ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outlet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outlet*, -outlet-

outlet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlet (n.) ช่องระบาย See also: ทางระบาย Syn. vent, exit Ops. inlet
outlet (n.) วิธีการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก
outlet (n.) ร้านขายสินค้าจากโรงงาน Syn. store, shop
outlet (n.) เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ Syn. socket, receptacle
English-Thai: HOPE Dictionary
outlet(เอาทฺ'เลท,-ลิท) n. ทางออก,ช่องลม,ทางระบาย,ปากน้ำ,วิธีการออก,ตลาด,ร้านค้า, Syn. passage
English-Thai: Nontri Dictionary
outlet(n) ทางระบาย,ทางออก,ช่องลม,ปากน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outletทางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outlet จุดน้ำออก จุดปลายของท่อหรือทางน้ำที่ปล่อยน้ำไหลออก [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bogey Lowenstein started a rumor that I- that I buy my Izods at an outlet mall.ไอ้ โบกี้ โลเวนสตีน \ ปล่อยข่าวว่าฉัน ซื้อเครื่อง izods มาจากร้านเอาต์เล็ต
It was a receipt from the hair outlet on 24th street.มันเป็นใบเสร็จรับเงินจากร้านวิกผม ตรงถนน 24 สตรีท
Mister, your outlet is the problemคุณครับ ปลั๊กไฟไม่แน่นน่ะครับ
There should be an outlet somewhere near here.น่าจะมีทางออกสักช่อง แถว ๆ นี้
Every news outlet is out there.ทุกข่าวเกี่ยวกับร้าน ถูกเผยแพร่ออกไป
Maybe so, but he is landing huge on every major media outlet in the country.อาจจะนะ แต่เขาดังมาก ในสื่อหลักๆ ของประเทศ
As an outlet from their extremely stressful jobs.นี่คือช่องทางแสดงออกทางอารมณ์จากงานอันแสนเครียดของพวกเขา
Oh, please. my life is a disaster with no creative outlet other than writing my desperate housewives fan fiction.โอ้ว ฉันตายแน่ๆ ถ้าชีวิตนี้ไม่มีที่หรูๆ ให้ฉันเขียนแฟนฟิค สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว
There's no outlet up here. He's hemmed in.ไม่มีที่ไหนให้ไปแล้ว มันสุดทางตรงนี้
Found blood behind the electrical outlet and the baseboard.พบรอยเลือดด้านหลังปลั๊กไฟ และขอบผนัง
Not a sample sale at an outlet mall. Chuck, you'll never believe what serena did.ไม่ใช่พวกชนชั้นกลางที่ห้างลดราคา ชัค,คุณจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เซรีน่าทำแน่ๆ
Uh, dorota need to use my outlet for your towel warmer again?โอ้! โดโรธีต้องการปลั๊กไฟของฉัน_BAR_ N เพื่อเครื่องอุ่นผ้าขนหนูของเธออีกเหรอ?

outlet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出风口[chū fēng kǒu, ㄔㄨ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, 出风口 / 出風口] air vent; air outlet
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
插座[chā zuò, ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ, 插座] socket; outlet

outlet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
アウトレットストア[, autorettosutoa] (n) outlet store
アウトレットボックス[, autorettobokkusu] (n) outlet box
カラン[, karan] (n) water outlet (ger
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P)
サービスコンセント[, sa-bisukonsento] (n) {comp} service outlet
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions)
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system
送水口[そうすいこう, sousuikou] (n) water supply pipe inlet; outlet (esp. on standpipes and dry risers)
遣り場;やり場[やりば, yariba] (n) place of refuge (figurative); outlet (for an emotion, anger, etc.)
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet"
出口[でぐち, deguchi] (n) exit; gateway; way out; outlet; leak; vent; (P)
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch
排煙口[はいえんこう, haienkou] (n) smoke outlet; smoke vent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet

outlet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กายทวาร[n.] (kāiyathawān) EN: body-door ; body-avenue ; outlet of bodily senses ; channel of bodily action FR:
ร้านค้า[n.] (rān khā) EN: shop ; store (Am.) ; outlet ; firm FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านค้าขายปลีก[n. exp.] (rān khā khā) EN: retail outlet FR:
สามตา[n.] (sāmtā) EN: three-prong outlet FR:
เต้าเสียบ[n.] (taosīep) EN: plug ; socket ; outlet FR:
ทางออก[n. exp.] (thāng-øk) EN: exit ; way out ; outlet FR: sortie [f] ; issue [f]
รางปลั๊กไฟ ; รางปลั๊กไฟฟ้า[n. exp.] (rāng plak f) EN: power strip ; multi-outlet power strip FR: bloc multiprise [m]

outlet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabelausgang {m}cable outlet
Kabelausgangsüberwurfmutter {f} [techn.]cable outlet nut
Außenanschluss {m}exterior outlet
Direktverkauf {m}factory outlet
Einzelhandelsgeschäft {n}retail store; retail outlet
Abflussrohr {m}drainpipe; waste pipe; spout; outlet
Ausgang {m}outlet
Austrittsfilter {m}outlet filter
Auslassgitter {n}outlet grid
Auslassventil {n}outlet valve; exhaust valve
Dunstrohr {n}outlet vent
Rauchabzug {m}smoke outlet; smoke extract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outlet
Back to top