ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opposed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opposed*, -opposed-

opposed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opposed (adj.) ซึ่งต่อต้าน Syn. averse, opposite, against
opposed to (prf.) ต่อต้าน See also: สกัด, ขจัด Syn. against
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวนทาง (v.) be opposed to each other Syn. สวน
เห็นขัดแย้ง (v.) be opposed to See also: disagree, dissent Syn. ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ Ops. เห็นดี, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน
เห็นแย้ง (v.) be opposed to See also: disagree, dissent Syn. ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ, เห็นขัดแย้ง Ops. เห็นดี, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And make them on the first of each month, as opposed to individual payoffs to our SS contacts.จ่ายทุกต้นเดือน... ส่วนที่จ่าย...
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว
As opposed to a bitter, self-righteous hag who has no friends?ตรงข้ามกับ ยายทึนทึก หัวดื้อ ที่ไม่มีเพื่อนงั้นสิ?
All those opposed to chafing please say "aye."ใครที่ไม่เห็นด้วย โปรดพูดว่า อาย
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก
I think we should hire a... you know, a Frank Sinatra-type, uh, lead singer... as opposed to a James Brown-type lead singer... because, you know, really, let's be honest, there's only oneJames Brown... and, you know, a faux James Brown is really quite intผมคิดว่าเราควรจะจ้าง ... คุณรู้ว่าแฟรงก์ซิเนตราประเภทเอ่อ ... นักร้องนำ
Now why would they put me out there when I am opposed to everything that they stand for?ทำไมพวกเขายังยอมให้ผมทำงาน ทั้ง ๆ ที่ผมต่อต้านทุกอย่างที่พวกเขาทำ?
It was against his mighty principles. Dr. Crab was opposed my the Baron, my Baron.ด็อกเตอร์แครปแข่งกับบารอน ท่านบารอนของฉัน อยากรู้ความจริงไหม ซายูริ?
Psychopathic as opposed to psychotic.มีอาการทางจิตที่ต่อต้านกับพวกโรคจิต
I understand some people are opposed to this project.ผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับโปรเจ็คต์นี้
When I finally introduce him to you, please be opposed to himพอพาเขามาให้แม่รู้จัก แม่ก็จะต่อต้าน
But if you got a band, maybe people could dance, as opposed to sway.แต่ถ้าเป็นดนตรีเต็มวง แขกจะได้เต้นด้วยไง ยังดีกว่ายืนหลับนะ

opposed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
改良主义[gǎi liáng zhǔ yì, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 改良主义 / 改良主義] reformism (i.e. favoring gradual change as opposed to revolution)
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, 模拟 / 模擬] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital)
籼稻[xiān dào, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˋ, 籼稻] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice)
籼米[xiān mǐ, ㄒㄧㄢ ㄇㄧˇ, 籼米] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice)
长籼[cháng xiān, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢ, 长籼 / 長籼] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice)
和服[hé fú, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ, 和服] kimono; Japanese: traditional national clothing, as opposed to Western clothing 洋服
凡俗[fán sú, ㄈㄢˊ ㄙㄨˊ, 凡俗] lay (as opposed to clergy)
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, 法人] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 液态水 / 液態水] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.)
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
公网[gōng wǎng, ㄍㄨㄥ ㄨㄤˇ, 公网 / 公網] open net; public website (as opposed to intranet)
恒牙[héng yá, ㄏㄥˊ ㄧㄚˊ, 恒牙 / 恆牙] permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙); adult tooth
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, 法号 / 法號] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, 乙方] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方)
乔木[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, 乔木 / 喬木] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌木)
清音[qīng yīn, ㄑㄧㄥ , 清音] unvoiced consonant (p or t, as opposed to English voiced b or d)
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes
王道[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, 王道] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ , 浊音 / 濁音] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t)

opposed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet)
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food)
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice)
レギュラーコーヒー[, regyura-ko-hi-] (n) regular coffee (as opposed to instant coffee)
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE
和語(P);倭語[わご, wago] (n) native Japanese words (especially as opposed to Chinese and other foreign loanwords); (P)
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P)
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
国字[こくじ, kokuji] (n) (1) country's official writing system; native script; (2) (See 仮名・かな) kana; (3) (See 漢字) kanji that originated in Japan (as opposed to China)
国語[こくご, kokugo] (n) (1) national language; (2) (See 国語科) Japanese language (often as a school subject); (3) native Japanese words (as opposed to loanwords); (P)
士庶[ししょ, shisho] (n) (1) samurai and commoners; (2) normal people (as opposed to people of a high social standing)
外典[がいてん;げてん;げでん(ok), gaiten ; geten ; geden (ok)] (n,adj-no) (1) (See 正典) Apocrypha (i.e. as opposed to the Biblical canon); (2) {Buddh} (usu. げてん) (See 内典) non-Buddhist writings (esp. Confucian writings)
実機[じっき, jikki] (n) real machine (as opposed to model or simulation); existing equipment
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.)
客観[きゃっかん(P);かっかん;かくかん, kyakkan (P); kakkan ; kakukan] (n,adj-no) object (as opposed to subject); (P)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
小歌[こうた, kouta] (n) (from the Heian era onward) type of popular song, as opposed to courtly oouta
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P)
彰義隊[しょうぎたい, shougitai] (n) (See 上野戦争) Shogitai (group of former Tokugawa retainers opposed to the Meiji government who fought in the battle of Ueno)
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation)
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right
椅子席[いすせき, isuseki] (n) chair seat; chair seating (as opposed to sitting on the floor)
構成要件[こうせいようけん, kouseiyouken] (n) (See 故意) actus reus (constituent external element of a crime, as opposed to mental state)
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor
海砂[かいさ, kaisa] (n) sea sand (sand collected from the ocean floor, as opposed to that which is used as an ingredient in concrete)
無垢材[むくざい, mukuzai] (n) solid wood (as opposed to veneer); natural wood
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet)
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.)
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic)

opposed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser

opposed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opposed
Back to top