ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

owner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *owner*, -owner-

owner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
owner (n.) เจ้าของ See also: ผู้เป็นเจ้าของ Syn. possessor, holder
owner-occupied (adj.) ซึ่งอาศัยอยู่โดยเจ้าของบ้านมากกว่าคนอื่น
owner-occupier (n.) ผู้อาศัยที่เป็นเจ้าของบ้าน
ownership (n.) สิทธิการครอบครอง
ownership (n.) ความเป็นเจ้าของ Syn. possession
English-Thai: HOPE Dictionary
owner(โอน'เนอะ) n. เจ้าของ
ownership(โอน'เนอะชิพ) n. ความเป็นเจ้าของ
English-Thai: Nontri Dictionary
owner(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ownership(n) กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ownerเจ้าของ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ownershipกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ownershipกรรมสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ครอบครอง (n.) owner See also: proprietor, proprietress
เจ้าของ (n.) owner See also: proprietor, proprietress Syn. ผู้ครอบครอง
ธนบดี (n.) owner of wealth See also: lord of wealth, proprietor, rich man, millionaire
กรรมสิทธิ์ (n.) ownership See also: title, proprietary right Syn. เจ้าของ
สิทธิ์ขาด (n.) ownership See also: possession Syn. กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์รวม (n.) mutual right of ownership
ตู่ (v.) claim ownership without justification See also: make a false claim for another´s possession, assume or feign ownership, acquire possession by force or fraud Syn. ทึกทัก
สิทธิ์ขาด (n.) only one owner See also: single owner
เจ้าของที่ (n.) landowner
เจ้าของที่ดิน (n.) landowner Syn. เจ้าของที่
เจ้าของบ้าน (n.) house-owner See also: home-owner Ops. แขก, ผู้มาเยือน
เจ้าของเดิม (n.) original owner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where's the owner of that horse?เจ้าของม้าอยู่ที่ไหน?
I'm looking for the owner of that horse.ฉันกำลังตามหาเจ้าของม้าตัวนั้น
Steven, for your information, the owner of your club sent me a list of submissions.จะบอกให้ว่าผจก.คลับ เป็นคนส่งรายชื่อ
I'm glad to see that... because the rightful owner of this cross won't press charges if you give it back.ฉันดีใจที่ได้เห็นมันอีก... เพราะว่าเจ้าของที่มีสิทธิในเกงเขน จะไม่แจ้งความ ถ้าเธอคืนมัน
The owner knew who I was with... and he'd come from around the counter.เพียงเจ้าของร้านรู้ว่าผมเป็นใคร เขาจะออกมาจากเคาน์เตอร์ ไม่สนใจว่าคนรอเยอะแค่ไหน
I am the owner of Wuthering Heights now.ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของ บ้านเวธเตอริง ไฮตส์
I told the owner of the bar these guys were... mentally disturbed, so he's not gonna press any charges.ฉันบอกเจ้าของบาร์ว่า พวกนี้... ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และเขายอมไม่แจ้งความ
There's a 90 percent chance the owner of this eyelash is already died himself.เป็นไปได้สูงที่เจ้าของขนตา ตายด้วยโรคทางธรรมชาติ
What makes you think the owner of the eyelash is here? He's an ln-Valid sir.- Why makes you think the owner of the eyelash is here?
The owner is lan Lamont...เจ้าของชื่อเอียน ลามอนท์ โคโรเนอร์เก็บชิ้นส่วนของเขาไว้
I'm the proud owner of a nervous system.ผมเป็นเจ้าของ ระบบประสาทศูนย์รวมแล้ว
You're the owner of this vehicle?คุณเป็นเจ้าของรถใช่มั้ย?

owner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
失主[shī zhǔ, ㄕ ㄓㄨˇ, 失主] owner of lost property
前车主[qián chē zhǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ, 前车主 / 前車主] previous owner (of a car for sale)
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway
大地主[dà dì zhǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 大地主] a large landowner
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, 房产证 / 房產證] title deeds; certificate of property ownership
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, 厂主 / 廠主] factory owner
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, 厂家 / 廠家] factory; factory owners
地主[dì zhǔ, ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 地主] landlord; land-owner
房主[fáng zhǔ, ㄈㄤˊ ㄓㄨˇ, 房主] landlord, house-owner
所有主[suǒ yǒu zhǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ, 所有主] owner; proprietor
所有制[suǒ yǒu zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓˋ, 所有制] ownership of the means of production (in Marxism); system of ownership
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, 所有权 / 所有權] ownership; possession; property rights; title (to property)
业主[yè zhǔ, ㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, 业主 / 業主] owner; proprietor
物主[wù zhǔ, ˋ ㄓㄨˇ, 物主] owner
财权[cái quán, ㄘㄞˊ ㄑㄩㄢˊ, 财权 / 財權] property ownership or right; financial power; financial control
所有者[suǒ yǒu zhě, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˇ, 所有者] proprietor; owner
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
店主[diàn zhǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, 店主] shop owner
财东[cái dōng, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄥ, 财东 / 財東] shop owner; moneybags
奴隶主[nú lì zhǔ, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, 奴隶主 / 奴隸主] slave owner
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ˋ, 相配物] thing that is well suited; pet animal that suits its owner

owner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーナーシステム[, o-na-shisutemu] (n) owner system
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] (n) {comp} file owner class
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)
倉主[くらぬし, kuranushi] (n) warehouse owner
店主敬白[てんしゅけいはく, tenshukeihaku] (exp) Store owner, at your service; Yours truly, the Store Owner
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
自作農[じさくのう, jisakunou] (n) landed farmer; owner farmer
長者[ちょうじゃ(P);ちょうしゃ;ちょうざ, chouja (P); chousha ; chouza] (n) (1) (ちょうじゃ only) millionaire; (2) one's superior; one's elder; one's senior; (3) (arch) virtuous and gentle person; (4) (ちょうじゃ only) (arch) female owner of a whorehouse in a post town; (5) (ちょうじゃ only) (arch) (See 宿駅) chief of a post town; (P)
オーナー(P);オーナ[, o-na-(P); o-na] (n) owner; (P)
オーナーシップ[, o-na-shippu] (n) {comp} ownership
オーナードライバー[, o-na-doraiba-] (n) owner-driver
オーナーパイロット[, o-na-pairotto] (n) owner-pilot
オーナシェフ[, o-nashiefu] (n) owner-chef
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P)
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
公有[こうゆう, kouyuu] (n,adj-no) public ownership; (P)
共有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs,adj-no) share; joint ownership; co-ownership; (P)
国有[こくゆう, kokuyuu] (n,adj-no) national ownership; (P)
地主[じぬし, jinushi] (n) landlord; landowner; (P)
地権者[ちけんしゃ, chikensha] (n) land owner; leaseholder
大地主[おおじぬし, oojinushi] (n) big landowner; great landowner; land baron; landed magnate; large landowner; territorial magnate
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife
女主[おんなあるじ, onnaaruji] (n) female owner; proprietress; landlady
家持ち[いえもち, iemochi] (n) homeowner; head of a household
差配[さはい, sahai] (n,vs) agency; charge; management; act as an owner's agent
所有[しょゆう, shoyuu] (n,vs) one's possessions; ownership; (P)
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P)
持ち主(P);持主[もちぬし, mochinushi] (n) owner; proprietor; (P)
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods)
権利譲渡証書[けんりじょうとしょうしょ, kenrijoutoshousho] (n) transfer certificate title (lot ownership certificates); deed of release
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer)
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)
私地私民[しちしみん, shichishimin] (n) (See 公地公民) private ownership of land and citizens
私有[しゆう, shiyuu] (n,vs,adj-no) private ownership; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーナ[おーな, o-na] owner
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner
所有者[しょゆうしゃ, shoyuusha] owner
所有者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] owner identifier
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier
オーナーシップ[おーなーしっぷ, o-na-shippu] ownership
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
主人[しゅじん, shujin] Thai: เจ้าของร้าน English: owner

owner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดี[n.] (bødī) EN: master ; lord ; ruler ; owner FR: maître [m]
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: master ; ruler ; potentate ; owner ; lord FR: maître [m]
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: owner FR:
เจ้าบ้าน[n. exp.] (jaobān = jā) EN: householder ; house owner FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m] ; proprio [m] (fam.)
เจ้าของบ้าน[n. exp.] (jaokhøng bā) EN: landlord of a house ; host ; homeowner ; house owner FR: propriétaire [m, f] ; hôte [m] ; maître des lieux [m]
เจ้าของเดิม[n. exp.] (jaokhøng do) EN: original owner FR:
เจ้าของเอง[n. exp.] (jaokhøng ēn) EN: owner FR:
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rā) EN: shopkeeper ; owner ; boss FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; boutiquier [m] ; patron [m] ; patronne [f]
เจ้าภาพความเสี่ยง[n. exp.] (jaophāp khw) EN: risk owner FR:
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
ผู้ครอบครอง[n.] (phū khrøpkh) EN: owner ; occupier ; possessor FR: possesseur [m]
ผู้เป็นเจ้าของ[n. exp.] (phū pen jao) EN: owner FR:
ผู้ถือกรรมสิทธิ์[n. exp.] (phūtheū kam) EN: legal owner ; titleholder FR:
สิทธิ์ขาด[n.] (sitkhāt) EN: ownership ; possession ; single owner FR:
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:
เฒ่าแก่[n.] (thaokaē) EN: Chinese owner of a shop FR:
เถ้าแก่[n.] (thaokaē) EN: Chinese shopkeeper ; Chinese shop owner ; rich Chinese FR: chef d'entreprise chinois [m]
อัตถิสุข[n.] (atthisuk) EN: bliss of ownership FR: plaisir de posséder [m]
ใบกรรมสิทธิ์[n. exp.] (bai kammasi) EN: owner's title FR:
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title FR: titre de propriété [m]
เจ้าของบ้านเช่า [n. exp.] (jaokhøng bā) EN: landlord ; homeowner FR: propriétaire [m, f]
เจ้าของรวม[n.] (jaokhøngrūa) EN: co-owner FR:
เจ้าของที่[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]
เจ้าที่ดิน[n. exp.] (jao thīdin) EN: landowner FR:
กรรมสิทธิ์[n.] (kammasit) EN: right of ownership ; property right ; proprietary right ; title ; ownership ; seisin FR:
กรรมสิทธิ์ร่วม[n. exp.] (kammasit ru) EN: joint ownership FR:
กรรมสิทธิ์รวม[n.] (kammasitrūa) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property FR:
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน[n. exp.] (kammasitrūa) EN: co-ownership of land FR:
กรรมสิทธิ์ที่ไม่สมบูรณ์[n. exp.] (kammasit th) EN: imperfect ownership FR:
การมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว[n. exp.] (kān mī kamm) EN: sole ownership FR:
การโอนกรรมสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn kamm) EN: transfer of ownership FR: transfert de propriété [m]
ครองกรรมสิทธิ์[v. exp.] (khrøng kamm) EN: hold title (to/in) ; have ownership (of) FR:
ความเป็นเจ้าของ[n. exp.] (khwām pen j) EN: ownership ; proprietorship FR: possession [f]
ไม่มีเจ้าของ[adj.] (mai mī jaok) EN: ownerless FR:
โอนกรรมสิทธิ์[v.] (ōnkammasit) EN: transfer title ; transfer ownership FR:
ระบบกรรมสิทธิ์[n. exp.] (rabop kamma) EN: system of ownership FR:
ส่วนของเจ้าของ[n. exp.] (suan khøng ) EN: owner's equity ; equity capital FR:

owner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabrikant {m}factory owner
Galerist {m}gallery owner
Miteigentümer {m}part owner
Ufereigentümer {m}riparian owner (proprietor)
Alleininhaber {m}sole owner
Eigentumserwerb {m}acquisition of ownership
Clownerei {f}clownery
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership
Landbesitzer {m}landowner
Unternehmensanteil {n}ownership fraction
Privateigentum {n} an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า owner
Back to top