ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occupation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occupation*, -occupation-

occupation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occupation (n.) อาชีพ See also: งานอาชีพ, งานประจำ, งานหลัก Syn. job, profession, calling
occupation (n.) การยึดครอง Syn. possession, occupancy
occupational (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับอาชีพ See also: ซึ่งเป็นอาชีพ, เกี่ยวกับการงานที่ปฏิบัติ Syn. professional, official
occupational disease (n.) โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
occupational therapist (n.) ผู้รักษาโรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
occupational therapy (n.) การรักษาโรคโดยการให้ทำกิจกรรมเบาๆ
occupationally (adv.) ทางอาชีพ
English-Thai: HOPE Dictionary
occupation(ออคคิวเพ'เชิน) n. อาชีพ,การงาน,การครอบครอง, Syn. vocation,profession
occupational(ออคคิวเพ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการครอบครอง,เกี่ยวกับอาชีพ
occupational diseaseโรคที่เกิดจากอันตรายของอาชีพ
occupational therapyอาชีวะบำบัด
English-Thai: Nontri Dictionary
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occupation๑. การยึดครอง, การครอบครอง๒. อาชีพ, งานอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occupational accidentอุบัติเหตุเนื่องจากอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational diseaseโรคภัยเนื่องจากอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational therapy๑. กิจกรรมบำบัด๒. อาชีวบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ therapy, vocational] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Occupational Disease โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ โรคที่ทำให้เกิดภาวะการตายจากอันตราย จากการเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นกับคนแต่ละอาชีพ [สิ่งแวดล้อม]
Occupational hygieneอนามัยเกี่ยวกับงานอาชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Occupational therapyอาชีวะบำบัด [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำมาหากิน (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ
การยังชีพ (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การทำมาหากิน
งานอาชีพ (n.) occupation See also: profession, job Syn. งานประจำ, งานหลัก Ops. งานอดิเรก, งานว่าง
อาชีพ (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีว, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน
อาชีว (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน
อาชีวะ (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน
กลุ่มอาชีพ (n.) occupational class See also: occupational class
มฤจฉาชีพ (n.) unlawful occupation Syn. มิจฉาชีพ
มิจฉาชีพ (n.) unlawful occupation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sarkhan was under Japanese occupation at the time, and I fought with the Sarkhanese underground.{\cHFFFFFF}Sarkhan อยู่ภายใต้การ การยึดครองของญี่ปุ่นในเวลานั้น {\cHFFFFFF}และฉันต่อสู้กับ ใต้ดิน Sarkhanese
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที
With the second type,their occupation allows them to travel.ประเภทที่สองเป็นคนทำอาชีพที่ต้องเดินทาง
PEOPLE TALKED. IT'S THE ONLY REAL OCCUPATION IN ROYAL.พระเจ้า นั่นน้องสาวเธอนะ!
Another armed occupation is not a free Ryloth.การยึดครองด้วยกำลังอาวุธครั้งต่อไป ไม่ได้เป็นไปเพื่อปลดปล่อยชาวไรลอธ
Your occupation is beak clipper?งานของคุณคือคนตัดจงอยปากหรอ?
An endless occupation since she never let them live beyond their first year.ชั้นช่วยฝึกเด็กใหม่ งานยุ่งตลอดเวลาเพราะว่า เธอไม่ให้ใครอยู่ได้นานกว่าหนึ่งปี
¶¶Making you feel the rhythm is my occupation ¶¶# ทำให้นายรู้สึกแรงสั่น คืออาชีพของฉัน #
Their occupation will turn The death watch from terroristsการเข้าครอบครองของพวกเขา จะเปลี่ยนผู้เฝ้าความตายจากผู้ก่อการร้าย
The republic occupation force Is loading their ships And will arrive on time,กองกำลังยึดครองของสาธารณรัฐกำลังตระเตรียม ยานของพวกมัน และจะมาถึงตรงเวลา
The occupation of Mandaloreการเข้าครอบครองแมนดาลอร์

occupation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅顺[Lǚ shùn, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 旅顺 / 旅順] Lüshun; Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, 旅顺港 / 旅順港] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
职业[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, 职业 / 職業] job occupation; profession
职业病[zhí yè bìng, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 职业病 / 職業病] occupational disease
石匠痨[shí jiàng láo, ㄕˊ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄠˊ, 石匠痨 / 石匠癆] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
石末沉着病[shí mò chén zhuó bìng, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄥˋ, 石末沉着病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽末病[xī mò bìng, ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽末病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽肺[xī fèi, ㄒㄧ ㄈㄟˋ, 矽肺] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
矽肺病[xī fèi bìng, ㄒㄧ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
硅肺病[guī fèi bìng, ㄍㄨㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 硅肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
黑肺病[hēi fèi bìng, ㄏㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 黑肺病] pneumoconiosis (occupational disease of coal miners); silicosis; also written 矽肺病
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, 疙瘩] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem

occupation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany)
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land)
人気稼業[にんきかぎょう, ninkikagyou] (n) popular occupation; occupation largely dependent on public favor
被占領期[ひせんりょうき, hisenryouki] (n) occupation period (e.g. post-WWII period during which the Allies occupied Japan)
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P)
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do
先入見[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P)
先取[せんしゅ, senshu] (n,vs) earning the first (runs); preoccupation; (P)
占取[せんしゅ, senshu] (n) preoccupation
売卜[ばいぼく, baiboku] (n) fortunetelling (as an occupation)
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er
従事[じゅうじ, juuji] (n,vs) (See 携わる) engaging; pursuing; following (e.g. profession or occupation); (P)
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade
稼業[かぎょう, kagyou] (n) trade; business; commerce; occupation; (P)
職業集団[しょくぎょうしゅうだん, shokugyoushuudan] (n) occupational group; professional group; occupational cohort
Japanese-English: COMDICT Dictionary
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession

occupation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
การดำรงตำแหน่ง[n. exp.] (kān damrong) EN: holding the post of FR: occupation d'un poste [m] ; occupation d'une fonction [f]
การเข้ายึดครอง[n. exp.] (kān khao ye) EN: FR: occupation [f]
การงาน[n.] (kān ngān) EN: employement ; work ; job ; activities ; duty ; business ; action ; act FR: emploi [m] ; activité [f] ; occupation [f] ; travail [m] ; action [f] ; acte [m]
การยึดครอง[n.] (kān yeutkhr) EN: occupation FR: occupation [f]
การยึดครองทางทหาร[n. exp.] (kān yeutkhr) EN: military occupation FR: occupation militaire [f]
กิจกรรม[n.] (kitjakam) EN: activity ; operation ; event ; function ; practice ; affair FR: activité [f] ; exercice [m] ; occupation [f]
ไม่มีงานทำ [v. exp.] (mai mī ngān) EN: have no work to do ; be out of work ; have nothing to do FR: être sans travail ; n'avoir aucune occupation ; ne rien avoir à faire
มฤจฉาชีพ[n.] (maritchāchī) EN: unlawful occupation FR:
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood FR:
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; embauche [f] ; job (fam.) [m] ; situation [f] ; tâche [f] ; poste [m] ; fonction [f] ; business [m] (fam.)
งานอาชีพ[n. exp.] (ngān āchīp) EN: occupation FR:
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchī) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession FR: gagner sa vie ; exercer une profession ; pratiquer une profession
ธุระ[n.] (thura) EN: affairs ; business ; work ; burden ; load ; duty ; charge ; office ; responsibility FR: affaires [fpl] ; occupation [f] ; activité [f]
วิชาชีพ[n.] (wichāchīp) EN: profession ; vocation ; occupation ; career FR: profession [f] ; occupation [f] ; gagne-pain [m]
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อัตราบรรทุกผู้โดยสาร[n. exp.] (attrā banth) EN: FR: taux d'occupation [m]
เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด[n. exp.] (jaophanakng) EN: occupational therapy technician FR:
จิตวิทยาการอาชีพ[n. exp.] (jittawittha) EN: occupational psychology FR:
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR: conseil en carrière [m]
ความห่วงใย[n.] (khwām huang) EN: worry ; care ; anxiety ; concern FR: souci [m] ; préoccupation [f]
ความปลอดภัยในการทำงาน[n. exp.] (khwām pløtp) EN: occupational safety FR: sécurité au travail [f]
กิจกรรมบำบัด[n. exp.] (kitjakam ba) EN: occupational therapy FR:
กลุ่มอาชีพ[n. exp.] (klum āchīp) EN: occupational class ; professional group FR:
มีอาชีพ[v. exp.] (mī āchīp) EN: FR: exercer une profession ; avoir une occupation
แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (naenaēo āch) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR:
นักอาชีวบำบัด[n. exp.] (nak āchīwab) EN: occupational therapist ; vocational therapist FR:
นักกิจกรรมบำบัด[n. exp.] (nak kitjaka) EN: occupational therapist FR:
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ[org.] (Sathān Khum) EN: Kredtrakarn Protection and Occupational Development Center FR:
ทำภารกิจส่วนตัว[v. exp.] (tham phārak) EN: FR: vaquer à ses occupations

occupation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptbeschäftigung {f}main occupation
Besatzungszone {f} [mil.]occupation zone; zone of occupation
Hauptbeschäftigung {f}regular occupation
Betreuung {f} | medizinische Betreuung | betriebsärztliche Betreuungcare | medical care | occupational-medical care
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession
Vorsorgeuntersuchung {f} [med.] | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungmedical check-up; health examination | occupational-medical health examinations
Begehungshorizont {m}occupation layer
Kulturschicht {f}occupation layer
Laufhorizont {m}occupation layer
Arbeitssicherheit {f}; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist
Berufskrankheit {f}occupational disease
Berufsumschulung {f}occupational retraining
beruflich {adv}occupationally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occupation
Back to top