ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unorthodox

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unorthodox*, -unorthodox-

unorthodox ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unorthodox (adj.) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ) See also: ซึ่งนอกคอก Syn. apostate, heretical Ops. pious
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกคัมภีร์ (adj.) unorthodox See also: eccentric, untraditional, atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง
นอกรีต (adj.) unorthodox See also: eccentric, untraditional, atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์
นอกรีต (v.) be unorthodox See also: be eccentric, be untraditional, be atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง

unorthodox ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning)
味あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps
論戦を張る[ろんせんをはる, ronsenwoharu] (exp,v5r) (obsc) (unorthodox version of 論陣を張る) (See 論陣を張る) to take a firm stand; to argue about

unorthodox ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR:
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing FR: combat peu académique [m]
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu
นอกรีต[adj.] (nøkrīt) EN: renegade ; heretical ; unorthodox FR: hérétique
นอกตำรา[adj.] (nøktamrā) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; outlandish FR:
ผ่าเหล่า[adj.] (phālao) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR: non conventionnel
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend ; buck the trend ; be unorthodox FR: aller à contre-courant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unorthodox
Back to top