ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offender*, -offender-

offender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offender (n.) ผู้กระทำความผิด Syn. transgressor, lawbreaker
English-Thai: Nontri Dictionary
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ้นข้อหา (v.) be relieved from being an offender Ops. ถูกกล่าวหา
มือมืด (n.) mysterious offender See also: invisible attacker, unknown hand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
State County Municipal Offender Data System.จังหวัด เขตปกครอง เทศบาล ผู้กระทำความผิดในระบบข้อมูล
I'm a three-peat offender Murder, arson, rape...กูเนี่ยแหละผู้ต้องหา 3 คดีอุกฉกรรจ์! ฆ่าคน ,วางเพลิง ,ข่มขืน...
Hotch says your background is in sex offender cases.ฮอว์ชบอกว่าคุณมีความชำนาญ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศ
Hiding an offender at our house may put my family in danger. What can we do then?การซ่อนผู้ร้ายในบ้าน มันอาจทำให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตราย แล้วเราจะทำงัยดี?
So,the offender came to the house after the boy arrived home.งั้น ผู้บุกรุกก็มาที่เข้าไปในบ้าน หลังจากที่เด็กกลับถึงบ้านแล้วซิ
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG,ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก
Registered sex offender hugh Rollins,43,lived in Camden county his whole life,ผู้ต้องหาคดีกระทำผิดทางเพศ ฮิวจ์ โรลินส์ อายุ 43 อาศัอยู่ที่แคมเดน เคาน์ตี้มาทั้งชีวิต
Target rich and offender friendly.มีหลากหลายความรวดเร็วในเวลาในแต่ละคดี
He goes to offender friendly environments So he can blend in and still interact with his victims.งั้น ถ้าเขาเป็นคนที่นี่ ทำไมต้องแวะจุดพักรถด้วย
This kind of scenario, an offender typically tries to stage the scene, make it look like murder, suicide, a burglary gone wrong.ชนิดของสถานการณ์เช่นนี้ ผู้กระทำความผิดมักจะพยายามจัดฉาก ทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย นักย่องเบาที่ทำงานผิดพลาด
It's typical in an organized offender like this.มันเป็นลักษณะของ ผู้กระทำผิดแบบนี้
I suggest immediate termination and entry into the statewide sex offender database.ฉันขอให้ดำเนินการทางกฏหมายเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ผู้กระทำผิดทางเพศ

offender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, 偶犯] casual offender; casual offence
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 祸首 / 禍首] chief offender; chief culprit
不法分子[bù fǎ fèn zǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 不法分子 / 不法份子] law-breakers; offenders
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, 冒犯者] offender
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, 累犯] repeated offender; habitual criminal; recidivist

offender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender
初犯[しょはん, shohan] (n) first offender
初犯者[しょはんしゃ, shohansha] (n) first offender
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue

offender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือมืด[n.] (meūmeūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse FR: main mystèrieuse [f]
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender FR: être acquitté
ผู้กระทำความผิด[n. exp.] (phū kratham) EN: offender ; culprit FR:
ผู้กระทำความผิดอีก[n. exp.] (phū kratham) EN: recidivist ; repeat offender FR: récidiviste [m]
ผู้กระทำผิด[n. exp.] (phū kratham) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]

offender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender
Haupttäter {m}principal offender
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offender
Back to top