คำที่ขึ้นต้นด้วย "ว" จำนวน 1,056 คำ


ว.ค. n teacher´s college
ว.ด.ป. n day month year
ว/ด/ป n day month year
วก v turn back
วกกลับ v return
วกวน v wind
วกเวียน v do something again and again
วกเวียน v do something again and again
วกไปวนมา adv in a roundabout way
วกไปวนมา v hang about/around
วกไปวนมา v hang about/around
วค. n teacher´s college
วง n frame
วง v coil
วง n disk/disc
วงกบ n window frame
วงกลม n circle
วงกว้าง n wide area
วงการ n circle
วงการกฎหมาย n legal profession
วงการทหาร n military
วงการทูต n diplomatic circles
วงการบิน n airline industry
วงการพนัน n gambling table
วงการราชการ n government setting
วงการศาสนา n religious circles
วงการศิลปะ n art circles
วงการเมือง n political quarters
วงการเศรษฐกิจ n economic sector
วงการแพทย์ n medical profession
วงงาน n work cycle
วงจร n cycle
วงจร n circuit
วงจรข่าย n network
วงจรชีวิต n life cycle
วงจรชีวิต n life cycle
วงจรรวม n I Seek You
วงจรเบ็ดเสร็จ n I Seek You
วงจรไฟฟ้า n circuit
วงจำกัด n scope
วงดนตรี n band
วงดุริยางค์ n orchestra
วงตะวัน n ball or sphere of the sun
วงนอก adj outside
วงนอก n outside circle
วงประชุม n meeting
วงพาด n a small elephant corral attached to the large one
วงมโหรี n Thai grand orchestra
วงรอบ n perimeter
วงราชการ n government setting
วงล้อ n wheel
วงล้อม n encirclement
วงศา n family
วงศาคณาญาติ n relations
วงศ์ n family
วงศ์ญาติ n relatives
วงศ์ญาติ n relations
วงศ์ญาติ n relatives
วงศ์ญาติ n relatives
วงศ์ตระกูล n lineage
วงศ์วาน n family
วงศ์วานว่านเครือ n relatives
วงศ์วานว่านเครือ n family
วงศ์สกุล n family
วงสังคม n society
วงหน้า n lineament
วงเงิน n financial amount
วงเล็บ n parentheses
วงเล็บ n parentheses
วงเล็บกลม n parentheses
วงเล็บปีกกา n braces
วงเล็บเหลี่ยม n square brackets
วงเล็บใหญ่ n square brackets
วงเวียน n dividers
วงเวียน n roundabout
วงแหวน n ring
วงแหวน n ring
วงโคจร n orbit
วงโคจร n orbit
วงใน adj inner
วงใน n inner circle
วจนะ n words
วจี n words
วจีวิภาค n parts of speech
วจีวิภาค n speech classification
วจีเภท n speech
วชิระ n lightning
วชิราวุธ n Indra
วณิชยา n business
วณิชย์ n business
วณิพก n beggar (who sings to obtain money)
วณิพก n beggar
วณิพก n beggar
วท n Thailand Institute of Scientific and Technological Research
วท.ด. n Doctor of Science
วท.บ. n bachelor of science
วท.ม. n Master of Science
วน v evolve
วน v bind
วน v turn
วน v circle
วนขวา adv clockwise
วนซ้าย adv counterclockwise
วนศาสตร์ n forestry
วนอุทยาน n (national) park
วนาดร n high forest
วนาดอน n high forest
วนาลัย n forest
วนาลี n forest path
วนาวาส n forest dwelling
วนาศรม n forest dwelling
วนาสณฑ์ n jungle
วนาสัณฑ์ n jungle
วนิดา n woman
วนิพก n beggar (who sings to obtain money)
วนเกษตร n agro forestry
วนเวียน v crook
วนเวียน v go around and round
วนเวียน adj winding
วนเวียน v meander
วนเวียน v wind
วนเวียน v revolve
วนเวียน v circle
วนเวียน adv hover
วนเวียน v hang around
วนเวียน v hang around
วรงค์ n head
วรรค n space
วรรค v leave a space
วรรคตอน n space
วรรณ n caste
วรรณ n complexion
วรรณกรรม n literature
วรรณกรรมชิ้นเอก n literary masterpiece
วรรณคดี n literature
วรรณคดีเปรียบเทียบ n comparative literature
วรรณนา n description
วรรณยุกต์ n tone marks
วรรณศิลป์ n art created language
วรรณะ n complexion
วรรณะ n caste
วรรษ n rain
วรัญญู n Lord Buddha
วรุณ n rain
วลัย n circle
วลัย n bracelet
วลาหก n horse
วลาหก n horse
วลี n phrase
วลีติดปาก n catchword
วว n Ministry of Science, Technology and Environment
วศ.ด. n Doctor of Engineering
วศ.บ. n Bachelor of Engineering
วศ.บ. n Bachelor of Engineering
วศ.ม. n Master of Engineering
วศ.ม. n Master of Engineering
วสันต์ n spring
วอ n palanquin
วอก n year of the monkey
วอก adj unnaturally white
วอก n monkey
วอกแวก v wander
ว่อง v be agile
ว่อง adv quickly
ว่องไว v be agile
ว่องไว adv quickly
วอด v be razed to the ground
วอดวาย v be razed to the ground
ว่อน adv in a cloud
วอน v beg
วอน v ask for
วอนขอ v plead for
วอลเลย์บอล n volleyball
ว่ะ end word used to end an expression but impolite
วะ end word used at the end of a statement among friends but not politely
วัก v paddle briskly
วัคซีน n vaccine
วัง n palace
วังช้าง n encircling and arresting wild elephants in the group
วังวน n whirlpool
วังเวง v be soundless
วังเวง adj desolate
วังเวง v desolate
วังเวง adv alone
วัชพืช n weed
วัชรอาสน์ n throne that the Buddha sit when he became enlightened
วัชรอาสน์ n the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment
วัฏจักร n cycle
วัฏสงสาร n cycle of birth and death
วัฏสังสาร n cycle of birth and death
วัฒนธรรม n culture
วัฒนาการ n evolution
วัณโรค n tuberculosis
วัด n (Buddhist) temple
วัด v whip (a fishing line)
วัด v measure
วัดชีพจร v take the pulse
วัดดวง v test one´s luck
วัดปรอท v take the temperature
วัดผล v evaluate
วัดวา n temple
วัดวา v be equal to
วัดวาอาราม n temple
วัดหลวง n royal temple
วัดอุณหภูมิ v take the temperature
วัดใจ v test one´s willingness
วัต n religious routine
วัต n behaviour
วัตถาภรณ์ n cloth
วัตถุ n object
วัตถุก่อสร้าง n construction materials
วัตถุดิบ n raw material
วัตถุทาน n offering
วัตถุนิยม adj materialism
วัตถุบูชา n sacred object
วัตถุประสงค์ n objective
วัตถุปัจจัย n material element
วัตถุมงคล n sacred object
วัตถุระเบิด n explosive
วัตถุวิสัย n objective
วัตถุวิสัย adj objective
วัตถุเคมี n chemicals
วัตถุเจือปน n contaminant
วัตถุโบราณ n antiques
วัตถุโบราณ n antique
วัตร n observance of precepts
วัตร n duty
วัน n day
วัน เดือน ปี n day month year
วัน เดือน ปี n day month year
วันก่อน n some days ago
วันข้างหน้า n future
วันข้างหลัง n future
วันขึ้น 15 ค่ำ n the middle of the lunar month
วันขึ้น 15 ค่ำ n the middle of the lunar month
วันขึ้นปีใหม่ v begin the new era
วันคริสต์มาส n Christmas
วันจันทร์ n Monday
วันจาตุรงคสันนิบาต n Magha Puja Day
วันจาตุรงคสันนิบาต n Magha Puja Day
วันฉลอง n celebration day
วันชั่ว n bad day
วันดีคืนดี adv propitious day
วันตรุษ n ceremony at the close of each year; new year
วันตรุษจีน n Chinese New Year
วันตามจันทรคติ n lunar day
วันทนาการ n salutation
วันทักทิน n evil days
วันทา v pay respect
วันทา v salute
วันทา v bring both hands together in obeisance
วันทำงาน n workday
วันที่ n date
วันที่เกิดเหตุ n time of occurrence
วันธรรมสวนะ n Buddhist holy day
วันนี้ n today
วันพระ n Buddhist holy day
วันพระจันทร์เต็มเดือน n the middle of the lunar month
วันพรุ่ง n tomorrow
วันพรุ่งนี้ n tomorrow
วันพฤหัส n Thursday
วันพฤหัสบดี n Thursday
วันพุธ n Wednesday
วันมหาสงกรานต์ n day the sun enters Aries
วันมะรืน n day after tomorrow
วันมะรืนนี้ n day after tomorrow
วันมะเรื่องนี้ n three days from today
วันมาฆบูชา n Magha Puja Day
วันมาฆบูชา n Magha Puja Day
วันยังค่ำ adv surely
วันร้าย n bad day
วันรุ่ง n tomorrow
วันรุ่ง n tomorrow
วันรุ่งขึ้น n the next day
วันวาน n yesterday
วันศารท n annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month
วันศารทจีน n Chinese autumn festival
วันศุกร์ n Friday
วันสงกรานต์ n SongKran
วันสงกรานต์ n Songkran festival
วันสำคัญ n important day
วันสำคัญ n important day
วันสุดท้าย n last day
วันหน้า n future
วันหน้าวันหลัง n future
วันหนึ่ง n someday
วันหนึ่งวันใด n some day
วันหมดอายุ n expiration date
วันหยุด n holiday
วันหยุดงาน n holiday
วันหยุดราชการ n official holiday
วันหลัง n future
วันออกพรรษา n the end of Buddhist lent
วันอังคาร n Tuesday
วันอาทิตย์ n Sunday
วันอาทิตย์ n Sunday
วันอาสาฬหบูชา n the day before the Buddhist Lent
วันอุโบสถ n Buddhist holy day
วันเกิด n birthday
วันเกิดเหตุ n time of occurrence
วันเดียวกัน n same day
วันเถลิงศก n new year´s day which is April 15
วันเพ็ญ n the middle of the lunar month
วันเว้นวัน adv every other day
วันเวย์ adj one way
วันเสาร์ n Saturday
วันแม่ n Mother´s Day
วันแล้ววันเล่า adv day after day
วันโกน n Shaving Day
วันใด n someday
วันใดวันหนึ่ง n someday
วับ adv flashingly
วับๆ adv dazzlingly
วับๆ adj dazzling
วับวาบ adv dazzlingly
วับวาบ adj dazzling
วับวาบ adj flashing
วับวาบ adj flashing
วับวาม adv glitteringly
วับวาม adv glitteringly
วับแวบ adv dazzlingly
วับแวบ adj dazzling
วับแวบ adj flashing
วับแวบ adj flashing
วับแวม adv glitteringly
วับแวม adv glitteringly
วัย n age
วัย n age
วัยกลางคน n middle-aged person
วัยก่อนเข้าโรงเรียน n pre-school child
วัยกำดัด adj teenage
วัยคะนอง n wild age
วัยคึกคะนอง n wild age
วัยจ๊าบ n teenager
วัยฉกรรจ์ n manhood
วัยชรา n old age
วัยดึก n old age
วัยต้น n childhood
วัยต้น n childhood
วัยทอง n the elderly
วัยทารก n infancy
วัยทำงาน n working age
วัยผู้ใหญ่ n adult age
วัยยี่สิบห้า n twenty five years old
วัยรุ่น adj teenage
วัยรุ่น n teenager
วัยวุฒิ n seniority
วัยศึกษา n studying age
วัยสาว n young girl
วัยสาว n girlhood
วัยสูงอายุ n old age
วัยหนุ่ม n lad
วัยหนุ่มวัยสาว n teen-age
วัยหนุ่มสาว n youth
วัยหมดประจำเดือน n menopause
วัยหมดระดู n menopause
วัยอนุบาล n pre-school age
วัยเจริญพันธุ์ n reproductive age
วัยเด็ก n childhood
วัยเด็กเล็ก n childhood
วัยเยาว์ n childhood years
วัยเรียน n studying age
วัยเอ๊าะ n teen-age
วัยแก่ n old age
วัยแก่ n old age
วัยแรกรุ่น n puberty
วัยแรงงาน n work-force age
วัยแรงงาน n work-force age
วัยโจ๋ n teenager
วัลย์ n creeper
วัลลี n creeper
วัว n cow
วัวกระทิง n Gaur
วัวควาย n cattle
วัวตัวผู้ n name of a fix star
วัวตัวผู้ n ox
วัวตัวเมีย n name of a fix star
วัวตัวเมีย n cow
วัวนม n milk cow
วัวสันหลังขาด n person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience
วัวสันหลังหวะ n person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience
วัวเนื้อ n beef cattle
วัวเพศผู้ n ox
วัวเพศเมีย n cow
วัสดุ n material
วัสดุก่อสร้าง n construction materials
วัสดุสังเคราะห์ n synthetic material
วัสดุอุปกรณ์ n tool
ว่า v gossip
ว่า v hire
ว่า v warn
ว่า v quarrel
ว่า v scold
ว้าก v blame
ว้าก int onomatopoeia of children´s cry; loud cry
วาก adj lonely
วาก n bark
วากยสัมพันธ์ n syntax
ว่ากล่าว v reprove
ว่ากล่าวตักเตือน v warn
ว่าการ v administer
ว่าขาน v reprimand
ว่าความ v conduct a case
วาง v lay (down)
ว่าง adj empty
ว่าง v be free
ว้าง v be spacious
ว่างๆ adj empty
วางกล้าม v swagger
วางกล้าม v act big
วางกับดัก v trap
วางก้าม v put on airs
วางข้อ v swagger
วางข้อกำหนด v impose a condition
วางขาย v sold
ว่างงาน v be free
ว่างงาน v be unemployed
ว่างงาน adj unemployed
วางซ้อน v overlay
วางตน v behave
วางตลาด v market
วางตัว v behave
วางตา v take one´s eyes off
วางทับกัน v overlap
วางท่า v put on airs
วางธุระ v neglect
วางนโยบาย v set a policy
วางบ่วง v place a snare
วางประกัน v put up bail
วางฟอร์ม v put on airs
วางมวย v fight
วางมัดจำ v deposit
วางมาด v put on airs
วางมาด adv arrogantly
วางมาด v put on airs
วางมาตรการ v lay down measures
วางมาตรฐาน v standardize
วางมือ v quit boxing
วางมือ v give up
วางมือ v stop
วางมือ v slacken
วางมือ v slacken
วางยา v poison
วางยา v apply a remedy
วางยาพิษ v poison
วางระเบิด v bomb
วางระเบิด v bomb
วางระเบียบ v lay down regulations
วางรากฐาน v lay the foundation
วางรูปแบบ v set a format
วางรูปแบบ v set a format
วางลง v put something down
วางวาย v die
วางสาย v hang up
วางสายโทรศัพท์ v hang up
วางหน้า v assume one´s face
วางหู v hang up
วางหูโทรศัพท์ v hang up
วางอยู่ v be locate
วางอาวุธ v disarm
วางอำนาจ v show one´s authority/power
วางอุบาย v contrive up
ว่าง่าย adj obedient
ว่าง่าย v be obedient
วางเกณฑ์ v lay down a rule
วางเกณฑ์ v lay down a rule
วางเงิน v pay down
วางเงื่อนไข v impose a condition
วางเฉย v ignore
วางเฉย v ignore
วางเดิมพัน v bet
วางเบ็ด v place line and hook for fishing
วางเบ็ด v hook; try to attract
ว่างเปล่า v be deserted
ว่างเปล่า adj deserted
ว่างเปล่า adj empty (check example)
ว่างเปล่า adj empty
ว่างเปล่า adj empty
ว่างเปล่า v be flat
ว่างเปล่า v exhaust
วางเป้า v aim at
วางเป้าหมาย v aim at
วางเพลิง v commit arson
วางเพลิง v defame
ว่างเว้น v free
ว้างเวิ้ง v be vast
วางแผง v be on the market
วางแผน v conspire
วางแผนการ v plan
วางแผนครอบครัว v practice birth control
วางโครงการ v lay a plan
วางโต v act big
วางโทรศัพท์ v ring off
วางโทษ v impose a punishment
วางใจ v trust
วางใจได้ v trust
วางไข่ v lay eggs
วาจา n speech
ว่าจ้าง v hire
ว่าจ้างแรงงาน v hire the services of someone
วาจาไพเราะ n honeyed words
วาณิช n merchant
วาณิชย์ n trade
วาณี n Goddess of Speech
วาณี n language
วาด v draw
วาด v describe
วาด v paddle
วาดฝัน v imagine
วาดภาพ v imagine
วาดภาพ v draw
วาดรูป v paint
วาดลวดลาย v play tricks
วาดลวดลาย v draw patterns
ว่าด้วย v deal with
วาดหวัง v imagine
วาดเขียน n drawing
วาดแบบ v draw
วาตภัย n storm
ว่าตาม v repeat after
วาท n words
วาท n ideology
วาทก n musician
วาทยกร n conductor
วาทศาสตร์ n rhetoric
วาทศิลป n rhetoric
วาทศิลป์ n rhetoric
วาทะศิลป์ n rhetoric
วาที n speaker
วาที n musician
ว่าที่ n acting (as a higher rank)
ว่าน n general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs
วาน adv yesterday
วาน v ask
ว่านกำบัง n name of Thai plants
ว่านกีบม้า n Angiopteris evecta (Marattiaceae)
ว่านกีบแรด n Angiopteris evecta (Marattiaceae)
วานซืน adv day before yesterday
วานนี้ adv yesterday
ว่านมหานิล n kind of tuberous plant
ว่านมหาเมฆ n species of sedge
วานร n monkey
ว่านหางจระเข้ n aloe
ว่านอนสอนง่าย adj obedient
ว่านอนสอนง่าย v be obedient
ว่านเศรษฐีจีน n name of species of plant
วาบ adv suddenly
วาบ adv flashingly
วาบ ๆ adv flashily
วาบๆ adv sparkling
วาบๆ adv sparkling
วาบวับ adv flashingly
วาบวับ adj glittering
วาบวับ adv glitteringly
วาบวับ adv glitteringly
วาบวับ adv glitteringly
วาบวับ adv glitteringly
วาบวับ adv glitteringly
วาบวับ adv glitteringly
วาบวับ adv glitteringly
วาบวับ adv glitteringly
วาบหวาม adj sexually attractive
วาบหวาม adj sexually attractive
วาบแวบ adv (be visible) intermittently
วาบแวบ adv (be visible) intermittently
วาปี n pond
วาม adj glittering
วามแวม adj twinkling
ว่าย v swim
วาย avd ceaselessly
ว้าย int exclamation of woman user to express fear or fright
วาย n wind
วาย v be finished
วายชนม์ v die
วายชีวา v die
วายชีวาตม์ v die
วายชีวิต v die
วายทูเค n year 2000
ว่ายน้ำ v swim
วายปราณ v die
วายร้าย n criminal
วายร้าย adj devilish
วายวอด v be ruined
วายสังขาร v die
วายะ n wind
ว่ายาก adj stubborn
ว่ายาก v be stubborn
ว่ายากสอนยาก adj obstinate
วายุ n wind
วายุ n God of Wind
วายุภักษ์ n name of a fabulous bird which eats the air as its food
วาร n day
วารดิถี n auspicious day/occasion
วารสาร n journal
วารสารศาสตร์ n journalism
วาระ n time
วาระการประชุม n agenda
วาระประชุม n session
วาระสุดท้าย n doom
ว่าราชการ v administer (the official, public or civil affairs)
ว่าร้าย v gossip
วารี n river
วารุณ n nectar
วารุณี n Goddess of Wine
วารุณี n liquor
วาล์ว n valve
ว้าว int wow!
ว่าว n kite
ว่าวกุลา n star-shaped kite
ว่าวกุลา n star-shaped kite
ว่าวจุฬา n star-shaped kite
ว่าวจุฬา n star-shaped kite
ว่าวติดลม n flying kite in the air
ว่าวปักเป้า n star-shaped kite
วาววับ adj glittering
ว่าวอน v beg
ว้าวุ่นใจ v be serious
วาสนา n luck
วาสุกรี n serpent
วาสุกรี n name of a serpent
วาฬ n beast of prey
วาฬ n snake
วาฬ n whale
ว้าเหว่ v feel lonely
ว่าแต่ conj as for
ว่าแต่ว่า conj as for
วาโย n wind
วาไรตี้โชว์ n variety show
วิก n wig
วิกผม n wig
วิกรม n courage
วิกรม v go on with bravery
วิกฤต adj critical
วิกฤต v be critical
วิกฤตการณ์ n crisis
วิกฤติ adj critical
วิกฤติ n crisis
วิกฤติ v be critical
วิกฤติการณ์ n crisis
วิกล adj deformed
วิกลจริต adj mad
วิกลจริต v be mad
วิกาล n night
วิฆเนศ n the God of wisdom and difficulty
วิฆเนศ n elephant - headed god
วิฆเนศวร n the God of wisdom and difficulty
วิฆเนศวร n elephant - headed god
วิ่ง v run
วิง v feel dizzy
วิง v turn
วิ่งกระโดดข้ามรั้ว n hurdle race
วิ่งกระโดดข้ามรั้ว v hurdle
วิ่งกวด v chase
วิ่งกะรอก v run a kite in
วิ่งข้ามรั้ว n hurdle race
วิ่งข้ามรั้ว v hurdle
วิ่งฉิว v go swiftly
วิ่งฉิว v go swiftly
วิ่งตาม v chase (after)
วิ่งตาม v chase (after)
วิ่งผลัด n relay race
วิ่งม้า v race horses
วิ่งมาราธอน n marathon
วิ่งรอก v be on the run
วิ่งรอก v run around
วิ่งรอก v run a kite in
วิ่งระแบง v run and play (as children)
วิ่งราว v snatch and run away
วิงวอน v beg for
วิงวอน v beg
วิงวอน v pester
วิงวอน v beg
วิงวอน v plead
วิ่งว่าว v run flying a kite
วิ่งสามขา n three-legged race
วิ่งหนี v run quickly
วิ่งหนี v run away
วิ่งเข้าหา v rush
วิ่งเต้น v pull the wires
วิ่งเต้น v pull the wires
วิ่งเปี้ยว n flag race
วิ่งเล่น v run and play
วิงเวียน v be giddy
วิ่งเหยาะๆ v trot
วิ่งแข่ง v race
วิ่งไล่ v chase (after)
วิ่งไล่ v chase (after)
วิจัย n research
วิจัย v do research
วิจัยฝุ่น v be jobless
วิจัยและพัฒนา n research and development
วิจารณญาณ n judgement
วิจารณญาณ n judgement
วิจารณญาน n consideration
วิจารณ์ v criticize
วิจารณ์ v pick on
วิจารณ์ v criticize
วิจิตร adj exquisite
วิจิตรบรรจง adj exquisite
วิจิตรพิสดาร adv exquisitely
วิจิตรศิลป์ n fine arts
วิจิน v seek
วิจิน v select
วิชชา n knowledge
วิชชา 3 n three-acknowledgement group
วิชชุ n lightning
วิชชุดา n lightning
วิชา n subject
วิชาการ adj academic
วิชาการ n academic matter
วิชาการรบ n strategy
วิชากีฏวิทยา n entomology
วิชาคณิตศาสตร์ n mathematics
วิชาความรู้ n knowledge
วิชาคัดไทย n penmanship in Thai language
วิชาช่าง n engineering
วิชาชีพ n vocation
วิชาชีวเคมี n biochemistry
วิชาดาราศาสตร์ n astronomy
วิชาดาว n astrology
วิชาบังคับ n required subject
วิชาประวัติศาสตร์ n history
วิชาป้องกันตัว n martial art
วิชาป้องกันตัว n martial art
วิชาพฤกษศาสตร์ n botany
วิชาพลศาสตร์ n dynamics
วิชาพลศึกษา n physical education
วิชาพละ n physical education
วิชาพละศึกษา n physical education
วิชาพลานามัย n health education
วิชาภูมิวิทยา n geology
วิชาภูมิศาสตร์ n geography
วิชายิงธนู n science or art of archery
วิชายิงธนู n science or art of archery
วิชารัฐศาสตร์ n political science
วิชาวาดเขียน n drawing
วิชาวารสารศาสตร์ n journalism
วิชาวิทยาศาสตร์ n science
วิชาศีลธรรม n moral education
วิชาอาคม n magic
วิชาเลข n arithmetic
วิชาเลขคณิต n arithmetic
วิชาเลือกเสรี n elective subject
วิชาเอก n major subject
วิชาแพทย์ n medicine
วิชาโท n minor
วิญญาณ n soul
วิญญู n sage
วิญญูภาพ n condition of attaining the state of normal understanding
วิฑูรย์ n cat´s eye
วิด v bail
วิดน้ำ n push-up
วิดน้ำ v bail out
วิตก v be serious
วิตกกังวล v worry
วิตกจริต v be worried about
วิตถาร adj strange
วิตถาร v be strange
วิตามิน n vitamin
วิถี n way
วิถี n path
วิถีกระสุน n trajectory
วิถีชาวบ้าน n folkways
วิถีทาง n way
วิถีปฏิบัติ n mode of practices
วิถีประชา n folkways
วิถีแห่งชีวิต n way of life
วิถีโคจร n orbit
วิถีโคจร n orbit
วิทยฐานะ n academic standing
วิทยา n knowledge
วิทยากร n expert
วิทยาการผลิต n technology
วิทยาคม n incantations
วิทยาคาร n school
วิทยาทาน n imparting of knowledge for the general benefit
วิทยาธร n one who has magical power
วิทยานิพนธ์ n thesis
วิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอก n dissertation
วิทยาภูมิคุ้มกัน n immunology
วิทยาลัย n college
วิทยาลัยครู n teacher´s college
วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Science
วิทยาศาตรบัณฑิต n Bachelor of Science
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต n Master of Science
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Science
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Science
วิทยาศาสตร์ n science
วิทยาศาสตร์ n science
วิทยาศาสตร์ adj scientific
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ n natural science
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ n applied science
วิทยาเขต n campus
วิทยุ n radio
วิทยุกระจายเสียง n radio broadcast
วิทยุติดตามตัว n pager
วิทยุติดตามตัว n pager
วิทยุศึกษา n educational radio service
วิทยุสื่อสาร n radio communication
วิทยุโทรทัศน์ n television
วิทยุโทรภาพ n radio facsimile
วิทยุโทรศัพท์ n radio telephone
วิทยุโทรเลข n radio telegraph
วิทวัส n savant
วิทิต n sage
วิทู n sage
วิทูร adj intelligent
วิทูร adj far
วิธ n sort
วิธา n sort
วิธาน n rule
วิธาน n arrangement
วิธาน n custom
วิธี n means
วิธีการ n way
วิธีการ n procedure
วิธีการ n strategy
วิธีการ n process
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ n scientific approach
วิธีการป้องกัน n defensive measure
วิธีการสื่อสาร n communication
วิธีการใช้ n instruction
วิธีถ่ายทอด n transfer method
วิธีฝึก n drill
วิธีพลิกแพลง n strategy
วิธีวัด n method of measuring
วิธีเลือก n choice
วิธีแก้ปัญหา n way out
วิธีแยบคาย n trick
วิธีใช้ n instruction
วิธู n moon
วิ่น adj indented
วิ่น v be indented
วินัย n discipline
วินัย n discipline
วินัยสงฆ์ n code of monastic disciplines
วินาที n second
วินาศ v be destroyed
วินาศกรรม n sabotage
วินิจ v inspect
วินิจฉัย v judge
วินิจฉัยคุณค่า v appraise
วินิจฉัยโรค v diagnose
วินิต v train
วินิต v govern
วินิต v scourge
วิบวับ adj sparkling
วิบัติ n disaster
วิบัติ v be destroyed
วิบาก n consequence of one´s action
วิบากกรรม n misery from bad deeds
วิปริต adj abnormal
วิปริต v be abnormal
วิปลาส adj queer
วิปลาส v be queer
วิปะโยค v be separated
วิปักษ์ n enemy
วิปัสสนา n meditation
วิปโยค v be separated
วิปโยค adj tragic
วิพากษ์ v criticize
วิพากษ์ v criticize
วิพากษ์วิจารณ์ v criticize
วิภัตติ n suffix
วิภัตติ n categorization
วิภา n beauty
วิภา n ray
วิภาค n part
วิภาค n division
วิภาษ v argue
วิภาส v shine
วิภู adj strong
วิภู n king
วิภู adj powerful
วิภูษณะ n decoration
วิภูษา n decoration
วิภูษิต adj decorated
วิมล adj clean
วิมังสา n consideration
วิมังสา n investigation
วิมัติ n doubtfulness
วิมาน n divine vehicle
วิมาน n paradise
วิมานบนอากาศ n castles in the air
วิมานในอากาศ n castles in the air
วิมุข adj back
วิมุข v turn something inside out
วิมุข v ignore
วิมุต v be released
วิมุตติ n liberation
วิรงรอง n lily
วิรัช adj foreign
วิรัช adj pure
วิริยภาพ n diligence
วิริยภาพ n bravery
วิริยะ n diligence
วิริยะอุตสาหะ n diligence
วิลาป v wail
วิลาวัณย์ adj beautiful
วิลาส adj beautiful
วิลิปดา n second of angular measure
วิว n view
วิวรรธน์ n evolution
วิวัฒนาการ n evolution
วิวัฒน์ n evolution
วิวาท v dispute
วิวาหมงคล n wedding ceremony
วิวาหะ n wedding
วิวาห์ v marry
วิวาห์ n wedding
วิวิธ adj various
วิศรุต adj famous
วิศวกร n engineer
วิศวกรช่างกล n mechanical engineer
วิศวกรรม n engineering
วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Engineering
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต n Bachelor of Engineering
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต n Master of Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Science in Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Engineering
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Engineering
วิศวกรรมศาสตร์ n engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ n industrial engineering
วิศวกรรมเคมี n chemical engineering
วิศวกรรมเครื่องกล n mechanical engineering
วิศวกรรมแหล่งน้ำ n water resources engineering
วิศวกรรมโยธา n civil engineering
วิศวกรรมโลหการ n metallurgical engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า n electrical engineering
วิศวกรอุตสาหการ n industrial engineer
วิศวกรเหมืองแร่ n mining engineer
วิศวกรโยธา n civil engineer
วิศวกรไฟฟ้า n electrical engineer
วิศาล adj broad
วิษณุกรรม n Vishnu
วิษณุมนตร์ n chant in praise of Vishnu
วิษณุเวท n chant in praise of Vishnu
วิษณุโลก n Vishnu´s heaven
วิสกี้ n whisky
วิสสุกรรม n Vishnu
วิสสุต adj famous
วิสัชนา v answer
วิสัชนา n answer
วิสัญญี v faint
วิสัย n limit of one´s ability
วิสัย n nature
วิสัยทัศน์ n vision
วิสัยที่เป็นไป n manner
วิสามัญ adj extraordinary
วิสามัญฆาตกรรม v murder legally
วิสามานยนาม n proper noun
วิสารท adj clever
วิสาล adj broad
วิสาสะ adj familiar
วิสาสะ n familiarity
วิสาสะ adv familiarly
วิสาสะ v speak
วิสิฐ adj excellent
วิสุทธิ์ n goodness
วิสุทธิ์ n beauty
วิสุทธิ์ n purity
วิสุทธิ์ adj clean
วิหค n bird
วิหาร n temple
วิหารแกลบ n small vihara
วิฬาร n cat
วิฬาร n cat
วิฬาร n cat
วิฬาร์ n cat
วิเคราะห์ v analyze
วิเคราะห์เลือด n blood test
วิเชียร n lightning
วิเชียร n diamond
วิเชียร n Indra´s weapon
วิเทศ adj foreign
วิเทศสัมพันธ์ n foreign relations
วิเวก v lonesome
วิเวก adj deserted
วิเวก adj deserted
วิเวกวังเวง adj deserted
วิเวกวังเวง adj deserted
วิเศษ adj superb
วิเศษณ์ n adverb
วิโมกข์ n release from human affairs
วิโยค n departure
วิโรจ adj bright
วิโรจน์ adj bright
วิโรธ n anger
วิโลม adj reverse
วิไล adj beautiful
วิไลวรรณ n beautiful complexion
วีซ่า n visa
วี๊ดว้าย adv screamingly
วี้ดว้าย int shriek
วี้ดว้ายกระตู้วู้ int scream
วีดิทัศน์ n video
วีดีโอ n video
วีรกรรม n bravery
วีรชน n hero
วีรบุรุษ n hero
วีเอสโอ n very superior old
วี่แวว n sign
วีไอพี n very important person
วุฒ adj respectable
วุฒ adj grown
วุฒ adj senior
วุฒิ n qualification
วุฒิ n prosperity
วุฒิการศึกษา n educational background
วุฒิบัตร n diploma
วุฒิภาวะ n maturity
วุฒิสภา n Senate
วุฒิสมาชิก n senator
วุด v blow to set on fire
วุ้น n jelly-like substance
วุ้น n agar
วุ่น v be busy
วุ่น v interfere
วุ่นวาย v cannot make head or tail of
วุ่นวาย adv excitedly
วุ่นวาย v be in tumult
วุ่นวาย v disorderly
วุ่นวาย v swarm
วุ่นวาย adv chaotically
วุ่นวาย adj confused
วุ่นวาย v interfere
วุ่นวาย v engross
วุ่นวาย v jumble
วุ่นวาย v muddle
วุ่นวาย v be in disorder
วุ่นวาย adv chaotically
วุ่นวาย adv chaotically
วุ่นวาย v be busy
วุ่นวาย adj restless
วุ่นวาย adj chaotic
วุ่นวาย v be chaotic
วุ่นวาย v be frantic
วุ่นวาย v be frantic
วุ่นวาย v scurry
วุ่นวาย adv bustling
วุ่นวาย v be bustling
วุ่นวาย v be in disorder
วุ่นวาย adv chaotically
วุ่นวาย v be frantic
วุ่นวาย v be frantic
วุ่นวายใจ v be serious
วุ่นอยู่กับ v be busy with
วุ้นเส้น n vermicelli
วุลแฟรม n tungsten
วู้ int sound of calling
วูบ v move past at great speed
วูบวาบ adj flashing
วู่วาม v act hastily
วู่วาม v spread


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top