ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

or

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *or*, -or-

or ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
or (conj.) หรือ See also: หรือว่า
or (suf.) ผู้ซึ่ง
or (suf.) การกระทำ See also: ภาวะ, คุณสมบัติ
or else (idm.) ถ้าไม่ See also: มิฉะนั้น Syn. or, otherwise
or goat (n.) เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง) See also: เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Syn. mammary of cow, sheep
or so (idm.) ประมาณ
oracle (n.) คำทำนาย See also: คำพยากรณ์ Syn. prophecy, divination
oracle (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. advisor, pundit
oracular (adj.) ศักดิ์สิทธิ์
oral (adj.) เกี่ยวกับปาก
oral (adj.) ที่ใช้การพูด Syn. spoken, verbal
oral (n.) การสอบปากเปล่า Syn. spoken exam
oral contraceptive (n.) ยาคุม See also: ยาคุมกำเนิด
oral tradition (n.) ประวัติและขนมธรรมเนียมถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปโดยเล่าปากเปล่า
orally (adv.) โดยปากเปล่า Syn. verbally, spoken
orange (n.) ต้นส้ม Syn. orange tree
orange (n.) ส้ม
orange (n.) ผลส้ม
orange (n.) สีส้ม
orange (adj.) ที่มีสีส้ม
orange red (adj.) สีเลือดหมู See also: สีแดงสด Syn. vermilion
orange squash (n.) เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
orange tree (n.) ต้นส้ม
orangeade (n.) น้ำส้มคั้น
orangery (n.) เรือนกระจกสำหรับปลูกส้ม
orangey brown (n.) สีน้ำตาลอมส้ม
orangutan (n.) ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)
orate (vt.) กล่าวสุนทรพจน์ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ) See also: ปราศรัย, กล่าวอย่างเป็นทางการ Syn. address, speak, declaim
oration (n.) การพูดปราศรัยในที่สาธารณะ See also: การกล่าวสุนทรพจน์ Syn. address, speech
orator (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker, rhetorician
oratorical (adj.) เกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์
oratorically (adv.) อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordily, lengthily, talkatively
oratorio (n.) เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์ Syn. hymn, paean
oratory (n.) ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์ See also: ศิลปะในการแสดงคำปราศรัย Syn. rhetoric, eloquence
oratory (n.) ห้องสวดเล็กๆ ในโบสถ์
orb (n.) วัตถุทรงกลม
orbicular (adj.) ที่เป็นวงกลม Syn. round
orbit (n.) วิถีโคจร, วงโคจร See also: วงโคจร Syn. rotation, circle, path
orbit (n.) ขอบเขต See also: วง Syn. domain, compass
orbit (vi.) โคจร See also: เดินทางรอบ Syn. revolve, circle
English-Thai: HOPE Dictionary
or(ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ
oracle(ออ'ระเคิล) n. เทพยากรณ์,คำพยากรณ์,สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์, See also: oracles พระคัมภีร์ไบเบิล,ผู้ทำนายที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. sage
oracular(โอแรค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับoracle (ดู) ,เป็นการพยากรณ์,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์,คลุมเครือ, Syn. obscure
oral(ออ'เริล) adj. ด้วยปาก,เกี่ยวกับคำพูด n. การสอบปากเปล่า, Syn. verbal
orang(โอแรง'ออแรง) n. =orang-utan (ดู)
orange(ออ'รินจฺ) n.,adj. ส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม., See also: orangy,orangey adj.
orange crushn. น้ำส้มค้น
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม
orangutan(โอแรงกูแทน,ออแรง'กุแทน) n. ลิงอุรังอุตัง, Syn. oran-utan,orangutang,orang-outang,orang
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
oration(โอเร'เชิน) n. คำโวหาร,คำปราศรัย,คำสุนทรพจน์,การแสดงสุนทรพจน์,ศิลปะแห่งการพูด, Syn. address
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
oratory(ออ'ระโทรี) n. ศิลปะการแสดงสุนทรพจน์,คำสุนทรพจน์,คำโวหาร,คำปราศรัย
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
orbicular(ออร์บิค'คิวละ) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก,เป็นรูปวงกลม., See also: orbicularity n.
orbiculate(ออร์บิค'คิวลิท,-เลท) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
orc(ออร์ค,ออร์'คะ) n. ปลาวาฬจำพวก Grampus orca, Syn. killer whale
orca(ออร์ค,ออร์'คะ) n. ปลาวาฬจำพวก Grampus orca, Syn. killer whale
orchard(ออร์'เคิร์ด) n. สวนหรือแปลงผลไม้
orchardist(ออร์'เคอดิสทฺ) n. ผู้ดูแลสวนผลไม้,เจ้าของสวนผลไม้,ผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ผล
orchardman(ออร์'เคอมัน) n. =orchardist
orchestra(ออร์'เคสทระ) n. วงดนตรี,มโหรี, See also: orchestral adj.
orchid(ออร์'คิด) n. กล้วยไม้
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.
orchis(ออร์'คิส) n. กล้วยไม้,กล้วยไม้ในแถบอบอุ่น
ordain(ออร์เดน') vt. บวช,ทำให้เป็นพระ,บัญญัติ,ออกคำสั่ง,ออกกฎหมาย,กำหนด,ลิขิต,ดลบันดาล. vi. ออกคำสั่ง,บัญญัติ., See also: ordainable adj. ordainment n.
ordeal(ออร์เดียล') n. การทดสอบอย่างทรหดที่สุด,ประสบการณ์ที่แสนสาหัส, Syn. test
order cheque() n. เช็คลงชื่อ
order of battlen. การจัดขบวนรบ
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ,ความมีวินัย,ความเรียบร้อย
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper
ordinal(ออร์'ดะเนิล) adj. เกี่ยวกับประเภท,เกี่ยวกับเลขลำดับ. n. เลขลำดับ ,หนังสือพิธีการ
ordinal number n.เลขแสดงลำดับ,จำนวนที่แสดงลำดับ.
ordinance(ออร์'ดะเนิซฺ) n. คำสั่ง,กฎ,พระราชกฤษฎีกา,เทศบัญญัติ,พิธีทางศาสนา, Syn. law
ordinand(ออร์ดิแนนดฺ') n. ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมณศักดิ์หรือตำแหน่งทางศาสนา
ordinarily(ออร์ดะแน'ริลี) adj. โดยปกติ,โดยธรรมดา,อย่างมีเหตุผล, Syn. commonly
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
English-Thai: Nontri Dictionary
or(con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ
oracle(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า
oracular(adj) เป็นการพยากรณ์,เป็นการทำนาย,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์
oral(adj) ปากเปล่า,ด้วยปาก
orally(adv) โดยปากเปล่า,ด้วยปาก
orange(n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม
orangutan(n) ลิงอุรังอุตัง
oration(n) การกล่าวปราศรัย,การแสดงสุนทรพจน์,โวหาร
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
oratorical(adj) ในเชิงโวหาร,เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์
oratory(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,วาทศิลป์
orb(n) วงโคจร,วงกลม,วงล้อ,ลูกโลก,ลูกตา
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
orchard(n) สวนผลไม้
orchestra(n) วงออเคสตรา,วงมโหรี,วงดนตรี
orchestral(adj) เกี่ยวกับวงดนตรี
orchid(n) ดอกกล้วยไม้
ordain(vi) บวช,บรรพชา,อุปสมบท,ดลบันดาล,ลิขิต
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
ordinal(adj) เกี่ยวกับลำดับ,เกี่ยวกับประเภท
ordinance(n) คำสั่ง,กฎ,เทศบัญญัติ,พระราชกฤษฎีกา
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
ordination(n) การบวช,การบรรพชา,การอุปสมบท,การดลบันดาล,การแต่งตั้ง
ordnance(n) ปืนใหญ่,อาวุธยุทโธปกรณ์
ordure(n) ขี้,อุจจาระ,มูล,คูด,ปุ๋ย
ore(n) แร่
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบ
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
organist(n) คนเล่นออร์แกน,คนเล่นหีบเพลง
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
orgy(n) การเลี้ยง,การสนุกสนาน
oriel(n) เฉลียง
Orient(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ไข่มุกชั้นดี
Oriental(n) ชาวตะวันออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ORออร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
oral-ปาก, ทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral tradition๑. ประเพณีมุขปาฐะ๒. วรรณกรรมมุขปาฐะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
orange peelลักษณะผิวส้ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbationการพราก (ผู้เยาว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbicular-เป็นวงกลม, -เป็นวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbicular; orbiculate-รูปวงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchi(o)-; orchid(o)-; orchis; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchid(o)-; orchi(o)-; orchis; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchis; orchi(o)-; orchid(o)-; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordain๑. บัญญัติ (กฎหมาย)๒. บวช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordeal, trial byการพิจารณาคดีโดยใช้วิธีทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order๑. คำสั่ง, ระเบียบ๒. ความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Order in the Houseการรักษาระเบียบในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of the day; order of businessระเบียบวาระการประชุม [ดู agenda] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordered fieldฟีลด์อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinal numberจำนวนเชิงอันดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinance๑. กฤษฎีกา๒. ข้อบัญญัติขององค์การส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู universal partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary shareหุ้นสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinateพิกัดที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinationการบวช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordnanceสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordure๑. อุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ faeces; feces; stool]๒. สิ่งปฏิกูล, สิ่งโสโครก [มีความหมายเหมือนกับ sewage; sullage] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oreสินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
organอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic-อินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic diseaseโรคกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organismอินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระเบียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organizational directoryนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organized reservesทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orgasmความเสียวสุดยอดทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oriel window; orielหน้าต่างมุข [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orientabilityภาวะกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oracle (Computer file)ออราเคิล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Oral biographyชีวประวัติจากคำบอกเล่า [TU Subject Heading]
Orange growersผู้ปลูกส้ม [TU Subject Heading]
Orangutanอุรังอุตัง [TU Subject Heading]
Oratorsนักพูด [TU Subject Heading]
Oratoryวาทศิลป์ [TU Subject Heading]
Orbitเบ้าตา [TU Subject Heading]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
OrCAD SDTออร์แคด เอสดีที [TU Subject Heading]
Orchardsสวนผลไม้ [TU Subject Heading]
Orchestraวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]
Orchestral musicดนตรีออร์เคสตรา [TU Subject Heading]
Orchid cultureการปลูกกล้วยไม้ [TU Subject Heading]
Ordealจารีตนครบาล [TU Subject Heading]
orderลำดับ, อันดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ordinances, Municipalเทศบัญญัติ [TU Subject Heading]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Ordinationการบวช [TU Subject Heading]
Ordnanceสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Ore สินแร่ หินหรือแร่ประกอบหินที่มีแร่เศรษฐกิจปนอยู่ใน ปริมาณ ที่จะทำเหมืองได้กำไร สินแร่ที่แต่งให้สะอาดแล้ว เรียกว่า "หัวแร่" (Concentrate) และกากที่ปล่อยทิ้งไป เรียกว่า "หางแร่" (Tailing) [สิ่งแวดล้อม]
organอวัยวะ, ส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างแน่นอนและทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ใบไม้ หัวใจ จมูก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic acid [carboxylic acid]กรดอินทรีย์, สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ในโมเลกุล เช่น กรดแอซีติก (CH3COOH)  กรดฟอร์มิก (HCOOH)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic chemistryอินทรีย์เคมี, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Organizationองค์การ [TU Subject Heading]
Organizational behaviorพฤติกรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]
orificeorifice, ออริฟิซ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Origamiศิลปะงานกระดาษแบบญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Originจุดกำเนิด [TU Subject Heading]
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
Original Equipment Manufacturer โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Ornithologistนักปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ornithologyปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
orographyorography, ภูมิประเทศศึกษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
m/f (abbr.) คำย่อของ male or female
o.n.o (abbr.) คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
กระจับปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระตรุด (n.) charm of rolled gold or silver strips strung around the waist or the neck Syn. ตะกรุด
กระถด (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ, ขยับ
กระยาบวช (n.) food containing no fish or meat
กรัก (n.) the core or heart-wood of jack-fruit tree Syn. แก่นขนุน
กัมปนาท (n.) sounds of tremor or earthquake
การทำลาย (n.) act of breaking or destroying See also: destruction, demolish Syn. อาการแตก, การแตก
การแตก (n.) act of breaking or destroying See also: destruction, demolish Syn. อาการแตก, การทำลาย
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
กึกกัก (adv.) sound or clattering
กุกกัก (adv.) sound or clattering Syn. กุกๆ กักๆ
ขยับ (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ
ขอเกี่ยวเรือ (n.) hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)
ขัดดอก (v.) work or give things in exchange for interest
ข้ารับใช้ (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้าหลวง
ข้าหลวงน้อย (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง
ขี้ตีน (n.) dust on the foot or sole Ops. ขี้มือ
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
Was it the best or the worst?มันดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
Take it or leave itจะทำหรือไม่ทำ
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
Would you like to go out for dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวข้างนอกหรือไปดูหนังดีล่ะ?
I don't want to be rude or anythingฉันไม่อยากหยาบคายแต่อย่างใด
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
Do you have a big family or a small family?คุณมีครัวครัวขนาดใหญ่หรือเล็ก?
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
She was doubtful about whether to go or notเธอสงสัยว่าไปหรือไม่ไปดี
Believe it or not,…เชื่อหรือไม่
You can either stay or leaveคุณสามารถอยู่หรือไปก็ได้ทั้งนั้น
I don't care whether it rains or notฉันไม่สนใจว่าฝนจะตกหรือไม่
Three or four times a yearสามหรือสี่ครั้งต่อปี
Would you like to go out to dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดูหนังดีล่ะ?
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่
What are you reading, or is it private?คุณกำลังอ่านอะไรอยู่ เป็นเรื่องส่วนตัวหรือ?
I'll be with you in a minute or twoฉันจะมาหาคุณในอีกสักครู่
We need some rest or take a holidayพวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
Do you know more or less where he lives?คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม?
Sooner or later, you always have to wake upไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
You need my help, whether you like it or notคุณต้องการความช่วยเหลือของฉัน ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
It is what they do that makes them good or badสิ่งที่พวกเขาทำนั่นแหล่ะที่ทำให้พวกเขาดีหรือไม่ดี
You have to leave, or you're gonna dieคุณต้องไปมิฉะนั้นคุณจะตาย
You've got to stand for something, or you'll fall for anythingคุณต้องยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดหวังกับทุกสิ่ง
You don't care whether he lives or die, do you?คุณไม่สนใจไม่ว่าเขาจะอยู่หรือตายไม่ใช่หรือ?
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
There is no time or place like itไม่มีเวลาหรือสถานที่อย่างนี้แล้ว
I don't need your advice or your charityฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
Who are you more like, your mother or your father?คุณเหมือนใครมากกว่ากัน พ่อหรือแม่?
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
It doesn't matter whether you believe me or notมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเชื่อฉันหรือไม่
I'm a part of this, whether you like it or notฉันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน
Don't let nobody or nothin' in the house.อย่าปล่อยให้ไม่มีใครหรืออะไร 'ในบ้าน
I don't care if it is or not.ฉันไม่สนว่ามันจะเป็นของใคร
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย...
Five or ten thousand... a day.5พันหรือ1หมื่น... ต่อวัน
Sooner or later we'll have to go.ไม่ช้าก็เร็วเราต้องไป
Orders or not, I'm going to get that girl.ช่างหัวคำสั่ง ฉันจะกลับไปพร้อมสาวๆ
Entering or leaving you must be first.สำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่าน
He sign-a the treaty or we have a war!มันจะลงนาม หรือมันจะลงสนามรบ
If you see anyone, don't look right or left.ถ้าคุณเห็นใคร อย่าหันซ้ายหันขวา ให้มีพิรุธ

or ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
大修道院[dà xiū dào yuàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ, 大修道院] abbey; large monastery or convent
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, 百儿八十 / 百兒八十] about a hundred; a hundred or so
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, 阿奇里斯] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
状语[zhuàng yǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄩˇ, 状语 / 狀語] adverbial adjunct (adverb or adverbial clause)
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
骨料[gǔ liào, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 骨料] aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土)
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
眉间轮[méi jiān lún, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 眉间轮 / 眉間輪] ājñā or ajna, the brow or third eye chakra 查克拉, residing in the forehead
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
南门二[Nán mén èr, ㄋㄢˊ ㄇㄣˊ ㄦˋ, 南门二 / 南門二] Alpha Centauri or Rigel Kentaurus
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
氨吖啶[ān ā dìng, ㄢ ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 氨吖啶] aminoacridine or aminacrine (antiseptic and disinfectant)
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, 对顶角 / 對頂角] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes)
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
[wèi, ㄨㄟˋ, 喂] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal)
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, 块体 / 塊體] a block; body of person or animal as a block
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 天禄 / 天祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail
学名[xué míng, ㄒㄩㄝˊ ㄇㄧㄥˊ, 学名 / 學名] scientific name; Latin name (of plant or animal)
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
失语症[shī yǔ zhèng, ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 失语症 / 失語症] aphasia or aphemia (loss of language)
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , 舌尖音] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)

or ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation)
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training)
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
アウトブレイク;アウトゥブレイク[, autobureiku ; autoubureiku] (n) outbreak (of war or disease)
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
アナログ時計[アナログとけい;アナログどけい, anarogu tokei ; anarogu dokei] (n) analogue watch or clock
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
アラック;アラキ[, arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.)
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer)
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music)
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (
中間速度[ちゅうかんそくど, chuukansokudo] middle speed (vs. low or high speed)
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
字形[じけい, jikei] character style or form
定形郵便ORアドレス[ていけいゆうびんORアドレス, teikeiyuubin OR adoresu] formatted postal OR address
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components
排他的論理和[はいたてきろんりわ, haitatekironriwa] exclusive OR (XOR)
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] exclusive or operation
正負[せいふ, seifu] sign (plus or minus)
簡略記述ORアドレス[かんりゃくきじゅつORアドレス, kanryakukijutsu OR adoresu] mnemonic OR address
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add
論理和素子[ろんりわそし, ronriwasoshi] (INCLUSIVE-) OR gate, (INCLUSIVE-)OR element
郵便ORアドレス[ゆうびんORアドレス, yuubin OR adoresu] postal OR address
郵便ORアドレス構成要素[ゆうびんORアドレスこうせいようそ, yuubin OR adoresu kouseiyouso] postal OR address components
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet
電算[でんさん, densan] electronic computation or computer
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アイトリプルイー[あいとりぷるいー, aitoripurui-] IEEE
アイドル[あいどる, aidoru] idle
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
下ろす[おろす, orosu] Thai: เอาลง English: to take down
下ろす[おろす, orosu] Thai: เบิก English: to drop
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity
世界[せかい, sekai] Thai: โลก English: world
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount
乗る[のる, noru] Thai: ขึ้น(ยานพาหนะ) English: to get on
乗る[のる, noru] Thai: ขับขี่ English: to ride in
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
作品[さくひん, sakuhin] Thai: ผลงาน English: work
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
働く[はたらく, hataraku] Thai: ทำงาน English: to work
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
剃る[そる, soru] Thai: โกน English: to shave
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former

or ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้[n.] (ai) EN: fellow ; guy ; you ; [familiar or derogatory masculine appellation] FR: camarade [m] ; l'ami [m]
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch FR:
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon – (prefix: riverside village or town) ; district along a waterway FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ่อ[X] (bø) EN: or not ; [question word for yes-no questions] FR: [particule interrogative]
บพิตร[pr.] (bøphit) EN: the 2nd person pronoun used by a monk to address a king or venerable person] ; Your Majesty FR:
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
บุรี (-บุรี)[(suff.)] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city) FR: -ville (suff.), -bourg (suff.)
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy ; throne [with four posts supporting a roof or a spire] ; movable throne ; portable throne with a roof ; spired pavilion FR: baldaquin [m] ; trône couronné d'un dais pointu [m] ; dais [m]
บุตรธรรม[n.] (buttratham) EN: son's duty ; daughter's duty ; son's or daughter's duty FR:
ฉ่า[onomat.] (chā) EN: [sound of sizzling, frying or water falling] FR:
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold FR: or pur [m]
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce ; fish curry FR: poisson frit pimenté [m]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินทุ่ง[v. (loc.)] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch FR:
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
ดุ่ย ; ดุ่ย า[adv.] (dui) EN: without looking left or right FR:
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing) FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
เฮ[interj.] (hē) EN: hurray ; [sound of approval or joy] FR:
เหม[n.] (hēm) EN: gold FR: or [m]
เหม-[pref.] (hēma-) EN: gold FR: or [m]
ฮือ ; ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū ; heū-h) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū-heū) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
หิรัญบัฏ[n.] (hiranyabat) EN: letters patents conferring rank or title to a priest FR:
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
แจง[X] (jaēng) EN: preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism FR:
จักขุวิญญาณ[n.] (jakkhuwinyā) EN: eye-consciousness ; visual perception ; knowledge through the eye or vision FR:
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor ; world-king ; universal monarch (endowed with the seven valuables or treasures) FR: empereur [m]
จั่น[n.] (jan) EN: flower cluster ; blossom of the coconut or betel palm ; spadix of the coconut or betel palm FR:
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
จางวางเมือง[n.] (jāngwāngmeū) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
จริงหรือปะ[X] (jing reū pa) EN: True or not? FR: Vrai ou faux ?

or ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Anschlag {m} (für Fenster oder Tür)rabbet (for window or door)
Lose {n} (eines Taus) [naut.]slack (of a rope or a hawser)
Nein {n} | mit Ja oder Nein stimmenno | to vote yes or no; to vote aye or nay [Am.]
Springen {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]leaping (of a whale or dolphin)
Eidgenössische Technische Hochschule {f} (ETH)technical university or college in Switzerland
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability
a priori; von vornherein; mutmaßlich {adv}; ohne Prüfung; ohne Überprüfunga priori
aasig {adj}horrible; disgusting
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
abartig; abnormal {adj}abnormal
Abbott-Tölpel {m} [ornith.]Abbott's Booby
Abbottraupenfänger {m} [ornith.]Pygmy Cuckoo Shrike
Abbottstar {m} [ornith.]Abbott's Starling
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Olivbuschsänger {m} [ornith.]Aberrant Bush Warbler
Beihilfe {f}; Vorschub
Ableitkondensator {m}bypass capacitor
Abnormität {f} | Abnormitäten
abnorm {adv}abnormally
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve
Abweichung {f}; Abnormalität
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change
Abbruchcode {m}abort code
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Abrisskarte {f}scored card
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
Absalzregler {m}desalting regulator
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory
Beschlussunfähigkeit {f}absence of quorum
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Absorber {m}absorber
Absorbierung {f}absorbance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า or
Back to top