ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

original

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *original*, -original-

original ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
original (adj.) ซึ่งเป็นแบบฉบับ See also: ซึ่งเป็นต้นฉบับ, ที่เป็นอันแรก Syn. primary, first
original (adj.) ใหม่ See also: แปลกใหม่ Syn. new, innovative Ops. old, antique
original (adj.) ที่สร้างสรรค์ Syn. creative, inventive Ops. copied, imitated
original (n.) ต้นฉบับ See also: ของเดิม, สิ่งต้นแบบ, ต้นแบบ Syn. prototype, master
original (n.) คนที่แปลกไม่เหมือนใคร
original price (n.) ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว See also: ราคาตามใบหุ้น Syn. face value
original sin (n.) บาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
originality (n.) ความแปลกใหม่ See also: ความไม่เหมือนใคร, ความแหวกแนว Syn. novelty, innovation
originally (adv.) อย่างเป็นอันแรก See also: โดยแรกเริ่ม, โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม Syn. initially, first, primarily
English-Thai: HOPE Dictionary
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
originality(ออริจ'จะแนล'ลิที) n. ความคิดริเริ่ม,ลักษณะที่ริเริ่ม,ความใหม่เอี่ยม,ความไม่ซ้ำแบบใคร, Syn. creativity
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม,ครั้งแรก,เป็นลักษณะเฉพาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
original(adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
originalต้นฉบับ, ต้นกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
originalityความเริ่มแรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
Original Equipment Manufacturer โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนตัว (v.) revert (to original condition) See also: restore in original state, return to original condition
คืนหลัง (v.) return to the original place
ต้นแบบ (n.) original See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model Syn. หลัก, แม่แบบ
ต้นแบบ (adj.) original See also: model, prototypical, standard Syn. หลัก, แม่แบบ
เจ้าเก่า (n.) original Syn. เจ้าเดิม
เจ้าเก่า (adj.) original
เจ้าเดิม (n.) original
แม่บท (n.) original See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ
แม่บท (adj.) original See also: model, prototypical, standard Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ
แรก (adj.) original See also: primary
ต้นสังกัด (n.) original affiliation Syn. สังกัดเดิม
สังกัดเดิม (n.) original affiliation
ทุนเดิม (n.) original capital See also: original fund
แม่บท (n.) original dance See also: prototypical dance Syn. แม่ท่า
ต้นฉบับ (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, ต้นสำเนา, แบบร่าง, ฉบับร่าง
ต้นสำเนา (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, แบบร่าง, ฉบับร่าง
แบบร่าง (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, ต้นสำเนา, ฉบับร่าง
เจ้าของเดิม (n.) original owner
จำเดิม (adv.) originally See also: at first, from the beginning Syn. แต่ต้น, เริ่มแรก, แรก Ops. สุดท้าย, ท้ายสุด
แรกเริ่มเดิมที (adv.) originally See also: at the beginning, at first, formerly, initially
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs.หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน
She kept the original for years.เธอเก็บของจริงไว้เป็นปี.
He knows more about the original than anyone.ดังนั้นเขาจึงรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต้นฉบับ กว่าใคร
In going through Hal's memory banks I discovered his original orders.ในการที่จะผ่าน แฮล ของ ธนาคารหน่วยความจำ ฉันค้นพบคำสั่งเดิมของเขา
If she does, it's in cabinet 31, with her original head.มีสิ ในตู้31 ที่ใส่หัวจริงๆของหล่อน
We're most anxious to see what effect... the original Project 5 formulas will have... on this subject.เราต้องการจะรู้ ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.. ..ถ้าเราใช้สารทดลองที่ห้า.. ..ในโครงการนี้
It will be difficult in the extreme... to convince Angelo to reinstate the original formulas.มันคงยากอยู่ที่จะให้.. ..แอนเจโล นำสารนั่นมาใช้
The Shop requested that we resume... the original Batch 5 with Jobe.องค์กรได้สั่งให้เรา ใช้สารทดลองที่ห้ากับโจ๊บ
Here's the original cauldron.นี่เป็นหม้อต้มแบบตั้งเดิมเลย.
Your original memory will never be fully restored and there might be residual simulation.ความทรงจำเดิมจะไม่สามารถคืนมาได้ทั้งหมด แต่เราอาจจะช่วยสร้างบางส่วนกลับไปให้ได้
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้
All right, as you'll see interlaced with the frames of the original Hitler image we found these sections.สิทธิทั้งหมดในขณะที่คุณจะเห็น interlaced มีกรอบของ เดิมภาพฮิตเลอร์ เราพบว่าส่วนนี้

original ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
墨迹[mò jì, ㄇㄛˋ ㄐㄧˋ, 墨迹 / 墨跡] ink marks; original calligraphy or painting of famous person
原意[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, 原意] the original meaning (etymology)
原义[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, 原义 / 原義] original meaning
古义[gǔ yì, ㄍㄨˇ ㄧˋ, 古义 / 古義] ancient meaning; original or etymological meaning of a word
初衷[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, 初衷] original intention or aspiration
创见性[chuàng jiàn xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 创见性 / 創見性] original (idea, discovery etc)
原位[yuán wèi, ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ, 原位] original position
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, 原住民族] original inhabitant; indigenous people
原名[yuán míng, ㄩㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 原名] original name
原型[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原型] original shape; mold; original form; archetype
原罪[yuán zuì, ㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, 原罪] original sin
原始林[yuán shǐ lín, ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄌㄧㄣˊ, 原始林] primitive forest; original forest cover
土著[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, 土著] aboriginal
土著人[tǔ zhù rén, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, 土著人] aboriginal
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, 原子堆] atomic pile (original form of nuclear reactor)
道地[dào dì, ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ, 道地] authentic; original
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
宣纸[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, 宣纸 / 宣紙] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, 吉普车 / 吉普車] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA
知识就是力量[zhī shi jiù shì lì liang, ㄓ ㄕ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 知识就是力量 / 知識就是力量] Knowledge is power, slogan originally due to Francis Bacon 弗蘭西斯·培根|弗兰西斯·培根
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
麦德龙[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 麦德龙 / 麥德龍] Metro supermarket chain (originally German)
沙门[shā mén, ㄕㄚ ㄇㄣˊ, 沙门 / 沙門] monk (Sanskrit: Sramana, originally refers to north India); Buddhist monk
[xiū, ㄒㄧㄡ, 貅] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貅 was the female
[pí, ㄆㄧˊ, 貔] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貔 was the male
创作力[chuàng zuò lì, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, 创作力 / 創作力] originality
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, 原来 / 原來] original; former; originally; formerly; at first; so... actually
原创[yuán chuàng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ, 原创 / 原創] originality; creativity; innovation
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, 原定] originally planned; originally determined
原有[yuán yǒu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ, 原有] originally
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, 原本] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本
起初[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ, 起初] originally; at first; at the outset
别开生面[bié kāi shēng miàn, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄞ ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ, 别开生面 / 別開生面] start sth new or original; break a new path; break fresh ground

original ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
オリコン[, orikon] (n) (abbr) (See オリジナルコンテンツ) original content
オリジナルカロリー[, orijinarukarori-] (n) original calorie
オリジナルコンテンツ;オリジナル・コンテンツ[, orijinarukontentsu ; orijinaru . kontentsu] (n) original content
オリジナルシナリオ[, orijinarushinario] (n) original scenario
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
トピ主[トピぬし, topi nushi] (n) (See トピ) original poster (of a web-forum thread)
ブルートレーン[, buru-tore-n] (n) blue train; sleeping train (from the original color of the trains) (colour)
モノホン[, monohon] (n) (sl) (See 本物) the article genuine (formed by reversal of original word)
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
創意[そうい, soui] (n) original idea; originality; (P)
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P)
原版[げんばん;げんぱん, genban ; genpan] (n) typesetting plates (books); mold; mould; pressing plates (records); original edition
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] (n) {comp} original encoded information types indication
原簿[げんぼ, genbo] (n) ledger; original record; register
原籍[げんせき, genseki] (n) original domicile; permanent address
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script)
原罪[げんざい, genzai] (n) original sin
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM
奇警[きけい, kikei] (adj-na,n) witty; original
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)
姿焼き[すがたやき, sugatayaki] (n) fish or shrimp, etc. grilled so that it retains its original form
姿煮[すがたに, sugatani] (n) seafood cooked in a way that preserves its original shape
対訳[たいやく, taiyaku] (n,vs) original text with its translation printed side by side or on opposite page
本領[ほんりょう, honryou] (n) (1) speciality; specialty; characteristic; (2) proper function; duty; (3) original fief; (P)
正本[せいほん, seihon] (n) original; original text; authenticated facsimile; authenticated copy
無原罪[むげんざい, mugenzai] (n,adj-no) immaculacy (i.e. freedom from original sin); immaculateness
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal
生き作り;活き作り[いきづくり, ikidukuri] (n) (1) slices of fresh raw fish arranged to look lifelike; (2) slicing a fish and presenting it at table in its original form
発案者[はつあんしゃ, hatsuansha] (n) original proposer; originator; proponent; initiator
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)
素読み;素読(io)[すよみ;そよみ, suyomi ; soyomi] (n,vs) (See 素読・そどく) reading without comprehending; reading a second draft without checking it against the original (draught)
結果的[けっかてき, kekkateki] (adj-na) concerning the result (as opposed to the means used to achieve this result or the original goal)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state)
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier
本メール[ほんメール, hon me-ru] original mail
原EIT[げんEIT, gen EIT] original-EITs

original ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฉบับ[adj.] (baēpchabap) EN: classical ; original FR: classique
บาปกำเนิด[n. exp.] (bāp kamnoēt) EN: Original sin FR: péché originel [m]
บุพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
เดิม[adj.] (doēm) EN: former ; old ; original ; primary FR: ancien
เอกสารฉบับจริง[n. exp.] (ēkkasān cha) EN: FR: document original [m]
แฮง ; แฮงออริจินัล[TM] (Haēng ; Haē) EN: Hang ; Hang Original FR: Hang ; Hang Original
เจ้าเก่า[X] (jao kao) EN: original FR:
เจ้าของเดิม[n. exp.] (jaokhøng do) EN: original owner FR:
คืนร่าง[v. exp.] (kheūn rāng) EN: return to oneself ; retake one's original form FR: reprendre sa forme
ความคิดแปลกใหม่[n. exp.] (khwāmkhit p) EN: original idea FR: idée originale [f]
เกี่ยวกับชนพื้นเมือง[adj.] (kīo kap cho) EN: indigenous ; domestic ; native ; original FR:
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original FR: modèle [m] ; prototype [m]
มูลนาย[n.] (mūnnāi) EN: master ; boss ; original boss ; feudal official ; overseer FR:
มูลฐาน[n.] (mūnthān = m) EN: root ; fundament element ; cause ; origin ; source ; original cause ; basic cause FR: cause [f] ; origine [f] ; source [f] ; principe [m]
ปฐม[adj.] (pathom) EN: primary ; first ; original ; initial ; preliminary ; elementary FR: premier ; initial ; préliminaire ; élémentaire
ปฐม-[pref. (adj.)] (pathomma-) EN: primary ; first ; original ; initial ; preliminary ; elementary FR: premier ; initial ; préliminaire ; élémentaire
เป็นต้นฉบับ[adj.] (pen tonchab) EN: original FR: original
แผลง ๆ = แผลงๆ[adj.] (phlaēng-phl) EN: FR: absurde ; bizarre ; lunatique ; fantasque ; original ; saugrenu
ผู้รับจ้างผลิต[n. exp.] (phū rapjāng) EN: original equipment manufacturer (OEM) FR:
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
เปิดวาร์ป[X] (poēt wāp) EN: original source ; original link FR:
โปรีสภา[n.] (pōrīsaphā) EN: ancient Bangkok court of original jurisdiction FR: ancien tribunal de simple police [m]
แรก[adj.] (raēk) EN: first ; initial ; primary ; original FR: premier ; initial ; original
แรกเริ่ม[adj.] (raēkroēm) EN: first ; original FR: original
เริ่มแรก[adj.] (roēmraēk) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original FR:
สมุดรายวันขั้นต้น[n. exp.] (samut rāiwa) EN: book of original entry FR:
สังกัดเดิม[X] (sangkat doē) EN: original affiliation FR:
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
เท่าทุน[adv.] (thaothun) EN: at cost ; the same as the original investment FR:
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:
ที่เดิม[n. exp.] (thī doēm) EN: the same place ; the original location FR:
ต้น[adj.] (ton) EN: original ; first ; primary ; initial ; elementary FR: originel ; premier ; primaire ; initial ; élémentaire
ต้นฉบับ[n.] (tonchabap) EN: original ; manuscript ; master copy FR: original [m] ; manuscrit [m] ; script [m] (anglic.) ; copie conforme [f]
ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้า[n. exp.] (tonchabap b) EN: original invoice FR:
แหวกแนว[v.] (waēknaēo) EN: innovate ; be different from ; create something new and original ; break new ground FR: innover ; jouer l'originalité
ยาต้นแบบ[n. exp.] (yā tonbaēp) EN: original drug FR:
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:

original ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstkosten {pl} [econ.]prime costs; primary costs; original costs
Echtheit {f}; Originalität
Wiedergabetreue {f}; originalgetreue Wiedergabe
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle
Original {n}original
Originalausgabe {f}original edition
Originalität {f}originality
Originalton {m} (Film)original soundtrack
Originalzeichnung {f}original drawing
original; originell; ursprünglich {adj}original
originär {adj}original
Erbsünde {f}original sin
Erstprüfung {f}original inspection
Stammkapital {n}original share capital; common capital stock [Am.]
Urbeleg {m}original document
Beleg {m}; Originalbeleg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า original
Back to top