ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

completed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *completed*, -completed-

completed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
completed (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. ended
completed (adj.) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์) See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว Syn. done

completed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, 了] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker)

completed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
でき次第;出来次第[できしだい, dekishidai] (n-t) as soon as completed
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P)
校了[こうりょう, kouryou] (n,vs) proofreading completed
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed
点検済み[てんけんずみ, tenkenzumi] (n) checked up; inspection completed
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
既成[きせい, kisei] (n,adj-no) established; completed; existing; (P)
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จเรื่อง English: to be completed

completed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: complete ; completed ; completely ended ; completely finished FR:
กัลปิต[adj.] (kanlapit) EN: finished ; completed FR:
ลุล่วง[adj.] (lulūang) EN: accomplished ; achieved ; fulfilled ; completed ; finished ; done FR:
นิสัยมุตก์[n. exp.] (nisaiyamut) EN: released from dependence ; legally independent monk ; monk who has completed five years of living in dependence on the preceptor FR:
เป็นการ[adj.] (penkān) EN: succeeded ; accomplished ; completed FR:
เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ; เพิ่งสร้างเสร็จ[X] (phoeng sāng) EN: just completed FR: fraîchement construit
พร้อม[adj.] (phrøm) EN: ready ; prepared ; all set ; finished ; fully completed FR: fin prêt ; terminé ; préparé
เรียบร้อยแล้ว[adj.] (rīeprøi laē) EN: finished ; completed FR: terminé ; achevé ; accompli
สมัต[adj.] (samat) EN: completed FR:
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done FR: accomplir ; achever
สำเร็จ[adj.] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
เสร็จ[adj.] (set) EN: finished ; completed ; done ; over ; ready FR: fini ; prêt ; terminé ; achevé ; accompli
เสร็จแล้ว[adj.] (set laēo) EN: finished ; done ; already over ; completed ; ready ; mission accomplished ; Geronimo! FR: terminé ; c'est fait ; c'est prêt ; c'est fini ; c'est terminé ; C'est prêt !
เสร็จสิ้น[v.] (setsin) EN: end ; finish ; come to an end ; terminate ; be completed ; be done ; be over ; conclude FR: terminer ; achever
เสร็จสิ้น[adj.] (setsin) EN: over ; done ; completed FR: terminé ; accompli ; achevé
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to an end ; terminate ; be finished ; be completed FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude FR: prendre fin ; se terminer
ตก[adj.] (tok) EN: finished ; completed ; done ; accomplished FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
จะ[v.] (ja) EN: will ; shall ; gonna ; [future mark, action to be completed] FR: [auxiliaire du futur]

completed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า completed
Back to top