ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outsider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outsider*, -outsider-

outsider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outsider (n.) บุคคลภายนอก See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก Syn. newcomer, intruder
outsider (n.) บุคคลที่ไม่ใช่ตัวเก็ง See also: คู่แข่งที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, ม้านอกสายตา
English-Thai: HOPE Dictionary
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก,คนที่ไม่ชำนาญ,ม้าแข่ง,ผู้แข่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
outsider(n) คนข้างนอก,คนวงนอก,คนนอกวงการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนนอก (n.) outsider Syn. บุคคลภายนอก, คนภายนอก Ops. คนภายใน, คนใน
คนภายนอก (n.) outsider Syn. คนนอก, บุคคลภายนอก Ops. คนภายใน, คนใน
บุคคลภายนอก (n.) outsider See also: stranger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I realize now, outsider or insider, it doesn't really matter.แต่ รู้ไว้ซะว่า พวกนอกคอกหรือพวกผู้ดี มันไม่มีอะไรสำคัญ
It's just that any outsider could be a threat to the family.แค่มีใครภายนอกที่อาจเป็น ภัยต่อครอบครัวได้
And if they find out That i let an outsider in...ทิ้งบัตรไปซะ รอยปั๊มที่แขนคุณจะจางไปเอง และหยุดตั้งคำถาม หยุดตามหา
If they find out that I let an outsider inถ้ามีใครรู้ว่าฉันให้คนนอกเข้ามา
I thought as an outsider you might be able to provide a fresh perspective.นายอาจช่วยให้มุมมองใหม่ๆได้
Look, Coach Beiste is like us, like Glee Club-- she's an outsider at this school.ฟังนะ โค้ชบิสต์ เหมือนพวกเรา Glee คลับ เธอเหมือนคนนอก
Well, I just may be an outsider hereคือฉันอาจเป็นแค่คนนอกนะ
Marcy has gone from crazy outsider to the peak of his profession without changing his position.และเป็นดาวเคราะห์ ขนาดเล็กนี้โคจรรอบดาว มันมีมวลน้อยเช่นนั้น
You don't know what it's like to be an outsider to be ashamed of how you were born, to have to hide who you are.เจ้าไม่รู้ว่าการเป็นคนนอกเป็นยังไง น่าอายเสียจริง ที่เกิดมาเป็นคน ต้องปกปิดสิ่งที่เจ้าเป็น
All these years and I still feel like an outsider when I come here.ถึงแม้ตลอดหลายปีมานี่ ข้าก็ยังรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกอยู่ดี ตอนมาที่นี้
I'm gonna be an outsider my whole life.ฉันกำลังจะเป็นคนแปลกหน้าไปทั้งชีวิต
I mean, she's been an outsider and an underdog all of her life.ฉันหมายถึง, เธอก็เป็นทั้งคนนอก และผู้เคราะห์ร้าย ตลอดชีวิตของเธอ

outsider ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 无取胜希望者 / 無取勝希望者] outsider (i.e. not expected to win a race or championship)
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, 外地人] stranger, outsider

outsider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトサイダー[, autosaida-] (n) outsider
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider
局外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] (n) outsider
蚊帳の外[かやのそと, kayanosoto] (exp) leaving out of an event; treating as an outsider (lit
路傍の人[ろぼうのひと, robounohito] (exp) utter stranger; mere passerby; outsider
外様;外方[とざま, tozama] (n) (1) (abbr) (See 外様大名) outside daimyo; non-Tokugawa daimyo; (2) outsider; one not included in the favored (favoured) group
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P)
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P)
門外漢[もんがいかん, mongaikan] (n) outsider; layman; amateur; (P)

outsider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhonphāi) EN: outsider ; third party ; unauthorized person FR:
คนนอก[n.] (khon nøk) EN: outsider ; stranger FR: étranger [m]
คนที่ไม่ชำนาญ[X] (khon thī ma) EN: outsider FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté
วงนอก[n.] (wong-nøk) EN: outside circle ; outsiders ; those not in the kwnow FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outsider
Back to top