ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eccentric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eccentric*, -eccentric-

eccentric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eccentric (n.) คนที่ผิดปกติ See also: คนที่แปลกประหลาด Syn. kook, oddball
eccentric (adj.) ผิดปกติ See also: แปลก, ประหลาด Syn. odd, strange, unconventional
eccentric person (n.) คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง) See also: คนที่ดูผิดปกติ Syn. screwball
eccentrically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. individualistically Ops. conventionally
eccentricity (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. frailty, quirk, Ops. strength
eccentricity (n.) ตำหนิ See also: ข้อบกพร่อง Ops. perfection, ideal
English-Thai: HOPE Dictionary
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
English-Thai: Nontri Dictionary
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eccentric๑. นอกศูนย์กลาง๒. (จิตเวช.) พิลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentricityความเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eccentricขอบเดียวของลำไส้,เป็นเฉพาะแห่ง,บริเวณริมเซลล์,นอกศูนย์กลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกตำรา (adj.) eccentric See also: untraditional, atheistic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด
American scientist given to eccentric postulation.นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน เจ้าของทฤษฎีประหลาด
I do think that the least you could do is invite me in, away from the stares of the very eccentric management here.ฉันว่าอย่างน้อยคุณควรเชิญฉันเข้าไปข้างในนะ ให้พ้นจากการจดจ้อง ของพวกจัดการโรงแรมที่พิลึกนี่หน่อย
Anyone dressed as badly as you are must be an eccentric billionaire.แต่งตัวได้เห่ยขนาดนี้แสดงว่าต้อง เป็นเศรษฐีที่รวยเหลือเชื่อแน่ๆ
Cutter's always been eccentric but I now think he's just deranged.คัตเตอร์ทำอะไรแปลกๆเสมอ แต่ผมคิดว่าเขาจะเป็นตัวก่อกวนได้
I always wondered why nobody did it before me. I mean, all those comic books, movies, TV shows, you'd think that one eccentric loner would have made himself a costume.ผมสงสัยมาตลอด ว่าทำไมไม่มีใครทำเรื่องแบบนี้มาก่อน คุณคงเคยคิดว่าพวกยอดมนุษย์ ตัดชุดด้วยตัวเอง
He has an eccentric personality so I hear he rarely leaves the Forge.เขามีบุคลิกแปลกๆ ได้ยินว่าเขาแทบไม่ออกจากโรงเหล็กเลย
Yeah. An eccentric millionaire left coded wills to his kids.ใช่ มีเศรษฐีเพี้ยนทิ้งพินัยกรรม\ เป็นรหัสลับไว้ให้ลูกๆ
You know how eccentric Roland was.คุณก็รู้ว่าโรแลนด์ไม่เหมือนใคร
Dude, eccentric strength, concentric strength, and static strength all being factored into the equation--กำลังที่ผิดปกติ แรงส่งของศูนย์กลาง และความแรงคงที่ทั้งหมดเป็นปัจจัยหนึ่งในสมการ
How very eccentric of you.คุณดูประหลาดอะไรอย่างนี้
Uh, well, was ahead eccentric and socially awkward at times, didn't always get people, but at the end of the day, we all adored him.ค่ะ เขาเป็นคนประหลาด และก็ไม่มีทักษะทางสังคม ไม่ค่อยเข้าหาคนอื่น แต่สุดท้ายแล้ว พวกเราทุกคนชื่นชมเขา

eccentric ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪念头[guài niàn tou, ㄍㄨㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, 怪念头 / 怪念頭] eccentric notion; strange whim
怪物[guài wu, ㄍㄨㄞˋ ˙, 怪物] monster; freak; eccentric person
古怪[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 古怪] eccentric; grotesque; oddly; queer
怪癖[guài pǐ, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˇ, 怪癖] eccentricity
怪里怪气[guài lǐ guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, 怪里怪气 / 怪里怪氣] eccentric; odd-looking; peculiar
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 偏心] partial; biased; prejudiced; eccentric
怪人[guài rén, ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, 怪人] strange person; eccentric

eccentric ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキセントリック[, ekisentorikku] (adj-na,n) eccentric
エクセントリック[, ekusentorikku] (adj-na) eccentric
変り種(io);変わり種[かわりだね, kawaridane] (n) novelty; exception; hybrid; mutation; variety; freak; eccentric personality
奇なる[きなる, kinaru] (adj-f) odd; strange; eccentric
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball
奇矯[ききょう, kikyou] (adj-na,n) eccentric
旋毛曲がり;つむじ曲がり[つむじまがり, tsumujimagari] (adj-na,n) perversity; cantankerous; eccentric
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior
神憑り;神懸かり;神懸り;神がかり;神憑(io)[かみがかり, kamigakari] (n,vs) (1) divine possession; (2) eccentric behavior; (n) (3) fanaticism
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade
一風[いっぷう, ippuu] (n) eccentric; (P)
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
偏執[へんしゅう;へんしつ, henshuu ; henshitsu] (n,vs) bias; eccentricity; obstinacy
偏奇[へんき, henki] (n) eccentricity
偏屈;偏窟;変屈(iK)[へんくつ, henkutsu] (adj-na,n) eccentricity; bigotry; obstinacy
偏心;偏芯(iK)[へんしん, henshin] (n,adj-no) eccentricity (in mechanics, electronics, etc.)
偏癖[へんぺき, henpeki] (n) eccentricity; crankiness
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
変人[へんじん, henjin] (n) eccentric; crank; oddball; (P)
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)
奇抜[きばつ, kibatsu] (adj-na,n) novel; original; striking; strange; eccentric; fantastic; (P)
奇行[きこう, kikou] (n) eccentricities
左巻き[ひだりまき, hidarimaki] (n) counterclockwise; eccentric; abnormal
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
異様[いよう, iyou] (adj-na,n) bizarre; strange; eccentric; odd; queer; (P)
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity
軌道離心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity
離心率[りしんりつ, rishinritsu] (n) eccentricity

eccentric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ๊อง[adj.] (bǿng) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty FR: excentrique ; bizarre
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR:
หลุดโลก[adj.] (lut lōk) EN: eccentric ; quirky FR:
มุมเยื้องศูนย์กลาง[n. exp.] (mum yeūang ) EN: eccentric angle FR:
นิสัยวิตถาร[n. exp.] (nisai witth) EN: eccentric character FR:
นอกคัมภีร์[adj.] (nøkkhamphī) EN: unconventional ; eccentric FR:
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu
ผ่าเหล่า[adj.] (phālao) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR: non conventionnel
พิลึก[adj.] (phileuk) EN: queer ; odd ; funny ; weird ; bizarre ; eccentric FR: bizarre
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
วิปลาส[v.] (wipalāt = w) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปลาส[adj.] (wipalāt = w) EN: strange ; queer ; eccentric FR:
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปลาส[v.] (wippalāt = ) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปลาส[adj.] (wippalāt = ) EN: strange ; queer ; eccentric FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre
เยื้องศูนย์กลาง[adj.] (yeūang sūnk) EN: eccentric FR: excentrique
ความเยื้องศูนย์กลาง[n. exp.] (khwām yeūan) EN: eccentricity FR: excentricité [f]

eccentric ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exzenter {m}eccentric tappet; eccentric
ausgefallen {adj} | ausgefallener | am ausgefallensteneccentric | more eccentric | most eccentric
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
exzentrisch {adv}eccentrically
Exzenterniet {m}eccentric rivet
Exzenterschneckenpumpe {f} [techn.]eccentric screw pump
Exzenterschraube {f} [techn.]eccentric screw
Exzenterstange {f} [techn.]eccentric rod
Exzenterwelle {f} [techn.]eccentric shaft
Gegenkurbel {f}eccentric crane
Zentrierring {m}eccentric ring
exaltiert; exzentrisch {adj}eccentric

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eccentric
Back to top