ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oral*, -oral-

oral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oral (adj.) เกี่ยวกับปาก
oral (adj.) ที่ใช้การพูด Syn. spoken, verbal
oral (n.) การสอบปากเปล่า Syn. spoken exam
oral contraceptive (n.) ยาคุม See also: ยาคุมกำเนิด
oral tradition (n.) ประวัติและขนมธรรมเนียมถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปโดยเล่าปากเปล่า
orally (adv.) โดยปากเปล่า Syn. verbally, spoken
English-Thai: HOPE Dictionary
oral(ออ'เริล) adj. ด้วยปาก,เกี่ยวกับคำพูด n. การสอบปากเปล่า, Syn. verbal
English-Thai: Nontri Dictionary
oral(adj) ปากเปล่า,ด้วยปาก
orally(adv) โดยปากเปล่า,ด้วยปาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oral-ปาก, ทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral tradition๑. ประเพณีมุขปาฐะ๒. วรรณกรรมมุขปาฐะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oral biographyชีวประวัติจากคำบอกเล่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องปาก (n.) oral cavity See also: buccal cavity Syn. โพรงปาก
โพรงปาก (n.) oral cavity See also: buccal cavity
ยากิน (n.) oral drug See also: oral medicine Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน Ops. ยาทา
ยารับประทาน (n.) oral drug See also: oral medicine Syn. ยาใช้ภายใน Ops. ยาทา
ยาใช้ภายใน (n.) oral drug See also: oral medicine Syn. ยารับประทาน Ops. ยาทา
พยานบอกเล่า (n.) oral evidence
การสอบปากเปล่า (n.) oral examination Ops. การสอบข้อเขียน
เวชศาสตร์ช่องปาก (n.) oral medicine
ทันตพยาธิวิทยา (n.) oral pathology
ปากเปล่า (adv.) orally
กฎศีลธรรม (n.) regulations of morality
กะรัง (n.) coral Syn. ปะการัง, การัง
กะละปังหา (n.) coralline See also: alcyonarian coral Syn. กัลปังหา
การัง (n.) coral Syn. ปะการัง
ขวัญดี (n.) high morale See also: good spirit
ขัด (v.) act immorally See also: contravene, be incompatible with, be immoral Syn. ขัดแย้ง, แย้ง Ops. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย
ขาม้า (n.) pectoral fin Syn. ครีบอกปลา, ตะเกียบ
ครีบอกปลา (n.) pectoral fin Syn. ตะเกียบ
จริยธรรม (n.) morality See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
จริยศึกษา (n.) moral education See also: ethical education Syn. วิชาศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you give me oral pleasure?คุณจะให้ฉันมีความสุขปากใหม?
Maureen, stop the oral fixation for a moment and join us.เลิกดูดนิ้วสักเดี๋ยวนะ ตั้งใจหน่อย เวนนี่
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ
And do oral sex like this.แล้วก็ใช้ปากทำอย่างงี้
Why am I so bad at giving oral sex?ผมใช้ปากได้ไม่ดีเหรอ
Who thinks that oral sex...?มีใครคิดมั่งว่า แล้วออรัลเซ็ก... ?
Knowledge is knowledge, oral or written.ความรู้ก็คือความรู้ ไม่ว่าจะโดยการพูดหรือเขียน
Regular oral hygiene.ก็คือ ช่องปากที่ถูกอนามัย
Ever seen him without gum? oral fixation would drive you insane.เธอไม่เคยเห็นเค้าตอนไม่เคี้ยวหมากฝรั่งไม๊?
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย
They're loud, they're lewd (horny) and they expect free oral sex.พวกเขาส่งเสียงดัง หื่นจัด และยังหวังออรัลเซ็กส์ฟรีอีก
He doesn't wanna hear about things like implants and oral sex.เขาคงไม่อยากฟังเกี่ยวกับ การสอดไส้และการใช้ปากหรอก

oral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口交[kǒu jiāo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠ, 口交] oral sex
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
中压管[zhōng yā guǎn, ㄓㄨㄥ ㄧㄚ ㄍㄨㄢˇ, 中压管 / 中壓管] oral inflation tube in BCD (diving)
利用人工吹气[lì yòng rén gōng chuī qì, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄨㄟ ㄑㄧˋ, 利用人工吹气 / 利用人工吹氣] oral inflation
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, 口服] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced
口腔[kǒu qiāng, ㄎㄡˇ ㄑㄧㄤ, 口腔] oral cavity
口试[kǒu shì, ㄎㄡˇ ㄕˋ, 口试 / 口試] oral examination; oral test
避孕药[bì yùn yào, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄧㄠˋ, 避孕药 / 避孕藥] oral contraceptive
品行[pǐn xíng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ, 品行] behavior; moral conduct
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
沿岸[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿岸] coastal area; littoral or riparian
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
[shān, ㄕㄢ, 珊] coral
珊瑚[shān hú, ㄕㄢ ㄏㄨˊ, 珊瑚] coral
珊瑚礁[shān hú jiāo, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, 珊瑚礁] coral reef
[hú, ㄏㄨˊ, 瑚] coral
体刑[tǐ xíng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 体刑 / 體刑] corporal punishment
体罚[tǐ fá, ㄊㄧˇ ㄈㄚˊ, 体罚 / 體罰] corporal punishment
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 丧气话 / 喪氣話] demoralizing talk
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
口述[kǒu shù, ㄎㄡˇ ㄕㄨˋ, 口述] dictate; recount orally
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 博士学位 / 博士學位] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, 选区 / 選區] electoral district
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
花饰[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ, 花饰 / 花飾] floral decoration; ornament; floral pattern
大方[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, 大方] generous; magnanimous; poise; a great moral principle
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, 鼓舞] heartening (news); boost (morale)
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
不道德[bù dào dé, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 不道德] immoral
白壁无瑕[bái bì wú xiá, ㄅㄞˊ ㄅㄧˋ ˊ ㄒㄧㄚˊ, 白壁无瑕 / 白壁無瑕] impeccable moral integrity
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 乱伦 / 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
节操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 节操 / 節操] integrity; moral principle
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 译员 / 譯員] interpreter; translator (esp. oral)
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
表字[biǎo zì, ㄅㄧㄠˇ ㄗˋ, 表字] literary name (an alternative name of person stressing a moral principle)

oral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーラルアプローチ[, o-raruapuro-chi] (n) oral approach
オーラルセックス[, o-rarusekkusu] (n) oral sex
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill)
ピル[, piru] (n) (1) pill; (2) (col) birth-control pill; oral contraceptive; the pill; (P)
口中清涼剤[こうちゅうせいりょうざい, kouchuuseiryouzai] (n) mouth freshener; oral deodorant
口伝;口伝て[くでん(口伝);こうでん(口伝);くちづて(口伝て), kuden ( kuden ); kouden ( kuden ); kuchidute ( kuden te )] (n) (See 口伝え) oral tradition; tradition; oral instruction
口伝え[くちづたえ, kuchidutae] (n) (See 口伝て) oral tradition; tradition; oral instruction
口内性交[こうないせいこう, kounaiseikou] (n) (X) (See フェラ,フェラチオ) oral sex; fellatio
口唇ヘルペス[こうしんヘルペス, koushin herupesu] (n) oral herpes; cold sores; herpes simplex virus 1; HSV-1
口唇性格[こうしんせいかく, koushinseikaku] (n) oral character (in psychoanalysis)
口承[こうしょう, koushou] (n,vs) passing on by word of mouth; oral tradition
口承文学[こうしょうぶんがく, koushoubungaku] (n) (See 口承文芸) oral literature; oral tradition
口承文芸[こうしょうぶんげい, koushoubungei] (n) (See 口承文学) oral literature; folklore
口碑[こうひ, kouhi] (n) oral tradition; legend; folklore
口移し[くちうつし, kuchiutsushi] (n) mouth-to-mouth feeding; conveying by word of mouth; oral tradition
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation
口音[こうおん, kouon] (n) oral consonant
口頭審理[こうとうしんり, koutoushinri] (n) oral proceedings
口頭弁論[こうとうべんろん, koutoubenron] (n) oral proceedings; oral pleadings; (P)
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill
和妻[わづま, waduma] (n) branch of ancient Japanese magic tricks inherited mainly from oral tradition
尺八[しゃくはち, shakuhachi] (n) (1) shakuhachi; end-blown fippleless bamboo flute; (2) (X) (vulg) blow job; oral sex (penis in mouth); fellatio; (P)
経口感染[けいこうかんせん, keikoukansen] (n) oral infection; orally transmitted infection
経口避妊薬[けいこうひにんやく, keikouhininyaku] (n) oral contraceptives; the pill
飲み薬;飲薬[のみぐすり, nomigusuri] (n) oral medicine; internal medicine
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli)
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
アンモラル[, anmoraru] (adj-na) unmoral
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インモラル;インモーラル[, inmoraru ; inmo-raru] (adj-na,adj-no) immoral
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish
クロラール[, kurora-ru] (n) chloral (CCl3CHO); trichloroethanal
コーラル[, ko-raru] (n) (1) coral; (adj-f) (2) (See コラール) choral
コーラルアイランド[, ko-raruairando] (n) coral island
コーラルシーグレゴリー[, ko-rarushi-guregori-] (n) Coral Sea gregory (Stegastes gascoynei)
コーラルリーディング[, ko-raruri-deingu] (n) choral reading (reading aloud in a group)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science

oral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องปาก[n. exp.] (chǿng pāk) EN: oral cavity FR:
ด้วยวาจา[adj.] (dūay wājā) EN: verbal ; oral FR: verbal
การสอบปากเปล่า[n. exp.] (kān søp pāk) EN: oral examination FR: épreuve orale [f]
การสอบสัมภาษณ์[n. exp.] (kān søp sam) EN: oral exam ; oral test ; interview process ; viva voce FR: examen oral [m]
การตักเตือนด้วยวาจา[n. exp.] (kān takteūo) EN: oral warning FR:
การทำออรัลเซ็กซ์ = การทำออรัลเซ็กส์[n. exp.] (kān tham ør) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob (vulg.) ; blow job (vulg.) FR: fellation [f] ; pipe [f] (vulg.)
การต่อปากกันมา[n. exp.] (kān tø pāk ) EN: by word of mouth ; oral transmission of information FR:
ข้อสอบข้อเขียน[n. exp.] (khøsøp khøk) EN: written examination FR: examen oral [m]
ลิ้นลม[n.] (linlom) EN: glib tongue ; oral words ; fine words FR:
มุขปาฐะ[n.] (mukhapātha) EN: oral literature ; oral tradition FR:
มุขบาฐ[n.] (mukkhabāt) EN: method of teaching in the ancient time (in which knowledge is passed on by oral account) FR:
มุขปาฐะ[n.] (mukkhapātha) EN: oral literature ; oral tradition FR:
อมนกเขา[v. exp.] (om nok khao) EN: give oral sex ; perform fellatio FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
พยานบอกเล่า[n.] (phayānbøkla) EN: oral evidence ; hearsay witness FR: témoignage verbal [m]
พยาธิวิทยาช่องปาก[n. exp.] (phayāthi wi) EN: oral pathology) FR:
โพรงปาก[n. exp.] (phrōng pāk) EN: oral cavity FR:
สอบปากเปล่า[v.] (søppākplāo) EN: take an oral examination FR: passer un examen oral
ทันตพยาธิวิทยา[n.] (thantaphayā) EN: oral pathology FR:
ทันตสาธารณสุข[n.] (thantasāthā) EN: oral health ; dental health FR:
ตกลงด้วยวาจา[n. exp.] (toklong dūa) EN: oral agreement ; verbal agreement FR:
ตกลงปากเปล่า[n. exp.] (toklong pāk) EN: oral agreement ; verbal agreement FR: accord verbal [m]
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Thantas) EN: Oral Health Day FR:
เวชศาสตร์ช่องปาก[n. exp.] (wētchasāt c) EN: oral medicine FR:
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อ่าวท้องยาง[n. prop.] (Āo Thøng Yā) EN: Ao Thong Yang ; Coral Cove FR:
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: FR: avertissement électoral [m]
ใบทองหลาง[n. exp.] (bai thønglā) EN: coral tree leaves FR:
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
บริเวณชายฝั่ง[n. exp.] (børiwēn chā) EN: littoral zone FR:
บุปผชาติ[adj.] (bupphachāt) EN: floral FR: floral
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang th) EN: coast ; littoral FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
เชิงกาลเวลา[adj.] (choēng kānw) EN: temporal FR:
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth FR: verbalement ; de vive voix
ดุษฎีนิพนธ์[n.] (dutsadīniph) EN: dissertation ; doctoral thesis FR:
ฝั่ง[n.] (fang) EN: bank ; shore ; coast FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]

oral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerichtsverhandlung {f} | mündliche Verhandlungcourt proceedings | oral proceedings
Rigorosum {n}doctoral viva; oral part of the doctoral examination
Adventsingen {n}Advent choral concert
amoralisch {adj}amoral
amoralisch {adv}amorally
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral
Verhaltensforschung {f}behavioral science [Am.]; behavioural science [Br.]
Bischofsstab {m}pastoral staff
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index
Broccoli-Koralle {f}; Blumenkohl-Koralle
Blasenkoralle {f} (Plerogyra spp.) [zool.]bubble coral
Rosenkoralle {f} (Cynarina spp.); Solitärkoralle
Gelappte Lederkoralle {f} (Sinularia dura) [zool.]cabbage coral
Blumenkohlkoralle {f}; Broccolikoralle
Choral {m}chorale
Chorgesang {m}choral singing
Weihnachtsbaumkoralle {f} (Studeriotes longiramosa) [zool.]Christmas tree coral
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral
Koralle {f} | Korallen
Korallenriff {n}; Korallenbank
Sittenverderbnis {n}corruption of morals
Becherkoralle {f} (Turbinaria spp.) [zool.]cup coral
Demoralisation {f}demoralization
Doktorarbeit {f} | nach der Doktorarbeitthesis; doctoral thesis | postdoctoral
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll
Wahlgesetz {n}electoral law
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral
Kristallkoralle {f} (Galaxea fascicularis) [zool.]tooth coral
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers
Bäumchen-Weichkoralle {f} (Dendronephthya spp.) [zool.]flower coral
Porenkoralle {f} (Goniopora spp.) [zool.]flower pot coral
sittenlos; unsittlich {adj} | sittenloser | am sittenlosestenimmoral | more immoral | most immoral
Gefreite {m} (Soldat)lance corporal; private [Am.]; private first class
Salatblatt-Koralle {f} (Pectinia paeonia) [zool.]lettuce coral
Gewissenszwang {m}moral constraint
Gewissenszweifel {m}moral doubts
Lebenswandel {m}moral conduct
Moral {f} | gute Moral
Moral {f}; moralische Werte; Moralvorstellungen
Moral {f}moral standards

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oral
Back to top