ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orientation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orientation*, -orientation-

orientation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orientation (n.) การกำหนดเป้าหมาย See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง Syn. position, direction
orientation (n.) ความเชื่อ See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings,stance
English-Thai: Nontri Dictionary
orientation(n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชี้แนว (n.) orientation Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น Ops. ปัจฉิมนิเทศ
การอบรมเบื้องต้น (n.) orientation Syn. การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว Ops. ปัจฉิมนิเทศ
การแนะนำเบื้องต้น (n.) orientation Syn. การอบรมเบื้องต้น, การชี้แนว Ops. ปัจฉิมนิเทศ
ปฐมนิเทศ (n.) orientation Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว Ops. ปัจฉิมนิเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was the first thing you did the day of orientation ?อะไรคือสิ่งแรกที่คุณทำวันแรกที่มาเริ่มเรียน?
And about that orientation coming up, I don't understand that... oh...waitแล้วเรื่องทิศทางของเป้าหมายใหม่ ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า... โอ้... เดี๋ยวค่ะ
Anyway... remember I was telling you I went to this orientation mixer thingy?ยังไงก็ตาม จำที่ฉันบอกเธอได้มั้ย ฉันมาที่นี่อย่างมีจุดหมาย เข้ากับคนได้ง่าย
I can't believe N.Y.U. orientation week. is finally here.ไม่อยากเชื่อเลย สัปดาห์ปฐมนิเทศของ NYU มาถึงจนได้
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว
That was the orientation on our assailant.นี่เป็นแค่ปฐมบท ของคนร้ายเอง
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง
We love you no matter what the sexual orientation of your opposite-sex sex partner.เรารักลูกไม่ว่า คนที่ลูกเลือกที่จะอยู่ด้วย จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศ
I wonder if the sexual orientation can be changed.ฉันสงสัยว่ารสนิยมทางเพศ จะเปลี่ยนไป
See, I have to go to a parent orientation thing in his school, and you'd really help me out.ฉันต้องไปประชุมผู้ปกครองที่รร.เขา เธอจะช่วยฉันได้มากเลย
Wally's got that big orientation in the auditorium.ต้องไปฟังวอลลี่ ปฐมนิเทศที่หอประชุม
You weren't at the orientation the other day. Okay.เธอไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศนี่นา

orientation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性取向[xìng qǔ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄤˋ, 性取向] sexual orientation (e.g. gay)
性指向[xìng zhǐ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, 性指向] sexual orientation (e.g. gay)
女生外向[nǚ shēng wài xiàng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 女生外向] woman's duty to get married (in former times); woman's orientation to her husband's family (traditional Confucian assumption)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, 方向] direction; orientation; path to follow
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, 倾向性 / 傾向性] inclination; orientation; tendency
正方向[zhèng fāng xiàng, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, 正方向] orientation
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, 倾向 / 傾向] trend; tendency; orientation

orientation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリエンテーション教育[オリエンテーションきょういく, oriente-shon kyouiku] (n) orientation
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors)
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] (n) {comp} page orientation
安定志向[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation
横長[よこなが, yokonaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; landscape orientation
決め顔[きめがお, kimegao] (n) (See キメ顔) the facial expression and orientation which one presents to the camera when being photographed
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation
オリエンテーション[, oriente-shon] (n) orientation; (P)
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
失見当[しつけんとう, shitsukentou] (n) disorientation
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.)
方向性;方向姓(iK)[ほうこうせい, houkousei] (n) (1) trend; course of action; direction; (2) {comp} directionality; directivity; orientation; (adj-no) (3) {comp} directional; vectorial
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] page orientation
文字回転角[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] character orientation
方向性[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong

orientation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกำหนดทิศทาง[n. exp.] (kān kamnot ) EN: direction ; orientation FR: orientation [f]
การแนะนำเบื้องต้น[n. exp.] (kān naenam ) EN: orientation FR:
การปฐมนิเทศ[n.] (kān pathomn) EN: orientation FR:
การปรับแนว[n. exp.] (kān prap na) EN: alignment FR: orientation [f]
ความโน้มเอียง[n. exp.] (khwām nōm ī) EN: tendency ; propensity ; orientation FR: tendance [f] ; propension [f] ; orientation [f]
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model ; guideline FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
โอเรียนเทชัน[n.] (ōrīenthecha) EN: orientation FR: orientation [f]
ปฐมนิเทศ[n.] (pathomnithē) EN: orientation ; orientation session ; meeting session FR:
เภสัชศาสตร์สัมพันธ์[n. exp.] (phēsatchasā) EN: pharmacy orientation FR:
รสนิยมทางเพศ[n. exp.] (rotniyom th) EN: sexual orientation FR:
ทิศ[n.] (thit) EN: direction ; side ; way FR: direction [m] ; orientation [f] ; cap [m]
ทิศทาง[n.] (thitthāng) EN: direction ; way ; trend FR: direction [m] ; sens [m] ; orientation [f]
ทิศทางใหม่[n. exp.] (thitthāng m) EN: FR: nouvelle orientation [f]

orientation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leiteranordnung {f}ladder orientation
Ausrichtung {f}orientation
Orientierung {f}orientation
Fadenlage {f}orientation of cords

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orientation
Back to top