ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

origin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *origin*, -origin-

origin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
origin (n.) ที่มา See also: ต้นกำเนิด, จุดกำเนิด, จุดเริ่มต้น, บ่อเกิด, แหล่งกำเนิด Syn. wellspring, root, source Ops. end, termination
origin (n.) จุดเริ่มต้น Syn. beginning, start Ops. end, destination
origin (n.) ต้นตระกูล See also: วงศ์วาน, บรรพบุรุษ Syn. lineage, descent
original (adj.) ซึ่งเป็นแบบฉบับ See also: ซึ่งเป็นต้นฉบับ, ที่เป็นอันแรก Syn. primary, first
original (adj.) ใหม่ See also: แปลกใหม่ Syn. new, innovative Ops. old, antique
original (adj.) ที่สร้างสรรค์ Syn. creative, inventive Ops. copied, imitated
original (n.) ต้นฉบับ See also: ของเดิม, สิ่งต้นแบบ, ต้นแบบ Syn. prototype, master
original (n.) คนที่แปลกไม่เหมือนใคร
original price (n.) ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว See also: ราคาตามใบหุ้น Syn. face value
original sin (n.) บาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
originality (n.) ความแปลกใหม่ See also: ความไม่เหมือนใคร, ความแหวกแนว Syn. novelty, innovation
originally (adv.) อย่างเป็นอันแรก See also: โดยแรกเริ่ม, โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม Syn. initially, first, primarily
originate (vi.) เริ่มต้นขึ้น See also: กำเนิดขึ้น, เกิดขึ้น Syn. begin, initiate Ops. end, finish
originate (vt.) ประดิษฐ์ See also: ประดิษฐ์คิดค้น Syn. create, introduce
originate from (phrv.) มาจาก See also: ริเริ่มจาก
originate in (phrv.) มีสาเหตุจาก See also: เกิดขึ้นจาก
originate with (phrv.) เริ่มจาก (บางคน)
origination (n.) การคิดค้น See also: การให้กำเนิด Syn. creation, invention
originative (adj.) ซึ่งเป็นจินตนาการ See also: เกี่ยวกับนวนิยาย, ซึ่งเป็นเรื่องสร้างขึ้น, ซึ่งไม่เป็นจริง Syn. imaginative Ops. imitative, unproductive
originative (adj.) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ See also: ซึ่งเป็นต้นแบบ Syn. generative, lif-giving
originator (n.) ผู้คิดค้น See also: ผู้ให้กำเนิด Syn. creator, inventor
English-Thai: HOPE Dictionary
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
originality(ออริจ'จะแนล'ลิที) n. ความคิดริเริ่ม,ลักษณะที่ริเริ่ม,ความใหม่เอี่ยม,ความไม่ซ้ำแบบใคร, Syn. creativity
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม,ครั้งแรก,เป็นลักษณะเฉพาะ
originate(อะริจ'จะเนท) vi. บังเกิดจาก,เริ่มจาก. vt. ริเริ่ม,ก่อให้เกิด., See also: originable adj. origination n. originator n., Syn. initiate,create
English-Thai: Nontri Dictionary
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
original(adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
originate(vi,vt) ริเริ่ม,เริ่ม,ประดิษฐ์ขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น
origination(n) การคิดขึ้น,การริเริ่ม,การประดิษฐ์,ที่มา,บ่อเกิด
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
origin๑. จุดกำเนิด, ที่กำเนิด๒. จุดตั้งต้น๓. ที่เกาะต้น, จุดยึด (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
originalต้นฉบับ, ต้นกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
originalityความเริ่มแรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Originจุดกำเนิด [TU Subject Heading]
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
Original Equipment Manufacturer โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเกิด (n.) origin See also: the birth of noun
กำเนิด (n.) origin See also: the birth of noun Syn. การเกิด
จุดกำเนิด (n.) origin See also: starting point, beginning, source Syn. ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น Ops. จุดจบ
ต้น (n.) origin Syn. ต้นกำเนิด, ต้นสกุล, ต้นวงศ์
ต้นกำเนิด (n.) origin Syn. ต้นสกุล, ต้นวงศ์
ต้นกำเนิด (n.) origin See also: source, cause Syn. แหล่งที่มา, แหล่งกำเนิด, ต้นเค้า
ต้นกำเนิด (n.) origin See also: starting point, beginning, source Syn. ต้นตอ, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น Ops. จุดจบ
ต้นวงศ์ (n.) origin Syn. ต้นกำเนิด, ต้นสกุล
ต้นสกุล (n.) origin Syn. ต้นกำเนิด, ต้นวงศ์
ที่มา (n.) origin See also: source, cause Syn. แหล่งที่มา, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, ต้นเค้า
บ่อเกิด (n.) origin See also: source, original cause, basic cause
มูลฐาน (n.) origin See also: source, original cause, basic cause Syn. บ่อเกิด
รากเหง้า (n.) origin See also: root, source, cause, fount, base, basis Syn. เค้า, ที่มา, ต้นตอ
รากเหง้า (n.) origin See also: pedigree, ancestry, root, descent, source Syn. เค้าเดิม, ที่มา
ต้นแบบ (n.) original See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model Syn. หลัก, แม่แบบ
ต้นแบบ (adj.) original See also: model, prototypical, standard Syn. หลัก, แม่แบบ
เจ้าเก่า (n.) original Syn. เจ้าเดิม
เจ้าเก่า (adj.) original
เจ้าเดิม (n.) original
แม่บท (n.) original See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's see. "What's the true origin of the universe?ดูสิ จุดัด้งเดิมของจักรวาลคืออะไร
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา
That was a Russian wristwatch. I know the country of origin of every timepiece in the world.เขาใส่นาฬิการัสเซีย ฉันรู้จักนาฬิกาทุกแบบ
Matvey assures me lapta is the origin of American baseball and your English cricket.Matvey มั่นใจ lapta เป็นที่มา ของทีมเบสบอลอเมริกันและคริกเก็ตภาษาอังกฤษของคุณ
A message of unknown origin from deep space was received by American scientists.ข้อความไม่ทราบที่ มาจากห้วงอวกาศ ที่ได้รับจากชาวอเมริกัน
You know the origin of whiskey?นายรู้จักต้นกำเนิดของวิสกี้ไหม?
Darwin's Origin of Species. Thank you.ต้นกำเนิดของสปีชีของดาร์วิน ขอบคุณ.
Fire's origin would be a baby's nursery, night of the kid's 6-month birthday.บ้านต้นเพลิงเป็นเเนิร์สเซอรี่ คืนวันเกิดของเด็กอายุ 6 เดือน
Dean,samhain is the damn origin of halloween.ดีน, แซมเฮน เป็นปิศาจดั้งเดิมของฮัลโลวีน
Lord of the universe, origin of all things, eternal force of the cosmos, where everything has its beginning and everything its end.เจ้าแห่งจักรวาล ต้นกำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่ง เอกอนันต์แห่งห้วงจักรวาล
I'll need more time to trace the origin of the virus,ฉันต้องการเวลาอีกหน่อยแกะรอยต้นกำเนิดไวรัสนั่น
He's trying to track down the origin of the data stream that was sent to Olivia's computer.ตรวจหาแปล่งที่มาของข้อมูลเหล่านี้ ที่ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของโอลิเวีย

origin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, 三浦・梅园 / 三浦・梅園] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
土著[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, 土著] aboriginal
土著人[tǔ zhù rén, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, 土著人] aboriginal
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, 原子堆] atomic pile (original form of nuclear reactor)
道地[dào dì, ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ, 道地] authentic; original
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, 婆罗门 / 婆羅門] Brahman (Hindu God); eternal origin
原因[yuán yīn, ㄩㄢˊ , 原因] cause; origin; root cause; reason
肇因[zhào yīn, ㄓㄠˋ , 肇因] cause; origin
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, 同源词 / 同源詞] cognate; words having a common origin
原产国[yuán chǎn guó, ㄩㄢˊ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ, 原产国 / 原產國] country of origin
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
首创者[shǒu chuàng zhě, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 首创者 / 首創者] creator; originator; first proponent
出身[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, 出身] family background; class origin
宣纸[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, 宣纸 / 宣紙] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin
威妥玛[Wēi Tuǒ mǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ, 威妥玛 / 威妥瑪] Herbert Allen Giles (1845-1935), British missionary and linguist, originator of Wade-Giles romanization of Chinese
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
来历[lái lì, ㄌㄞˊ ㄌㄧˋ, 来历 / 來歷] history; antecedents; origin
同源[tóng yuán, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, 同源] homology (biology); a common origin
原住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, 原住民] indigenous peoples; aborigine
墨迹[mò jì, ㄇㄛˋ ㄐㄧˋ, 墨迹 / 墨跡] ink marks; original calligraphy or painting of famous person
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, 吉普车 / 吉普車] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA
知识就是力量[zhī shi jiù shì lì liang, ㄓ ㄕ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 知识就是力量 / 知識就是力量] Knowledge is power, slogan originally due to Francis Bacon 弗蘭西斯·培根|弗兰西斯·培根
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
原意[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, 原意] the original meaning (etymology)
原义[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, 原义 / 原義] original meaning
古义[gǔ yì, ㄍㄨˇ ㄧˋ, 古义 / 古義] ancient meaning; original or etymological meaning of a word
麦德龙[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 麦德龙 / 麥德龍] Metro supermarket chain (originally German)
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
沙门[shā mén, ㄕㄚ ㄇㄣˊ, 沙门 / 沙門] monk (Sanskrit: Sramana, originally refers to north India); Buddhist monk
[xiū, ㄒㄧㄡ, 貅] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貅 was the female

origin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
基点[きてん, kiten] (n,adj-no) datum point; cardinal point; reference point; origin
外来語[がいらいご, gairaigo] (n) {ling} borrowed word; foreign origin word; (P)
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication
本を正す;元を正す;本を糺す;元を糺す;本をただす;元をただす[もとをただす, motowotadasu] (exp,v5s) (See 糺す,正す・3) to go to the bottom of an affair; to inquire into the origin
源流[げんりゅう, genryuu] (n) (1) current-limiting; (2) source or headwaters (e.g. of a river); (3) origin of something continuous; (P)
火口[ひぐち, higuchi] (n) a burner; origin of a fire; (P)
病原[びょうげん, byougen] (n,adj-no) origin of an illness; cause of a disease; pathogenesis; etiology
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
アボリジニ;アボリジニー;アボリジン[, aborijini ; aborijini-; aborijin] (n) aborigine
アボリジニ語[アボリジニご, aborijini go] (n) Aboriginal languages (of Australia)
ありき[, ariki] (suf,adj-no) based on; originating from
ウード[, u-do] (n) oud (lute-like instrument of Arabic origin) (ara
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement
オーストラリア諸語[オーストラリアしょご, o-sutoraria shogo] (n) (See アボリジニ語) Aboriginal languages (of Australia)
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
オリコン[, orikon] (n) (abbr) (See オリジナルコンテンツ) original content
オリジナリティー(P);オリジナリティ[, orijinaritei-(P); orijinaritei] (n) originality; (P)
オリジナル[, orijinaru] (adj-no,n) original; (P)
オリジナルカロリー[, orijinarukarori-] (n) original calorie
オリジナルコンテンツ;オリジナル・コンテンツ[, orijinarukontentsu ; orijinaru . kontentsu] (n) original content
オリジナルシナリオ[, orijinarushinario] (n) original scenario
オリジナル性[オリジナルしょう, orijinaru shou] (n) originality
オリジネートモード[, orijine-tomo-do] (n) {comp} originate mode
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
サーランギ[, sa-rangi] (n) sarangi (violin-like instrument of Indian origin) (hin
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi
タスマニアアボリジニ[, tasumaniaaborijini] (n) Tasmanian Aborigine
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode
原EIT[げんEIT, gen EIT] original-EITs
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state)
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier
本メール[ほんメール, hon me-ru] original mail
発信元[はっしんもと, hasshinmoto] originator
発信者[はっしんしゃ, hasshinsha] originator
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient
起点[きてん, kiten] origin, starting point
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] Thai: ที่มา English: origin

origin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชานะ[n.] (āchāna) EN: origin ; family FR:
อาชานิ[n.] (āchāni) EN: origin ; family FR:
อากร[n.] (ākøn) EN: origin FR:
ใบรับรองต้นกำเนิด[n. exp.] (bairaprøng ) EN: certificate of origin ; C/O FR: certificat d'origine [m]
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead FR: source [f] ; origine [f]
ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย[n. prop.] (chāo Thai c) EN: Thai citizens of Indian origin FR:
ชาวไทยเชื้อสายจีน[n. prop.] (chāo Thai c) EN: Thai Chinese ; Thai citizens of Chinese origin FR:
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; ethnicity ; tribe ; lineage ; origin stock FR: race [f] ; ethnie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāit) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's background FR:
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
กำเนิด[n.] (kamnoēt) EN: birth ; origin ; source FR: naissance [f] ; origine [f] ; source [f]
กำเนิดของมนุษย์[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of man ; origin of mankind FR: origine de l'homme [f] ; origine de l'humanité [f]
กำเนิดของภาษา[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of languages FR: origine des langues [f]
กำเนิดของภาษาไทย[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of Thai language FR: origine de la langue thaïe [f]
กำเนิดของพระพุทธศาสนา[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of Buddhism FR: origine du bouddhisme [f]
กำเนิดของสปีชีส์[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of species FR: origine des espèces [f]
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai) EN: be of good class origin ; have a good family background FR: être de bonne famille
กำเนิดสปีชีส์[n. exp.] (kamnoēt sap) EN: origin of species FR: origine des espèces [f]
กฎแหล่งกำเนิดสินค้า[n. exp.] (kot laēng k) EN: rules of origin FR:
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laeng kamno) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
แหล่งกำเนิดสินค้า[n. exp.] (laeng kamno) EN: country of origin FR:
แหล่งที่มา[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
ไม่มีที่มาที่ไป[adj.] (mai mī thīm) EN: dubious ; of unknown origin FR:
มีที่มาอย่างไร[xp] (... mī thīm) EN: what about the origin of ... FR: quelle est l'origine de ... ?
มูลฐาน[n.] (mūnthān = m) EN: root ; fundament element ; cause ; origin ; source ; original cause ; basic cause FR: cause [f] ; origine [f] ; source [f] ; principe [m]
เหง้า[n.] (ngao) EN: ancestor ; origin ; stock ; race ; source ; line FR:
นิทาน[n. exp.] (nithān) EN: source ; cause ; origin ; reference FR:
ประกฤติ[n.] (prakrit = p) EN: origin ; birthplace FR:
รากเหง้า[n.] (rākngao) EN: roots ; origin FR: racines [fpl]
สมุทัย[n.] (samuthai = ) EN: origin ; source ; root ; cause FR: origine [f] ; source [f] ; cause [f]
สมุฏฐาน[n.] (samutthān) EN: root ; cause ; place of origin ; etiology FR: cause [f] ; origine [f]
ธัมมัญญุตา[n.] (thammanyūtā) EN: quality of one who knows the Law ; knowing the cause or origin ; knowing the principles FR:
ที่มา[n.] (thīmā) EN: origin ; source ; cause FR: origine [f] ; source [f]
ต้น[n.] (ton) EN: beginning ; origin FR: début [m] ; origine [f]

origin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entstehungsort {m}point of origin
Koordinatenursprung {m} [math.]point of origin; origin of ordinates
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines
Echtheit {f}; Originalität
Wiedergabetreue {f}; originalgetreue Wiedergabe
Entstehungsgeschichte {f}history of origins
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle
Original {n}original
Originalausgabe {f}original edition
Originalität {f}originality
Originalton {m} (Film)original soundtrack
Originalzeichnung {f}original drawing
original; originell; ursprünglich {adj}original
originär {adj}original
Erbsünde {f}original sin
Erstprüfung {f}original inspection
Stammkapital {n}original share capital; common capital stock [Am.]
Selbstkosten {pl} [econ.]prime costs; primary costs; original costs
Ursprung {m} [math.]origin
Urbeleg {m}original document
Beleg {m}; Originalbeleg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า origin
Back to top