ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outer*, -outer-

outer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outer (adj.) ที่อยู่รอบนอก Syn. exterior, external Ops. internal, interior
outer (adj.) ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
outer belt (n.) ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง) Syn. ring road
outer layer (n.) ชั้นพื้นผิวภายนอก See also: ชั้นฉาบปูน
outer layer (n.) ผิวชั้นนอกของเนยหรือเบคอน Syn. coat
outer space (n.) บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่
outermost (adj.) นอกสุด See also: ไกลสุด Ops. innermost
outerwear (n.) เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก) Syn. clothes
English-Thai: HOPE Dictionary
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาดควาย (n.) one method of draping the outer yellow robe
ชั้นนอก (adj.) outer See also: outside, exterior Ops. ชั้นใน
ส่วนนอก (adj.) outer
ชั้นนอก (n.) outer part See also: exterior, outside, external layer Ops. ชั้นใน
ส่วนนอก (n.) outer part
เปลือกนอก (n.) outermost shell Syn. เปลือก
เปลือกนอก (n.) outermost shell Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้
'Cause it's from outer space. What do you want from me ?Be there in a minute, Doc.
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
You know, she was from outer space and we were scientists examining her.ก็ตอนที่... เธอเป็นมนุษย์ต่างดาว แล้วเราก็จับเธอไปทดลอง
20 million people died defeating the bastard and he's our first ambassador to outer space?20 ล้านคนเสียชีวิตเอาชนะไอ้ และเขาเป็นทูตครั้งแรก ของเราไปยังพื้นที่ด้านนอก?
The last time U.S.A.C. Attempted a rescue this far past the outer reach, well, we lost both ships.ปฏิบัติการกู้ภัยครั้งในบริเวณนี้ยานหายไปถึง 2 ลำ
You're at the outer airlock door.ข้างหน้าคุณคือประตูชั้นนอก
How's my ship? Sir, we've got a 7-meter fracture on the outer hull. We should be able to repair her, but it'ii take an awful lot of time, sir.มีรอยแตกยาว 7 เมตรที่กราบด้านนอก พอซ่อมได้แต่ต้องใช้เวลานานหน่อย
The first mook from Brooklyn to go into outer space.พวกเราคนแรกที่ไปในอวกาศ
Dude, we're in outer space. It doesn't matter.เราอยู่ในอวกาศ/Nช่างมันเถอะ
There's no water, dummy, we're in outer space.ไม่มีน้ำ อย่าโง่เลย เราอยู่ในอวกาศ
Dad, it was so awesome. There was this game and it sent us to outer space.พ่อ, มันเยี่ยมมากเลย เกมเนี่ย...

outer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲壳[jiǎ qiào, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ, 甲壳 / 甲殼] carapace; crust; outer shell
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, 外壳 / 外殼] envelope; outer shell
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, 外耳道] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, 上衣] jacket; upper outer garment
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, 外太空] outer space
外层[wài céng, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ, 外层 / 外層] outer layer; outer shell
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 外层空间 / 外層空間] outer space
外耳[wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ, 外耳] outer ear
外蒙古[Wài Méng gǔ, ㄨㄞˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ, 外蒙古] Outer Mongolia
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, 外衣] outer clothing; semblance; appearance
外郭城[wài guō chéng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛ ㄔㄥˊ, 外郭城] outer city wall
外院[wài yuàn, ㄨㄞˋ ㄩㄢˋ, 外院] outer courtyard
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, 太空] outer space
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, 外边 / 外邊] outside; outer surface; abroad; place other than one's home
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, 外带 / 外帶] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, 剥皮 / 剝皮] to peel; to skin; to strip off outer layer
价电子[jià diàn zǐ, ㄐㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, 价电子 / 價電子] valency electron; outer shell of electrons
天外来客[tiān wài lái kè, ㄊㄧㄢ ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, 天外来客 / 天外來客] visitors from outer space
[qià, ㄑㄧㄚˋ, 髂] ilium; outermost bone of the pelvic girdle; Taiwan pr. ka4
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, 在外] outer
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 路由器] router
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 价层 / 價層] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties)

outer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウター;アウタ[, auta-; auta] (n) outer
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space
ベクトル積[ベクトルせき, bekutoru seki] (n) cross product; vector product; outer product
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring
上皮[うわかわ;じょうひ, uwakawa ; jouhi] (n,adj-no) outer skin; cuticle; epidermis; epithelium; rind; skin
上箱[うわばこ, uwabako] (n) outer box; outer casing
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
二の丸[にのまる, ninomaru] (n) outer citadel
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine)
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.)
外周[がいしゅう, gaishuu] (n) outer circumference
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space
外庭[がいてい;そとにわ, gaitei ; sotoniwa] (n) outer court
外径[がいけい, gaikei] (n) outer diameter
外心[がいしん, gaishin] (n) circumcenter; circumcentre; outer center; outer centre
外惑星[がいわくせい, gaiwakusei] (n) outer planet
外端[がいたん, gaitan] (n,adj-no) outer edge; outer end
外縁[がいえん, gaien] (adj-na,n) brink; outer edge
外耳炎[がいじえん, gaijien] (n) otitis externa; inflammation of the outer ear
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo)
外輪山[がいりんざん, gairinzan] (n) outer rim of a crater
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P)
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P)
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P)
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate)
書皮[しょひ, shohi] (n) (See ブックカバー) book cover; outer wrapper for a book (put on by a bookseller before being handed to a customer)
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane
角俵[かどだわら, kadodawara] (n) bales forming the outer rim of the sumo ring
アウターウエア[, auta-uea] (n) outerwear
ケーブルルータ[, ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router
コアルータ[, koaru-ta] (n) {comp} core router
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router
ブルータ[, buru-ta] (n) {comp} brouter
ブロードバンドルータ[, buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router
ラウター[, rauta-] (n) {comp} router
三の丸[さんのまる, sannomaru] (n) (See 本丸,二の丸) outermost region of the castle
毛表皮[もうひょうひ, mouhyouhi] (n) (See キューティクル) cuticle; outermost layer of a hair
総構え;惣構[そうがまえ, sougamae] (n) outermost enclosure of a castle or fortress (including the town around it)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
外径[がいけい, gaikei] outer diameter
ラウター[らうたー, rauta-] router
ルータ[るーた, ru-ta] router

outer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
ใบหู[n. exp.] (bai hū) EN: outer ear ; external ear ; external portion of the ear FR: oreille externe [f]
ชั้นนอก[adj.] (chan nøk) EN: outer ; ouside ; exterior FR: extérieur ; externe
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: outer planet FR: planète extérieure [f]
หูส่วนนอก[n. exp.] (hū suan nøk) EN: outer ear ; external ear FR: oreille externe [f]
แก่นโลกชั้นนอก[n. exp.] (kaen lōk ch) EN: outer core FR: noyau externe (fluide) [m]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese outer garment FR:
ลิมิตซูพีเรียร์[n. exp.] (limit sūphī) EN: limit superior ; supremum limit ; imsup ; superior limit ; upper limit ; outer limit FR:
เมเชอร์ภายนอก[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: outer measure ; exterior measure FR:
หน้าภายนอก[n. exp.] (nā phāinøk) EN: exterior face ; outer face FR: face extérieure [f]
ออกทางขนาน[n. exp.] (øk thāng kh) EN: frontage road ; access road ; outer road FR:
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: surface ; outer layer FR: surface [f]
ผลคูณภายนอก[n. exp.] (phonkhūn ph) EN: outer product FR:
เปลือก[n.] (pleūak) EN: peel ; skin ; outer skin ; shell ; rind ; husk ; bark FR: peau [f] ; pelure [f] ; écorce [f] ; croûte [f] ; enveloppe [f]
โรคกลัวอวกาศ[n. exp.] (rōk klūa aw) EN: spacephobia ; fear of outer space FR:
รอบนอก[n. exp.] (rop nøk) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area FR: périphérie [f] ; banlieue [f]
รอบนอก[adj.] (rop nøk) EN: outside ; outer ; outlying ; peripheral FR: périphérique
สังฆาฏิ[n.] (sangkhāti) EN: monk’s outer robe worn over the shoulder FR:
ส่วนนอก[X] (suan nøk) EN: outer ; external FR: externe
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater FR: souterrain
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง[v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with ; be obedient FR: obéir ; écouter
เชื่อฟังพ่อแม่[v. exp.] (cheūafang p) EN: FR: écouter les parents
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมหน่อย[v. exp.] (chim nǿi) EN: taste some ; taste a little FR: goûter un peu
ชิมรส[v. exp.] (chim rot) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
ชิมรสชาติ[v. exp.] (chim rotchā) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark ; lend an hear FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with FR: obéir ; écouter
ฟังดนตรี[v. exp.] (fang dontrī) EN: listening to music FR: écouter de la musique
ฟังด้วยความตั้งใจ[v. exp.] (fang dūay k) EN: FR: écouter avec attention ; écouter attentivement
ฟังหัวใจตัวเอง[v. exp.] (fang hūajai) EN: FR: écouter son cœur
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) EN: FR: écouter les informations
ฟังปฏิกิริยา[v. exp.] (fang patiki) EN: FR: entendre la réaction ; écouter la réaction
ฟังเพลง[v. exp.] (fang phlēng) EN: FR: écouter des chansons ; écouter de la musique
ฟังเพลงออนไลน์[v. exp.] (fang phlēng) EN: FR: écouter de la musqiue en ligne
ฟังเสียง[v. exp.] (fang sīeng) EN: listen to FR: écouter la voix ; entendre la voix

outer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außentür {f}outer door; exterior door
Layouter {m}; Layouterin
Außendeich {m}outer dike
Außenmauer {f}outer wall
Außenring {m}outer race; cup
Außentasche {f}outer pocket
Außenverpackung {f}outer packing
Überkleidung {f}outer wear
Außendurchmesser {m}outer diameter; outside diameter
Router {m} [comp.]router
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outer
Back to top