ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opponent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opponent*, -opponent-

opponent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opponent (n.) คู่ต่อสู้ See also: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ Syn. antagonist, foe, rival Ops. ally, companion, friend
opponent (adj.) ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม Syn. adverse, antagonistic
English-Thai: HOPE Dictionary
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist
English-Thai: Nontri Dictionary
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ชิง (n.) opponent See also: rival, challenger, competitor, contestant Syn. คู่ต่อสู้
คู่ปรับ (n.) opponent See also: opponent, adversary, antagonist, foe Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม
ผู้คัดค้าน (n.) opponent See also: antagonist Ops. ผู้สนับสนุน
คู่ต่อสู้ (n.) opponents See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง
กินดาย (v.) take off the opponent´s all chesses
กินแถว (v.) take off opponent´s whole row of chesses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two, the opponent quits and shouts, "matté."สองฝ่ายตรงข้ามหยุดและตะโกน "ด้าน".
That Yatou His opponent is, Oh, like a lot of batteryThat Yatou โอ้ ฉันจะหมดแรง
If you find me a worthy opponent I'll do it for free.ถ้าโลกนี้ยังมียอดฝึมือจริง ฉันยินดีที่จะฆ่าให้ฟรีๆ เลยก็ได้
My opponent was KOH.คู่ต่อสู้ของฉันคือ โก
So drive your opponent all the way to the corner.ดังนั้น ต้อนคู่ต่อสู้ให้เข้ามุมไว้
Hataki-comi is a movement a smaller opponent uses to throw a larger opponent off balance.ฮาตากิ-โคมิ คือ การเคลื่อนไหวที่คู่ต่อสู้ที่ตัวเล็กกว่า ใช้ล้มคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่า
His opponent has to be a Soldier like you...คนที่จะปราบเจ้านั่นได้ จะต้องเป็นโซลเยอร์เหมือนเจ้า
But the biggest opponent is yourselfแต่คู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือ ตัวของเจ้าเอง
Be it a boxer or a gangster, the opponent will fall.ไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือนักเลง ต้องคะมำแน่
You know where your opponent will attack.รู้ไหมว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีที่ไหน
You know where your opponent will attack.แกรู้ว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีตรงไหน
In 2000, my opponent pledged to regulate CO2 and then...ในปี 2000 ฝ่ายค้านให้คำสัญญาว่าจะควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ แต่แล้ว...

opponent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
对抗者[duì kàng zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄓㄜˇ, 对抗者 / 對抗者] adversary; opponent
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
冤家对头[yuān jiā duì tóu, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 冤家对头 / 冤家對頭] enemy (成语 saw); opponent; arch-enemy
劲敌[jìng dí, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˊ, 劲敌 / 勁敵] formidable opponent
[wǔ, ˇ, 仵] opponent
对手[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, 对手 / 對手] opponent; adversary; match
辫子[biàn zi, ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, 辫子 / 辮子] plait; braid; pigtail; a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent; handle
政敌[zhèng dí, ㄓㄥˋ ㄉㄧˊ, 政敌 / 政敵] political enemy; opponent
对决[duì jué, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 对决 / 對決] versus; stand off between two opponents

opponent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo)
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo)
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses
八艘飛び[やそうとび, yasoutobi] (n) leap up from the initial charge in order to surprise the opponent (sumo)
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact
吊り出し[つりだし, tsuridashi] (n) sumo winning technique where the opponent is lifted out by his belt
吊る[つる, tsuru] (v5r) (1) to hang; to suspend (something from something); to be hanged (by the neck); (2) to hoist an opponent off of his feet by his loincloth (sumo); (P)
向こうを張る[むこうをはる, mukouwoharu] (exp,v5r) to vie with one's opponent
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to
小手返し[こてがえし, kotegaeshi] (n) {MA} Aikido technique, wherein the opponent is brought down by twisting his or her arm away from the body
居合い;居合[いあい, iai] (n) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares)
弾き応え[ひきごたえ, hikigotae] (n) worthiness as an opponent or challenge
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp,adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi
打っちゃり[うっちゃり, ucchari] (n) (1) Sumo trick of leaning back and carrying one's opponent round and out of the ring; (2) last-minute reversal
押し倒し[おしたおし, oshitaoshi] (n) oshitaoshi; (frontal) push-down; (win by) knocking down opponent by pushing him with hand(s) rested on his body
押し出し(P);押出し[おしだし, oshidashi] (n) (1) pushing something out; presence; (2) appearance; (3) run walked in (baseball); (4) pushing one's opponent out by pressing one's hands up against them (sumo); (P)
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P)
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo)
送り足[おくりあし, okuriashi] (n) step out of the ring while carrying the opponent over the edge, not considered as loss (sumo)
頭を付ける[あたまをつける, atamawotsukeru] (exp,v5r) to stop the opponent by pressing the head into his chest (sumo)
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless
サミング[, samingu] (n) thumbing (in boxing, poking a thumb in one's opponent's eye)
ノーマーク[, no-ma-ku] (adj-no,n) (1) not covered (e.g. of a sports opponent) (wasei
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
中押し;中押(io)[ちゅうおし;なかおし, chuuoshi ; nakaoshi] (n) winning by opponent's resignation (in the game of go)
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person
対戦相手[たいせんあいて, taisen'aite] (n,adj-no) opponent; adversary; the competition; the other side; an (the) enemy
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt
差し手争い[さしてあらそい, sashitearasoi] (exp) struggling to grab hold of one's opponent's belt with one's dominant hand (sumo)
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi

opponent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
ขึ้นคาน[v.] (kheunkhān) EN: have no opponent ; be nonpareil FR: ne pas avoir son pareil
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist ; contender FR: adversaire [m]
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ผู้คัดค้าน[n.] (phūkhatkhān) EN: opponent FR: opposant [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
กินดาย[v.] (kindāi) EN: take off the opponent's all chesses FR:
กินแถว[v.] (kinthaēo) EN: right down the line ; take off opponent's whole row of chesses FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opponent
Back to top