ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reticent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reticent*, -reticent-

reticent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reticent (adj.) ซึ่งพูดน้อย See also: ซึ่งสงบปากสงบคำ, เงียบ Syn. quiet, reserved, uncommunicative Ops. talkative, voluble
English-Thai: HOPE Dictionary
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ,ไม่พูด,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,อำพราง,สงวนท่าที.
English-Thai: Nontri Dictionary
reticent(adj) มีเงื่อนงำ,ขรึม,เงียบ,สงวนท่าที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากหนัก (v.) be reticent See also: be tight-lipped
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're successful in this interview, you'll be required to appear self-possessed, confident, modest and reticent all at the same time.ถ้าเธอสัมภาษณ์ผ่านและได้รับงานนี้ เธอจะต้องสามารถทำงานให้สถานการณ์ที่กดดันได้ และมีความมั่นใจ อ่อนน้อมถ่อมต้น แล้วก็สำรวมมากกว่านี้
You know, I thought you'd be a little more reticent.รู้ใหม ผมว่าผมไมค่อยอยากพูดอะไนักหรอก
I understand that Han Kyul's father is usually reticent.แต่ตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆ

reticent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative

reticent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn

reticent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreu) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent FR: taciturne ; silencieux ; réservé
ปากหนัก[v.] (pāknak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling FR:
อิดออด ; อิด ๆ ออด ๆ = อิดๆ ออดๆ[adj.] (it-øt ; it-) EN: reluctant ; disinclined ; half-hearted ; without enthusiasm FR: réticent
ไม่เต็มใจ[v. exp.] (mai temjai) EN: be reluctant FR: être réticent
ไม่เต็มใจ[adj.] (mai temjai) EN: reluctant ; unwilling ; half-hearted FR: réticent
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reticent
Back to top