ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

otherwise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *otherwise*, -otherwise-

otherwise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
otherwise (conj.) มิฉะนั้น See also: ไม่เช่นนั้น, หาไม่แล้ว Syn. or else, if not
otherwise (adv.) มิฉะนั้น See also: อย่างเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม Syn. contrarily, differently
English-Thai: HOPE Dictionary
otherwise(อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
English-Thai: Nontri Dictionary
otherwise(adv) อีกอย่างหนึ่ง,อีกนัยหนึ่ง,อย่างอื่น,คนละอย่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งั้น (conj.) otherwise See also: or else, if not, in other ways Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้าเช่นนั้น, มิฉะนั้น
ถ้าอย่างนั้น (conj.) otherwise See also: or else, if not, in other ways Syn. ถ้าเช่นนั้น, มิฉะนั้น
มิฉะนั้น (conj.) otherwise See also: or else, if not, in other ways Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้าเช่นนั้น
มิเช่นนั้น (conj.) otherwise Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น
มิเช่นนั้น (conj.) otherwise Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น
เดี๋ยว (adv.) otherwise See also: for fear of Syn. ประเดี๋ยวก่อน
ไม่งั้น (conj.) otherwise Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, มิเช่นนั้น
ไม่ยังงั้น (conj.) otherwise Syn. ไม่งั้น, ไม่อย่างนั้น
ไม่อย่างนั้น (conj.) otherwise Syn. ไม่เช่นนั้น, มิเช่นนั้น, ไม่งั้น
ไม่เช่นนั้น (conj.) otherwise Syn. มิเช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Buck up, and otherwise go mingle.บั๊กขึ้นและอื่น ๆ คลาคล่ำไป
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ
But you have to sleep on the way up and sleep on the way down, otherwise you'd go cuckoo and there wouldn't be enough food aboard the flight for everybody.แต่คุณต้องไปนอนบนทางขึ้น และนอนบนทางลง มิฉะนั้นคุณไปนกกาเหว่า
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า
If she is otherwise when I find her, I shall be very put out.ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อฉันพบเธอ... ฉันคงจะเสียใจมาก
You have to know the language there, otherwise they don't like you.คุณต้องพูดฝรั่งเศสได้ ไม่งั้นเขาจะเกลียดคุณ
Gotta eat to live, gotta steal to eat, Otherwise we'd get along!ก็ต้องกินเพื่ออยู่ ก็ต้องขโมยเพื่อกิน เราอาจจะเข้ากันได้ ไม่!
I can't tell you that. Otherwise I'd have to kill you.ผมบอกคุณไม่ได้ ไม่อย่างนั้นผมต้องฆ่าคุณ
Leastways you'll have something to fall back on when you're pressed otherwise to make a living.อย่างน้อยตอนนี้ ก็มีอะไรให้พึ่งพาบ้าง เวลาเจ้าถูกกดดันมากๆ หรือไม่ก็เพื่อให้อยู่รอดนั่นแหละ
You have to break it above the bulb otherwise no more can grow.เธอต้องเด็ดบริเวณเหนือกระเปาะ ไม่งั้น พวกมันจะไม่ขึ้นอีก
She needs a certain number of sales to make a living, otherwise she can't keep on going.เธอต้องการยอดขายที่แน่นอน เพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่งั้น เธอก็ไปต่อไม่ได้
I didn't want to pay you to do it But, otherwise you wouldn'tฉันไม่อยากจะจ่ายเงินเพื่อนนอนกับเธอ แต่ถ้าไม่จ่ายเธอคงไม่ยอมนอนกับฉัน

otherwise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不然的话[bù rán de huà, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, 不然的话 / 不然的話] otherwise
要不[yào bù, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, 要不] otherwise; or; or else
要不然[yào bù rán, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 要不然] otherwise; or else; or

otherwise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アザワイズ[, azawaizu] (adv) otherwise
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman
然なくば[さなくば, sanakuba] (conj) (uk) if not so; otherwise
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P)
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P)
然もなくば;然も無くば[さもなくば, samonakuba] (conj,exp) (uk) otherwise; else; if not so
然も無いと;然もないと[さもないと, samonaito] (conj,exp) (uk) otherwise; else; if not so
然も無ければ;然もなければ[さもなければ, samonakereba] (exp) (uk) otherwise; if not; or else
若しくは[もしくは, moshikuha] (conj,exp) (uk) or; otherwise; (P)

otherwise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาไม่[adv.] (hāmai) EN: otherwise FR:
คิดเป็นอื่น[v. exp.] (khit pen eū) EN: think otherwise ; have one's own opinion FR: avoir sa propre opinion
ไม่อย่างนั้น[conj.] (mai yāng na) EN: otherwise FR: sinon ; autrement ; aussinon (Belg.)
มิฉะนั้น[conj.] (michanan) EN: otherwise ; lest FR: sinon ; autrement
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case ; so ; well FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
แสดงให้เห็นว่าไม่จริง[v. exp.] (sadaēng hai) EN: prove otherwise FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า otherwise
Back to top