with the network.เนลสันเจอความผิดปกติบางอย่าง ที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย
Then he's created an irregularity.เขาทำบางอย่างที่ไม่เหมือมเดิม
It's an anomaly -- an irregularity.มันไม่ปกติ ไม่ปกติอย่างแรง

irregularity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不次[ふじ, fuji] (adj-na,n) irregularity
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P)
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P)
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irregularity
Back to top