ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concernedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concernedly*, -concernedly-

concernedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concernedly (adv.) อย่างร้อนรนใจ See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ Syn. carefully

concernedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually

concernedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concernedly
Back to top