4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย o
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย


oak
n ต้นโอ๊ก, n ไม้โอ๊ก

n วัตถุ, n วัตถุประสงค์, n นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา, vi คัดค้าน, vt กล่าวคำคัดค้าน

n ความรู้สึกคัดค้าน, n สาเหตุของการคัดค้าน

adj ไม่ลำเอียง, adj ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง, n เป้าหมาย

n สัญญาผูกมัด, n หน้าที่, n ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ

n การสังเกต, n ความเห็น

vt สังเกต, vi เฝ้าดู, vt เฝ้าดู, vt ออกความเห็น, vt ยินยอมทำตาม (ทางกฎหมายหรือประเพณี)

n ผู้สังเกตการณ์

n อุปสรรค

vt ได้รับ

adj ชัดเจน

adv อย่างเห็นชัด

n โอกาส, n สาเหตุ, vt เป็นเหตุให้

adj ซึ่งเป็นครั้งคราว, adj ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ

adv บางครั้งบางคราว

n อาชีพ, n การยึดครอง

vt อาศัยอยู่ใน, vt ยุ่งอยู่, vt กิน (เนื้อที่หรือเวลา), vt ยึดครอง, vt ดำรงตำแหน่ง

vi เกิดขึ้น, vi มีอยู่, vi เข้ามาในจิตใจ

n มหาสมุทร, n จำนวนมาก

odd
adj แปลก, adj ซึ่งเป็นเลขคี่, adj ที่เหลือเป็นเศษ, adj ไม่มีคู่, adj เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว, adj โดยประมาณ, adj ที่ห่างไกล

n โอกาสที่จะเป็นไปได้

of
prep ของ

off
prep ออกจาก, adv ออกจาก, prep ไม่ทำงาน, adv ไม่ทำงาน, prep ลดลงจาก, adv ลดลงจาก, adv เอาออก, sl ตาย, sl จากไป

n ผู้กระทำความผิด

n การกระทำผิด, n การโจมตี, n ความโกรธเคือง

adj ซึ่งทำให้ไม่พอใจ, adj น่ารังเกียจ, adj ก้าวร้าว, adj ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี, n การโจมตี

vt เสนอเพื่อให้พิจารณา, vt อาสา, vt เสนอราคา, vt บูชา (ทางศาสนา), n ข้อเสนอ, n ราคาที่ลดลง

n ของบูชา, n ของถวาย (ทางศาสนา)

n สำนักงาน, n หน่วยงานของรัฐ, n ตำแหน่ง, n หน้าที่

n นายทหาร, n พนักงาน, n นายตำรวจ

n เจ้าหน้าที่, adj ที่เป็นทางการ

adv อย่างเป็นทางการ

adv บ่อยๆ

oh
int คำอุทานแสดงความตกใจ

oil
n น้ำมัน, vt หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น

ok
int เห็นด้วย, int ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่, adj ที่พอให้ผ่านได้, adj ที่ยอมให้ได้, adv อย่างดีพอสมควร, vt ยินยอม, n การเห็นด้วย, sl ตกลง

adj ใช้ได้, sl ตกลง

old
adj แก่, adj เก่าแก่, adj ที่อยู่ในช่วงก่อน, adj ที่มีประสบการณ์

adj ที่ล้าสมัย

adj เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก

n การแข่งกีฬาโอลิมปิก

on
prep บน, prep ที่ (ใช้บอกสถานที่), prep (ติด) ไว้ที่, prep ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส), prep อยู่ในระหว่าง, prep เกี่ยวกับ, prep ในสภาพ, prep โดย (วิธีการ), prep ทาง (ทิศทาง), prep ใกล้, prep (ใช้จ่าย) ไปกับ, adv อย่างทำงานอยู่, adv อย่างกำลังดำเนินอยู่, adv อย่างต่อไป, adj ที่กำลังทำงานอยู่, adj ที่เป็นไปตามกำหนด

adv ณ เวลาหนึ่งในอดีต, conj ทันทีที่, n หนึ่งครั้ง

one
adj ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว, pron คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง, pron คำแทนคำนามที่นำมาก่อน, n เลขหนึ่ง, n สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง


adj ไม่หยุดยั้ง

n หอมหัวใหญ่

n ออนไลน์, adv ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต

adv เพียงแค่, adv เท่านั้น, adv เพิ่งจะ, adj ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว, adj ที่เป็นลูกโทน, conj แต่

prep ไปยัง

adj ที่เปิดอยู่, adj ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา, adj ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ, adj เปิดโล่ง, adj ที่ถกเถียงกันได้, adj ว่าง, vt เปิดออก, vi เปิดออก, vt เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ, vt กาง, vt เริ่มต้น, n ที่กว้าง

n รอยโหว่, adj ส่วนแรก, n ตอนเริ่มต้น, n โอกาส, n ตำแหน่งงานที่ว่าง, n การเปิด

adv อย่างเปิดเผย

n อุปรากร

vt ปฏิบัติ, vi ปฏิบัติ, vi ผ่าตัด, vi ก่อให้เกิดผล

adj ซึ่งจัดการ, adj ซึ่งจัดการ

n การดำเนินการ, n การผ่าตัด, n การใช้ (เครื่องจักร), n กิจการทางธุรกิจ

n ผู้ควบคุม (เครื่องจักร), n ผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจ

n ความเห็น, n ข้อวินิจฉัย

n คู่ต่อสู้, adj ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม

n โอกาสที่ดี

vt ต่อต้าน, vi ต่อต้าน

adj ซึ่งต่อต้าน

adj ที่อยู่ตรงกันข้าม, adj ซึ่งอยู่คนละด้าน, adj ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง, n คนหรือสิ่งที่แตกต่างจากคนหรือสิ่งอื่น, n สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม

n ฝ่ายค้าน, n การคัดค้าน, n ผู้ต่อต้าน, n ฝ่ายค้าน

opt
vt เลือก

adj โดยคาดหวังสิ่งที่ดี

n การเลือก, n อำนาจในการเลือก, n ทางเลือก

or
conj หรือ, suf ผู้ซึ่ง, suf การกระทำ

adj เกี่ยวกับปาก, adj ที่ใช้การพูด, n การสอบปากเปล่า

n ต้นส้ม, n ส้ม, n ผลส้ม, n สีส้ม, adj ที่มีสีส้ม

n วิถีโคจร, n ขอบเขต, vi โคจร, vt โคจร

n คำสั่ง, n ใบสั่งซื้อสินค้า, n ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, n ลำดับ, vt สั่ง, vt สั่งซื้อ, vt จัดระเบียบ

adj ปกติ, adj เรียบๆ

n หีบเพลงปาก, n อวัยวะ

adj เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต, adj เกี่ยวกับอวัยวะ, n สารอินทรีย์

n สิ่งมีชีวิต, n ระบบ

n องค์กร, n องค์ประกอบ, n การจัดการอย่างเป็นระบบ, n องค์กร, n องค์ประกอบ, n การจัดการอย่างเป็นระบบ

adj เกี่ยวกับองค์กร, adj เกี่ยวกับองค์กร

vt จัดตั้ง, vi จัดตั้ง, vt จัดระบบ, vt จัดตั้ง, vi จัดตั้ง, vt จัดระบบ

adj ซึ่งจัดตั้ง, adj ซึ่งจัดตั้ง

n การกำหนดเป้าหมาย, n ความเชื่อ

n ที่มา, n จุดเริ่มต้น, n ต้นตระกูล

adj ซึ่งเป็นแบบฉบับ, adj ใหม่, adj ที่สร้างสรรค์, n ต้นฉบับ, n คนที่แปลกไม่เหมือนใคร

adv อย่างเป็นอันแรก

adj อื่นๆ, pron คนอื่น, adj ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง), pron อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)

pron พวกเขา

conj มิฉะนั้น, adv มิฉะนั้น

aux ควรจะ

our
adj ของเรา

pron ของเราเอง

pron ตัวเราเอง

out
adj ข้างนอก, adv ข้างนอก, prep นอก, prf ออก

n ผล

adj ที่อยู่กลางแจ้ง

adj ที่อยู่รอบนอก, adj ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง

n เสื้อผ้าทั้งชุด, n เครื่องมือทั้งชุด, sl กลุ่มคน

n ช่องระบาย, n วิธีการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก, n ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, n เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ

n เส้นรอบนอก, n ภาพร่าง, n แผนการอย่างคร่าวๆ, n ส่วนสรุปโดยย่อ, vt ร่างภาพ, vt สรุปส่วนสำคัญ

n ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้, n ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์, n ผลผลิต, vt แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์

adv ภายนอก, prep นอก, adj ที่อยู่ด้านนอก, adj ที่เป็นไปได้มากที่สุด, prep นอกจาก, n ข้างนอก

n บุคคลภายนอก, n บุคคลที่ไม่ใช่ตัวเก็ง

adj ที่ดีเยี่ยม, adj ที่ค้างชำระ, adj เป็นที่สังเกตเห็นได้

n เตาอบ, n เตาอบ

prep เหนือ, adv เหนือ, prep ตลอด, prep มากกว่า, adv มากกว่า, adv ข้าม, adv (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง, adv อีกครั้ง, prep เกี่ยวกับ, prep ในช่วง, adj ที่จบสิ้น, prf เหนือ

adj ทั้งหมด, adv ทั้งหมด, n รวมทั้งสิ้น

vt ทำให้หมดกำลัง, vt เอาชนะ, vi เอาชนะ

vt พลาดไป, vt เมินเฉย, vt มองลงไปเห็น, vt ตรวจสอบ, n ทัศนียภาพที่ปรากฏแก่สายตา

adv ตลอดคืน, adv อย่างรวดเร็ว, adj ตลอดทั้งคืน, adj ในช่วงกลางคืน

vt ตรวจสอบ, vt ตรวจตรา, vt เฝ้าสังเกตอย่างไม่เปิดเผย

vt ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น, vt ทำให้พ่ายแพ้

adj ที่มีอำนาจมาก, adj ที่มากมาย

owe
vt เป็นหนี้, vt เป็นหนี้บุญคุณ

own
vt เป็นเจ้าของ, vi ยอมรับ, adj ที่เป็นของตัวเอง, pron ของตัวเอง

n เจ้าของ

n สิทธิการครอบครอง, n ความเป็นเจ้าของ

n ออกซิเจน, n ก๊าซออกซิเจนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top