ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awkwardly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awkwardly*, -awkwardly-

awkwardly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awkwardly (adv.) อย่างซุ่มซ่าม See also: อย่างเซ่อซ่า Syn. ungracefully Ops. gracefully, skillfully
awkwardly (adv.) อย่างเงอะงะ See also: อย่างเปิ่นๆ, อย่างเชยๆ, อย่างซุ่มซ่าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขะเย้อแขย่ง (adv.) awkwardly See also: gawkily Syn. เก้ๆ กังๆ
ต้วมเตี้ยม (adv.) awkwardly See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly Syn. เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ประดักประเดิด (adv.) awkwardly See also: disconcertingly, inconveniently Syn. รีๆ รอๆ, ยุ่งยากใจ, สับสน, เก้อเขิน
ยักแย่ยักยัน (adv.) awkwardly See also: gawkily Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง
ยืดยาด (adv.) awkwardly See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly Syn. เชื่องช้า, อืดอาด Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ยุ่งยากใจ (adv.) awkwardly See also: disconcertingly, inconveniently Syn. รีๆ รอๆ, สับสน, เก้อเขิน
รุ่มร่าม (adv.) awkwardly
อีเก้อีกัง (adv.) awkwardly See also: clumsily Syn. เก้กัง Ops. คล่องแคล่ว
เก้ๆ กังๆ (adv.) awkwardly See also: clumsily, gawkily Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ

awkwardly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly

awkwardly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีเก้อีกัง[adv.] (īkē-īkang) EN: awkwardly FR:
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[adj.] (kongkōkongk) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
ประดักประเดิด[adv.] (pradakprado) EN: awkwardly FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
ยักแย่ยักยัน[adv.] (yakyaēyakya) EN: painfully ; awkwardly FR:
ยุ่งยากใจ[adv.] (yungyākjai) EN: awkwardly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awkwardly
Back to top