ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtain*, -obtain-

obtain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtain (vt.) ได้รับ See also: ได้มา Syn. gain, get Ops. lose, forgo
obtain for (phrv.) จัดหามาให้ Syn. get for, procure for
obtain from (phrv.) ได้รับจาก See also: ผลิตจาก, มาจาก Syn. get from, get out of
obtainable (adj.) ที่สามารถได้มา See also: ที่สามารถหามาได้ Syn. available, achievable
obtainment (n.) การจัดหามา See also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ Syn. purchase
English-Thai: HOPE Dictionary
obtain(อับเทน') {obtained,obtaining,obtains} vt. ได้,ได้มา,ไปถึง,vi. แพร่หลาย,ประสบความสำเร็จ., See also: obtainable adj. obtainer n. obtainment n., Syn. get
English-Thai: Nontri Dictionary
obtain(vi) แพร่หลาย,ประสบผลสำเร็จ
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obtainได้มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขอทาน (n.) beggar (who sings to obtain money) See also: minstrel beggar Syn. วณิพก, ขอทาน Ops. เศรษฐี, คหบดี
วณิพก (n.) beggar (who sings to obtain money) See also: minstrel beggar Syn. ขอทาน, คนขอทาน Ops. เศรษฐี, คหบดี
วนิพก (n.) beggar (who sings to obtain money) See also: minstrel beggar Syn. วณิพก, ขอทาน, คนขอทาน Ops. เศรษฐี, คหบดี
ได้มา (v.) obtain See also: gain, get, acquire Syn. ได้รับ
ตกเบิก (v.) obtain back-pay See also: receive overdue money, take remainder receipt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ
And these grounds we can obtain in the once forbidden zone.เเละยึดครองเขตต้องห้ามมาซะ
To obtain the seven limousines... my father used up his last favors with Mad Pete Trullo.การได้รับรถยนต์ลิมูซีนเจ็ดคัน พ่อของฉันเป็นผู้มีพระคุณครั้งสุดท้ายกับ แมด พีท ทรูโล
If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it.ถ้าเราได้เสรีภาพมาด้วยการฆ่า และนองเลือด ผมไม่เอาด้วย
He poisons your minds to obtain that which he desires.เขาพิษจิตใจของคุณจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการ
How does one obtain freedom?ทำอย่างไรตนจึงจะมีเสรีภาพ
To make the effects of this potion permanent the drinker must obtain his true love's kiss by midnight.เจ้านาย! จะให้ผลของยานี้อยู่ถาวร ผู้ดื่มจะต้องได้รับการจูบจากคนรัก
The sort of person who plants evidence in order to obtain a conviction.โดยไม่มีอาวุธ เลือกหาโดยการสร้างพยานมาเพื่อให้คนนั้นรับโทษ
You were the arresting officer of all they cases. And you were the one who plant all the evidence used to obtain their convection.คุณใช้อำนาจหน้าที่ ในการยัดข้อหาให้กับคนพวกนั้น และ
But, note that you must obtain my approval before you move any troops.แต่จำไว้ว่าเจ้าต้องได้รับอนุญาติจากข้า ก่อนจะมีการเคลื่อนทัพใดๆก็ตาม
It's very simple, Mr. Farmer it's illegal to try to obtain such a high-grade fuel for private use.มันง่าย ๆ มาก คุณฟาร์มเมอร์ ...มันถูกกฎหมายที่จะเอา เชื้อเพลิงชั้นดีมาใช้เป็นการส่วนตัว
And that warden pope, how he was granting favors to scofield because scofield helped him with his personal projects, thereby exposing him to certain restricted areas where he may have been able to obtain a key to the infirmary.และเรื่องท่านพัสดีโป้บ ที่เค้าไว้ใจสกอฟิลด์ เพราะสกอฟิลด์ช่วยงานส่วนตัวของเค้า ซึ่งมันหักหลังโดยการขังเค้าไว้

obtain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得出[dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ, 得出] obtain (results); arrive at (a conclusion)
得救[dé jiù, ㄉㄜˊ ㄐㄧㄡˋ, 得救] obtain salvation
获准[huò zhǔn, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ, 获准 / 獲准] obtain permission
获释[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, 获释 / 獲釋] obtain release (from prison)
逼供信[bī gòng xìn, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄣˋ, 逼供信] obtain confessions by compulsion; confession under duress
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, 获利 / 獲利] profit; obtain benefits; benefits obtained
得不到[dé bù dào, ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, 得不到] cannot get; cannot obtain
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 获 / 獲] to catch; to obtain; to capture
[bó, ㄅㄛˊ, 博] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble
卤代烃[lǔ dài tīng, ㄌㄨˇ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄥ, 卤代烃 / 鹵代烴] haloalkane (obtained from hydrocarbon by substituting halogen for hydrogen, e.g. chlorobenzene or the CFCs)
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 得票率] percentage of votes obtained
[chá, ㄔㄚˊ, 茬] stubble land after crop has been taken; a second crop obtained by rotation of land; an opportunity
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, 谋取 / 謀取] try to gain; to seek; to strive for; to obtain
既得[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, 既得] vested in; already obtained; vesting

obtain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n,vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones)
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir)
ゲット[, getto] (vs) (1) to get (something); to obtain; (n,vs) (2) scoring a goal (point, etc.)
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained
宣伝屋[せんでんや, sendenya] (n) one skilled at obtaining publicity
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
手に入れる[てにいれる, teniireru] (exp,v1,vt) to obtain; to procure; (P)
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair
経伺[けいし, keishi] (n,vs) asking for instructions; consulting and obtaining approval
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
収める[おさめる, osameru] Thai: ได้รับ English: to obtain
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained

obtain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ได้มา[v.] (dāi mā) EN: acquire ; obtain ; gain ; get FR: acquérir ; obtenir
ได้รับ[v. exp.] (dāi rap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner FR: recevoir ; obtenir ; bénéficier ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.) ; capter ; subir
ได้หย่า[v. exp.] (dāi yā) EN: obtain a divorce FR: obtenir le divorce
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply ; acquire ; find FR: munir ; équiper ; procurer
กรรโชกทรัพย์[v. exp.] (kanchōk sap) EN: obtain property by extorsion/blackmail FR:
ประกันตัว[v. exp.] (prakan tūa) EN: bail out ; put up bail for ; go bail for ; obtain the release on bail FR: cautionner
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; take up ; pick up ; be given FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir ; décrocher
เรียนปฏิบัติ[v. exp.] (rīen patiba) EN: seek advice ; obtain the benefice of counsel FR:
ตกเบิก[v.] (tokboēk) EN: obtain back-pay ; receive overdue money ; take remainder receipt FR: toucher les arriérés
หย่าได้[v. exp.] (yā dāi) EN: obtain a divorce FR:
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end FR:
การจัดหาแหล่งเงินทุน[n. exp.] (kān jathā l) EN: financing ; obtaining financing FR:
โคจรคาม[n.] (khøjarakhām) EN: [a village where a monk goes for alms or obtains his food] ; alms-resort village FR:
ทิฏฐธัมมิกัตถะ[n.] (thitthatham) EN: obtainable benefits in the here and now ; the good to be won in this lifetime ; temporal benefits ; gain for this life ; present benefit ; temporal welfare ; sources of happiness in the present life FR:
วัตถุเคมี[n. exp.] (watthu khēm) EN: chemicals ; chemical substances ; substance obtained by chemistry FR: substance chimique [f] ; produit chimique [m]
ยางน่อง[n. exp.] (yāng-nǿng) EN: poison obtained from the upas tree FR:

obtain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rezeptfrei; nicht rezeptpflichtig {adj} | rezeptfreie Mittelobtainable without a prescription | medicines obtainable without a prescription
rezeptpflichtig {adj}obtainable only on prescription

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtain
Back to top