ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ugly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ugly*, -ugly-

ugly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ugly (adj.) น่าเกลียด See also: ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย Ops. beautiful
ugly (adj.) น่ากลัว See also: น่าอันตราย
ugly duckling (n.) ลูกเป็ดขี้เหร่
English-Thai: HOPE Dictionary
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
English-Thai: Nontri Dictionary
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ริ้ว (adj.) ugly See also: unattractive Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, หล่อ
ขี้ริ้วขี้เหร่ (adj.) ugly See also: unsightly, unattractive, unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
ขี้เหร่ (adj.) ugly See also: unattractive, unbeautiful, unpretty Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, งาม
ทรลักษณ์ (adj.) ugly See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed Syn. ลักษณะไม่ดี Ops. ลักษณะดี
น่าชัง (adj.) ugly See also: unsightly, unattractive, unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
น่าเกลียด (adj.) ugly See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง Ops. สวย, น่ารัก
รูปชั่วตัวดำ (adj.) ugly Syn. อัปลักษณ์
ลักษณะไม่ดี (adj.) ugly See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed Ops. ลักษณะดี
อัปลักษณ์ (adj.) ugly See also: hideous, ill-favored, unsightly Syn. น่าเกลียด Ops. รูปงาม
ขี้ริ้วขี้เหร่ (v.) be ugly See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
น่าชัง (v.) be ugly See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
น่าเกลียด (v.) be ugly See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasing Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What an ugly picture!ภาพอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต
What an ugly picture!รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ
But the war had left ugly scars.แต่สงครามได้ทิ้งรอย- แผลเป็นน่าเกลียดเอาไว้
You know that big ugly house...คุณก็รู้ว่าบ้านหลังใหญ่น่าเกลียด...
Which shall we choose out of these two ugly characters?แล้วจะเลือกทางไหน \ จากเจ้าตัวอัปลักษณ์สองตัวนี้เนี่ย
Make it an ugly woman and a pizza.ลองผู้หญิงน่าเกลียดก็ได้
You know how ugly she was? These are so old.- เธอน่าเกลียดแค่ไหน
Tell me how ugly she was.- สตีเว่น เก่ามากเลย
Especially bald ones with green makeup who wear masks over ugly faces.คนหัวล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแต่งหน้าสีเขียว ... ... ที่สวมหน้ากากใบหน้าที่น่าเกลียดกว่า
Yeah, come on, you ugly muggers.ใช่มาคุณมิจฉาชีพน่าเกลียด
Big, ugly rats. And that is scary, believe me.ตัวใหญ่ๆ น่ารังเกียจ มันจะต้องน่าขนลุกมากเลย เชื่อฉันสิ
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว
It was the big fat ugly ginger sister.ยัยอ้วนพี่สาวของจินเจอร์ตะหาก

ugly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶人[è rén, ㄜˋ ㄖㄣˊ, 恶人 / 惡人] evil person; vile creature; ugly man
[chī, ㄔ, 媸] ugly woman
[mó, ㄇㄛˊ, 嫫] ugly woman
[chuái, ㄔㄨㄞˊ, 膗] ugly and fat; too fat to move
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, 肉麻] corny; nauseating; disgusting; ugly
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, 奇丑无比 / 奇醜無比] extremely ugly; incomparably hideous
[tiē, ㄊㄧㄝ, 帖] fit snugly
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, 奇丑 / 奇醜] grotesque; extremely ugly; hideous
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑 / 醜] shameful; ugly; disgraceful
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance
丑恶[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, 丑恶 / 醜惡] ugly; repulsive
丑陋[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, 丑陋 / 醜陋] ugly
难看[nán kàn, ㄋㄢˊ ㄎㄢˋ, 难看 / 難看] ugly; unsightly
[lòu, ㄌㄡˋ, 陋] low; humble; plain; ugly; mean; vulgar

ugly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people
ガンブー[, ganbu-] (adj-na) (1) (derog) (sl) (from 顔面 and 不細工) ugly mug; (n) (2) gambuh (Balinese traditional dance)
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi)
ブス専[ブスせん, busu sen] (n) (sl) (See ビー専) attraction to ugly people
ブ男;醜男[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man
悪女[あくじょ, akujo] (n) wicked or ugly woman; (P)
老いさらばえる[おいさらばえる, oisarabaeru] (v1,vi) to become decrepit and ugly with age
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P)
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly
ちんまり[, chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly
ぴちっと[, pichitto] (adv,vs) tightly; snugly
ぴっちり[, picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
温々;温温[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree
見苦しい[みぐるしい, migurushii] (adj-i) unsightly; ugly; (P)
醜い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See 醜い争い) unsightly; unseemly; (P)
醜怪[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre

ugly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly ; misshapen FR: affreux ; hideux
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
ดูไม่ได้[adj.] (dū mai dāi) EN: ugly FR:
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้วขี้เหร่[adj.] (khīriu khīr) EN: ugly FR:
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
ผีเสื้อสมุทร[n. exp.] (phīseūa sam) EN: big ugly woman FR:
ทรลักษณ์[adj.] (thōralak) EN: ugly ; lacking good qualities FR:
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly FR: obscène ; indécent
แนบเนียน[adj.] (naēpnīen) EN: fitted snugly ; neat FR:
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at) FR: ricaner

ugly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hässlich {adj} | hässlicher | am hässlichsten | hässlich wie die Sündeugly | uglier | ugliest | as ugly as sin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ugly
Back to top