ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one-third

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one-third*, -one-third-

one-third ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศษหนึ่งส่วนสาม[n. exp.] (sēt neung s) EN: one-third FR: un tiers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one-third
Back to top