ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unattached

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unattached*, -unattached-

unattached ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unattached (adj.) ไม่มีคู่ See also: ไม่ยึดติด, ไม่เกี่ยวข้อง, อิสระ, ไม่ได้ขึ้นอยูกับสังคมใด Syn. floating, loose, single, separate, uncommitted Ops. involved, engaged, married
unattached (adj.) ที่ไม่ติดกับส่วนอื่น See also: ที่ไม่ติดกับส่วนที่ใหญ่กว่า Syn. distinct, detached, separated Ops. joined, connected
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, unattached drifter christmas?คริสมาสต์แบบพเนจรไม่ผูกมัดไง
Spreading love and giving hope to unattached singles... today's "Morning Date".นี่เป็นโอกาส สำหรับคนโสดน่ะครับ... วันนี้คือ "Morning Date".
And now you're unattached again.และตอนนี้ นายเป็นอิสระอีกครั้งแล้ว
Ray, I'm unattached. You have a family.- ผมไม่มีภาระ คุณมีครอบครัว
Do you think it's wise to have an unattached,คุณคิดว่าฉลาดแล้วเหรอที่ให้ผู้ชายที่ไม่ใช่ญาติ
You're unattached.งั้นนายก็ยังโสด... เหมือนฉัน
I think it doesn't make much sense to not go after something' one wants, when that somethin' happens to be seemingly unattached.ฉันว่าก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ ถ้ามัวแต่ อยู่เฉยๆแล้วไม่ทำตามความต้องการ เวลามีความสัมพันธ์ แบบไม่ผูกมัด
I'm undeclared, unattached, and unwelcome pretty much everywhere but here.ฉันไม่ได้ประกาศโสด, และไม่พอใจที่สวยมากทุกที่ แต่ที่นี่
Caroline is currently unattached.ตอนนี้แคโรไลน์เป็นโสด
You know, I am a little bit curious, How is it that a guy like you is unattached?ฉันสงสัยนิดหน่อย ผู้ชายอย่างคุณ ทำไมถึงยังโสดอยู่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unattached
Back to top