ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unperturbed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unperturbed*, -unperturbed-

unperturbed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unperturbed (adj.) ซึ่งไม่กังวล See also: ซึ่งไม่สนใจ, ซึ่งไม่เอาใจใส่, ซึ่งไม่พะวงถึง Syn. untroubled, composed, carefree Ops. concerned
unperturbed (adj.) สงบ See also: มั่นคง Syn. calm Ops. ruffled

unperturbed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 镇定 / 鎮定] calm; unperturbed; cool

unperturbed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch

unperturbed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ยี่หระ[adj.] (mai yīra) EN: unmoved ; unperturbed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unperturbed
Back to top