ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

online

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *online*, -online-

online ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
online (n.) ออนไลน์ See also: การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ Ops. offline
online (adv.) ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Evergreen Press an online printing systemEvergreen Press an online printing system
You go online too much.นายเก่งจัง หาความรู้ทางเน็ทด้วย
You never know with these online screen names.คุณไม่ได้รู้จักกับชื่อออนไลน์พวกนี้นะ
You can book tickets online now, there's no need to queueนายสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องมายืนต่อคิว
I MEAN, GO ONLINE TO THAT-- THAT WEB SITE YOU LIKE.ผมหมายถึง ให้คุณไปเล่นอินเตอร์เน็ต เปิดเว็บที่คุณชอบ
Fucking bay harbor butcher is butchering my online social life.ไอ้จอมสับบ้า สับชีวิตในเน็ตฉันเละหมด
He was in some online geek flame war With a guy calling himself "corndude."เขากำลังเล่นเกมสงครามออนไลน์ กับชายที่เรียกตัวเองว่า "คอร์นดู๊ด"
Actually, Morgan met her online in this kind of chat room.- สวย มอร์แกนเจอเธอในแช็ตรูมน่ะ
I'm looking for online - people who could help us.ผมเข้าเว็บไซต์ แล้ว หาคนที่พอจะช่วยเราได้
New feed coming online in 15 seconds.การต่อเชื่อมใหม่จะเริ่มได้ อีก 15 วินาที
We're auctioning off the exclusive wedding photos to the highest bidder, so go online and place your bids.แค่ล้อเล่น เรากำลังปิดการประมูล ถ่ายรูปงานแต่งงานเฉพาะ ...สำหรับผู้ที่ประมูลได้สูงสุดให้ไปติดต่อ สถานที่คุณประมูล ขอบคุณ
General, I'm putting the sensor online now.นายพล ผมกำลังติดตั้ง เซนเซอร์ให้ทำงานเดี๋ยวนี้

online ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国在线[Měi guó zài xiàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 美国在线 / 美國在線] America online AOL
爱词霸[ài cí bà, ㄞˋ ㄘˊ ㄅㄚˋ, 爱词霸 / 愛詞霸] I-ciba (word master), online dictionary dict.iciba.com
人民网[rén mín wǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄤˇ, 人民网 / 人民網] online version of the People's Daily 人民日报
网上广播[wǎng shàng guǎng bō, ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 网上广播 / 網上廣播] online broadcast; webcast
网店[wǎng diàn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 网店 / 網店] online shop
网络广告[wǎng luò guǎng gào, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 网络广告 / 網絡廣告] online advertising
网络游戏[wǎng luò yóu xì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, 网络游戏 / 網絡遊戲] online game; abbr. to 網遊|网游
网游[wǎng yóu, ㄨㄤˇ ㄧㄡˊ, 网游 / 網遊] online games; abbr. of 網絡遊戲|网络游戏
线上查询[xiàn shàng chá xún, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄔㄚˊ ㄒㄩㄣˊ, 线上查询 / 線上查詢] online search
联机分析处理[lián jī fēn xī chǔ lǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, 联机分析处理 / 聯機分析處理] online analysis processing OLAP
在线[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 在线 / 在線] online
线上[xiàn shàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ, 线上 / 線上] online

online ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum)
インターネット調査[インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia)
オンラインイベント[, onrain'ibento] (n) {comp} online event
オンラインオークション[, onrain'o-kushon] (n) online auction
オンラインゲーム[, onrainge-mu] (n) {comp} online game
オンラインコンピューター;オンラインコンピュータ[, onrainkonpyu-ta-; onrainkonpyu-ta] (n) {comp} online computer
オンラインコンピュータシステム[, onrainkonpyu-tashisutemu] (n) {comp} online computer system
オンラインサインアップ[, onrainsain'appu] (n) {comp} on-line sign up; online sign-up
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center
オンラインショッピング[, onrainshoppingu] (n) online shopping
オンラインショッピングカート[, onrainshoppinguka-to] (n) {comp} online shopping carts
オンラインショッピングサイト[, onrainshoppingusaito] (n) online shopping site
オンラインストレージ[, onrainsutore-ji] (n) {comp} online storage
オンラインダンプ[, onraindanpu] (n) {comp} online dump
オンラインデータベース[, onrainde-tabe-su] (n) {comp} on-line database; online database
オンラインデータベースシステム[, onrainde-tabe-sushisutemu] (n) {comp} online database system
オンラインデータ入力[オンラインデータにゅうりょく, onrainde-ta nyuuryoku] (n) {comp} online data entry
オンラインデータ収集システム[オンラインデータしゅうしゅうシステム, onrainde-ta shuushuu shisutemu] (n) {comp} online data gathering system
オンラインディレイド処理システム[オンラインディレイドしょりシステム, onraindeireido shori shisutemu] (n) {comp} online delayed time system
オンラインディレクトリー[, onraindeirekutori-] (n) {comp} online directory
オンラインテストセクション[, onraintesutosekushon] (n) {comp} online test section
オンラインデバッギング[, onraindebaggingu] (n) {comp} online debugging
オンラインデバッグ[, onraindebaggu] (n) {comp} online debug
オンラインテラーズマシン[, onraintera-zumashin] (n) {comp} online teller-machine
オンライントランザクション処理[オンライントランザクションしょり, onraintoranzakushon shori] (n) {comp} online transaction processing
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) {comp} online buddy
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system
オンラインバックアップ[, onrainbakkuappu] (n) {comp} online backup
オンラインパッケージ[, onrainpakke-ji] (n) {comp} online package
オンラインバッチ処理システム[オンラインバッチしょりシステム, onrainbacchi shori shisutemu] (n) {comp} online batch processing system
オンラインバンキング[, onrainbankingu] (n) {comp} online banking
オンラインバンキングシステム[, onrainbankingushisutemu] (n) {comp} online banking system
オンラインプログラミングシステム[, onrainpuroguramingushisutemu] (n) {comp} online programming system
オンラインプロジェクト管理[オンラインプロジェクトかんり, onrainpurojiekuto kanri] (n) {comp} online project management
オンラインマガジン[, onrainmagajin] (n) {comp} online magazine
オンラインマニュアル[, onrainmanyuaru] (n) {comp} online-manual; online documentation; on-screen electronic book
オンラインメディアのパイオニア[, onrainmedeia no paionia] (n) {comp} online media pioneer
オンラインリアルタイム処理[オンラインリアルタイムしょり, onrainriarutaimu shori] (n) {comp} online real-time processing
オンラインリアルタイム監視[オンラインリアルタイムかんし, onrainriarutaimu kanshi] (n) {comp} online real-time surveillance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line
ノンリニア[のんりにあ, nonrinia] nonlinear
直結[ちょっけつ, chokketsu] online, on-line

online ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดอารี่ออนไลน์[n. exp.] (daiārī ǿnla) EN: online diary FR:
ดิกชันนารีออนไลน์[n. exp.] (dikchannārī) EN: online dictionary FR: dictionnaire en ligne [m]
การจ่ายเงินออนไลน์[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: online payment FR: paiement en ligne [m] ; payement en ligne [m]
การลงทะเบียนออนไลน์[n. exp.] (kān longtha) EN: online registration FR: enregistrment en ligne [m]
การพนันออนไลน์[n. exp.] (kān phanan ) EN: online betting FR: pari en ligne [m]
การสำรวจออนไลน์[n. exp.] (kān samrūat) EN: online survey FR: enquête en ligne [f]
การซื้อสินค้าออนไลน์[n. exp.] (kān seū sin) EN: online purchase FR: achat en ligne [m]
นิตยสารออนไลน์[n. exp.] (nittayasān ) EN: online magazine FR: magazine en ligne [m]
ออนไลน์[X] (ønlai) EN: online ; on line FR: en ligne
พจนานุกรมออนไลน์[n. exp.] (photjanānuk) EN: online dictionary FR: dictionnaire en ligne [m]
ร้านค้าออนไลน์[n. exp.] (rān khā ønl) EN: online shop FR: boutique en ligne [f]
ธนาคารออนไลน์[n. exp.] (thanākhān ø) EN: online banking FR:
ทางอินเทอร์เน็ต[X] (thāng intho) EN: online FR: sur internet ; en ligne
ทางออนไลน์[adv.] (thāng ønlai) EN: online FR: en ligne
ไม่เชิงเส้น[adj.] (mai choēngs) EN: nonlinear FR: non-linéaire ; non linéaire
สมการเส้นโค้ง[n. exp.] (samakān sen) EN: nonlinear equation FR:

online ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Online-Tagebuch {n}; Blogblog; weblog; online log
rechnerabhängig {adj} | rechnerabhängiges Gerätonline | online peripheral device
Koaxialleitug {f}transmissionline
Cookie {n}; Online-Identifikator
Online-Recherche {f}online search
Online-Zugang {m}online computer access

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า online
Back to top