ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opera

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opera*, -opera-

opera ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opera (n.) อุปรากร See also: ละครดนตรี, โอเปร่า
opera glasses (n.) กล้องเล็กสำหรับส่องดูผู้แสดงบนเวที
opera hat (n.) หมวกทรงสูงชนิดหนึ่งของผู้ชาย
operable (adj.) กระทำได้ Syn. workable, practicable Ops. inoperable
operant (n.) ผู้ผ่าตัด
operant (adj.) ที่มีผล See also: ที่เกิดผล
operate (vt.) ปฏิบัติ See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน Syn. work, act, perform
operate (vi.) ปฏิบัติ See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน Syn. work, function, perform
operate (vi.) ผ่าตัด
operate (vi.) ก่อให้เกิดผล
operate against (phrv.) ดำเนินการเพื่อคัดค้าน
operate anatomize (vt.) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์ Syn. dismember Ops. join, unite
operate anatomize (vi.) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์ Syn. dismember Ops. join, unite
operate from (phrv.) ทำงานจาก (สถานที่)
operate on (phrv.) (แพทย์) ผ่าตัด
operated (adj.) ซึ่งจัดการ See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง
operatic (adj.) ที่เกี่ยวกับโอเปรา
operating (adj.) ซึ่งจัดการ See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง Syn. managing
operating (adj.) ซึ่งจัดการ See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง Syn. managing
operating room (n.) ห้องผ่าตัด Syn. operating theatre
operating system (n.) ระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ Syn. operating theatre, theatre
operating table (n.) โต๊ะผ่าตัด
operating theatre (n.) ห้องผ่าตัด Syn. operating room
operating time (n.) ช่วงเวลาในการให้บริการ See also: ช่วงเวลาใช้งาน
operation (n.) การดำเนินการ Syn. procedure, performance Ops. inaction
operation (n.) การผ่าตัด See also: การศัลยกรรม
operation (n.) การใช้ (เครื่องจักร) See also: การเดินเครื่อง
operation (n.) กิจการทางธุรกิจ See also: กิจการ Syn. business
operational (adj.) ที่สามารถใช้งานได้ Syn. functional, working
operational research (n.) การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operations research (n.) การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operative (n.) คนงาน Syn. worker, labourer
operative (adj.) พร้อมใช้งาน See also: ที่เกิดผล Syn. effective, in use Ops. useless, inactive
operator (n.) ผู้ควบคุม (เครื่องจักร) See also: คนงาน, ช่างผู้ชำนาญ, ผู้ปฏิบัติการ Syn. technician, mechanic
operator (n.) ผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจ See also: ผู้ประกอบธุรกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
opera(ออพ'เพอระ) n. อุปรากร,ละครดนตรี' (ถ้ามีการร้องเรียกว่า grand opera ถ้าไม่มีการร้องเรียกว่า comic opera) ,การแสดงละครดังกล่าวครั้งหนึ่ง ๆ ,โรงละครอุปรากร,โรงละครดนตรี'
opera hatn. หมวกสูงพับได้ที่ทำด้วยผ้าไหมของผู้ชาย
operable(ออพ'เพอระเบิล) adj. กระทำได้,ใช้การได้,ทำหารผ่าตัดได้., See also: operability n. operably adv., Syn. feasible
operant(ออพ'เพเรินทฺ) adj. ให้ผล,ได้ผล,ซึ่งกำลังปฏิบัติ,มีผลบังคับ. n. ผู้กระทำ,สิ่งที่กระทำ, Syn. operating
operate(ออพ'พะเรท) v. ทำงาน,ทำ,ปฏิบัติ,ผ่าตัด,เดิน,แล่น,หมุน,ขับ,ทำให้เกิดขึ้น,สู้รบ, See also: operatable adj.
operatic(ออพพะแรท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายอุปรากร
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ, Syn. working,act,maneuver
operation codeใช้ตัวย่อว่า op code (อ่านว่า ออป โคด) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operational(ออพพะเร'เชินเนิล) adj. ทำได้,ใช้ได้,เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์., Syn. working
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
operative(ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน, See also: operativity n.
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
opera(n) ละครโอเปรา,อุปรากร
operatic(adj) เหมือนละครโอเปรา,เกี่ยวกับอุปรากร
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
operative(adj) ปฏิบัติ,ก่อผล,ทำการ,มีผล
operator(n) ผู้กระทำ,ผู้คุมเครื่อง,พนักงานรับโทรศัพท์,นายหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
operaอุปรากร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
operable-ผ่าตัดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating roomห้องผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating systemระบบปฏิบัติการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
operating theatre; theater, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operationการดำเนินการ, การปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation code; op codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation researchการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational environmentสภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational research; operations researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operations research; operational researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operative-การผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operator๑. ตัวดำเนินการ, ตัวปฏิบัติการ๒. ผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ machine operator] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operaอุปรากร [TU Subject Heading]
Operating room nursingการพยาบาลทางห้องผ่าตัด [TU Subject Heading]
Operating system ระบบปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการ [TU Subject Heading]
Operations researchวิจัยปฏิบัติการ [TU Subject Heading]
Operator พนักงานปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละครเพลง (n.) opera Syn. ละครร้อง
อุปรากร (n.) opera Syn. ละครร้อง, ละครเพลง
ละครดึกดำบรรพ์ (n.) opera oriented dance drama
กระทำงาน (v.) operate See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform Syn. ปฏิบัติงาน, จัดการ
ดำเนินงาน (v.) operate See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ
เดินเครื่อง (v.) operate See also: work, move, start (the engine), function, go, run Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน, ติดเครื่อง
ผ่าตัด (v.) operate on See also: perform operation
ระบบปฏิบัติการ (n.) operating system
ผู้ดำเนินการ (n.) operator See also: handler, practitioner
op (abbr.) คำย่อของ operation, operative, opportunity
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (n.) Department of Cooperative Auditing
กรมวิเทศสหการ (n.) Department of Technical and Economic Cooperation
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (n.) Cooperatives Promotion Department
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives
กษ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กอ.รมน. (n.) Internal Security Operations Command Syn. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (n.) Internal Security Operations Command
การช่วยกัน (n.) cooperation Syn. ความร่วมแรงร่วมใจ
การช่วยเหลือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ
การร่วมมือ (n.) cooperation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have to be operated onคุณต้องทำการผ่าตัด
You and I need to cooperateคุณและฉันต้องร่วมมือกัน
I told you to cooperate with these peopleฉันบอกคุณแล้วให้ร่วมมือกับคนเหล่านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before he left he showed me your window and gave me his opera glasses.ก่อนเขาไป เขาบอกว่าหน้าต่างของคุณบานไหน แล้วเขาก็ให้กล้องกับผม
B... neither type of jazz... and neither type of opera is on sale.B ไม่มีเพลงแจ๊ซใดๆ และโอเปร่าใดๆลดราคา
C... neither type of opera and neither type of soul...C ไม่มีโอเปร่าใดๆและเพลงโซลใดๆ...
After the initial shock wears off about that trust fund for the family dog, or the opera seats left to the gardener, there is at least the sense that everything is finally out on the table.After the initial shock wears off about that trust fund for the family dog, or the opera seats left to the gardener, there is at least the sense that everything is finally out on the table.
And now he's just praying I'll get that gig with the Paris Opera Balletตอนนี้พ่อก็เลยได้แต่ภาวนา ว่าฉันจะได้แสดงกับคณะบัลเล่ต์ที่ปารีส
Enough soap opera for todayพอเถอะ เบื่อละครน้ำเน่า
I got the gig at the Paris Opera Balletตกลงฉันไงบทล่ะ ที่ปารีสโอเปร่าบัลเล่ต์
And they'll have a decent opera section? Opera?ไม่รู้จะมีเพลงแนวโอเปร่ารึเปล่า
I know this is gonna sound a bit weird, but would you like to go to the opera tomorrow night?ผมรู้ว่านี่มันอาจฟังดูแปลกๆ ว่าแต่คุณอยากจะไป ดูโอเปร่าในคืนพรุ่งนี้มั้ย
This is like where we saw the outdoor opera in Rome, don't you think?มันดูคล้ายกับที่เราเคยเห็นที่ข้างนอก Opera ในโรมเลย เธอคิดแบบนั้นมั๊ย?
Maybe is one of the kind of guys that'd rather give it to the opera than to his kids.เขาอาจจะเป็นพวกชอบบริจาค ให้การแสดงโอเปร่ามากกว่าที่จะเก็บไว้ให้ลูก
The opera didn't get much.โอเปร่า ได้ไปไม่มากหรอก

opera ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
歌剧院[gē jù yuàn, ㄍㄜ ㄐㄩˋ ㄩㄢˋ, 歌剧院 / 歌劇院] opera house
李娃传[Lǐ Wá zhuàn, ㄌㄧˇ ㄨㄚˊ ㄓㄨㄢˋ, 李娃传 / 李娃傳] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot
歌仔戏[gē zǎi xì, ㄍㄜ ㄗㄞˇ ㄒㄧˋ, 歌仔戏 / 歌仔戲] type of opera from Taiwan and Fujian
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, 三弦] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 农业生产合作社 / 農業生產合作社] agricultural producers' cooperative
亚太经合会[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚太经合会 / 亞太經合會] APEC (Asia Pacific economic cooperation)
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经济合作组织 / 亞太經濟合作組織] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan
自动地工作[zì dòng de gōng zuò, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 自动地工作 / 自動地工作] automatic operation
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
野战[yě zhàn, ㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, 野战 / 野戰] battlefield operation
粤剧[Yuè jù, ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ, 粤剧 / 粵劇] Cantonese opera
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, 大举 / 大舉] carry out a large-scale (military) operation
剖宫产手术[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖宫产手术 / 剖宮產手術] Cesarean section operation
剖腹产手术[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖腹产手术 / 剖腹產手術] Cesarean section operation
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
戏曲[xì qǔ, ㄒㄧˋ ㄑㄩˇ, 戏曲 / 戲曲] Chinese opera
快板儿[kuài bǎn r, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢˇ ㄖ˙, 快板儿 / 快板兒] clapper talk; patter song (in opera) with clapperboard accompaniment
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
独来独往[dú lái dú wǎng, ㄉㄨˊ ㄌㄞˊ ㄉㄨˊ ㄨㄤˇ, 独来独往 / 獨來獨往] coming and going alone (成语 saw); a lone operator; keeping to oneself; unsociable; maverick
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
兵家常事[bīng jiā cháng shì, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄕˋ, 兵家常事] commonplace in military operations (成语 saw)
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, 上合] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 上合组织 / 上合組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 上海合作组织 / 上海合作組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
不合作[bù hé zuò, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 不合作] noncooperation
中法[Zhōng Fǎ, ㄓㄨㄥ ㄈㄚˇ, 中法] China-France (cooperation); Sino-French
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交汇 / 交匯] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交彙] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
共襄盛举[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, 共襄盛举 / 共襄盛舉] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 劦] variant of 協|协; cooperate; combined labor
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 协 / 協] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 协作 / 協作] cooperation; coordination
协同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 协同 / 協同] to cooperate; in coordination with

opera ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オペラグラス[, operagurasu] (n) opera glasses
オペラコミック[, operakomikku] (n) comic opera (fre
オペラセリア[, operaseria] (n) opera seria (ita
オペラハット[, operahatto] (n) opera hat
オペラブッファ[, operabuffa] (n) opera buffa (ita
オペラ歌手[オペラかしゅ, opera kashu] (n) opera singer
グランドオペラ[, gurandoopera] (n) grand opera
ソープオペラ[, so-puopera] (n) soap opera
ラブストーリー[, rabusuto-ri-] (n) love story; soap opera
京劇[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera
家庭劇[かていげき, kateigeki] (n) (See ホームドラマ) soap opera
歌劇団[かげきだん, kagekidan] (n) opera company; opera troupe; musical revue; operetta company; operetta troupe
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
OS[オーエス, o-esu] (n) {comp} operating system; OS
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation
ウィンドウズ;ウィンドゥズ;ウインドウズ[, uindouzu ; uindouzu ; uindouzu] (n) {comp} Windows (Microsoft operating system)
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation
オペ[, ope] (n) (abbr) (See オペレーション) medical operation; (P)
オペアンプ[, opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier
オペコード[, opeko-do] (n) {comp} operation code; op-code
オペラント[, operanto] (n) operant
オペラント条件づけ;オペラント条件付け[オペラントじょうけんづけ, operanto joukenduke] (n) operant conditioning
オペレーショナル[, opere-shonaru] (adj-na) operational
オペレーションコード[, opere-shonko-do] (n) {comp} operation code; op-code
オペレーションズリサーチ[, opere-shonzurisa-chi] (n) operations research; OR
オペレーションセンター[, opere-shonsenta-] (n) operation center; operation centre
オペレーションツイスト[, opere-shontsuisuto] (n) operation twist
オペレーションマニュアル[, opere-shonmanyuaru] (n) {comp} Operations manuals
オペレーションリサーチ[, opere-shonrisa-chi] (n) operations research
オペレーター(P);オペレータ[, opere-ta-(P); opere-ta] (n) operator; (P)
オペレーティングシステムイメージ[, opere-teingushisutemuime-ji] (n) {comp} operating system image
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware
オペレーティングマージン[, opere-teinguma-jin] (n) operating margin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability
オペランド[おぺらんど, operando] operand
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS)
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation
ブール演算子[ブールえんざんし, bu-ru enzanshi] Boolean operator
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
マッチ演算子[マッチえんざんし, macchi enzanshi] match(ing) operator
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
モペラ[もぺら, mopera] mopera
リスト演算子[リストえんざんし, risuto enzanshi] list operator
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation
ローカルオペレータ[ろーかるおぺれーた, ro-karuopere-ta] local operator
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator
代数演算子[だいすうえんざんし, daisuuenzanshi] algebraic operator
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
作用対象[さようたいしょう, sayoutaishou] operand
冪乗演算子[べきじょうえんざんし, bekijouenzanshi] exponential operator (**)
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] operator control panel
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation
加減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator
加減演算子[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate

opera ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละครน้ำเน่า[n. exp.] (lakhøn nām ) EN: soap opera ; soap FR:
ละครเพลง[n.] (lakhønphlēn) EN: musical theatre ; musical play ; traditional Thai classical opera FR:
ละครโทรทัศน์[n. exp.] (lakhøn thōr) EN: soap opera ; soap FR: feuilleton télévisé [m]
ลั่นถัน[n.] (lanthan) EN: Chinese opera FR:
ลิเกฝรั่ง[n. exp.] (likē Farang) EN: opera ; Broadway musical FR:
งานงิ้ว[n. exp.] (ngān ngiū) EN: Chinese opera festival FR:
งิ้ว[n.] (ngiū = ngiu) EN: Chinese opera ; Peking opera FR: opéra chinois [m]
โอเปร่า = โอเปรา[n.] (ōpērā) EN: opera FR: opéra [m]
เรื่องน้ำเน่า[n. exp.] (reūang nām ) EN: soap opera FR: feuilleton à l'eau de rose [m]
โรงอุปรากร[n. exp.] (rōng upparā) EN: opera house FR: opéra [m] ; salle d'opéra [f]
โรงอุปรากรซิดนีย์[n. prop.] (Rōng Upparā) EN: Sydney Opera House FR: Opéra de Sydney [m]
ซิดนีย์โอเปราเฮาส์[n. prop.] (Sitnī Ōpērā) EN: Sydney Opera House FR: Opéra de Sydney [m]
อุปรากร[n.] (upparākøn) EN: opera FR: opéra [m]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
ช่างกลึง[n. exp.] (chang kleun) EN: lathe operateur ; turner FR: tourneur
เชิดหุ่น[v.] (choēthun) EN: operate a puppet ; operate a marionette FR:
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินการ[adj.] (damnoēn kān) EN: administrative ; executive ; operational FR:
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินธุรกิจ[v. exp.] (damnoēn thu) EN: operate FR:
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūa) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run FR:
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate FR: faire des démarches
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: operate commercial vehicles FR:
ด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย[X] (dūay amnāt ) EN: by operation of law FR:
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) FR:
ให้บริการ[v. exp.] (hai børikān) EN: be in service ; service ; operate FR: être en service ; entrer en service ; mettre en service ; offrir un service ; proposer un service
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab ; operation room FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room FR: salle d'opération [f] ; salle d'op [f] (fam.)
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์[n. exp.] (jaophanakng) EN: computer operator FR:
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: cooperative promotion officer FR:
เจ้าพนักงานวัฒนธรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: cultural affairs operator FR:
จุนทการ[n.] (junthakān) EN: lathe operator ; turner FR: tourneur [m]
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk ) EN: operating profits FR:
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi pra) EN: protocooperation FR:
การดำเนินการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administration ; execution ; action ; operation FR: action [f] ; opération [f]
การดำเนินการเอกภาค[n. exp.] (kān damnoēn) EN: unary operation FR:
การดำเนินการ n ภาค[n. exp.] (kān damnoēn) EN: n-ary operation FR:
การดำเนินการขั้นมูลฐาน[n. exp.] (kān damnoēn) EN: elementary operation FR:
การดำเนินการของเซต[n. exp.] (kān damnoēn) EN: set operations FR:

opera ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rockoper {f} [mus.]rock opera
Amtshilfe {f}administrative cooperation
Blinddarmoperation {f} [med.] | Blinddarmoperationen
Arbeitsgang {m}shop operation
Arbeitsbereich {m}area of operations
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation
Rechenoperation {f}; arithmetische Operation
Rechenzeichen {n}; arithmetischer Operatorarithmetic operator
Sicherungsaktion {f} [comp.]backup operation
Operationslinie {f} | Operationslinien
batteriebetrieben {adj}battery-operated; battery-powered
Betriebslehre {f}business operations
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
A-Betrieb {m}class-A operation
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society
Dauerbetrieb {m}continuous operation; continuous working
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control
Bedienpult {n}control console; operator's console
Betriebsleiter {m}COO : Chief Operating Officer
Baugenossenschaft {f}building cooperative
Kooperationspartner {m}cooperation partner
Kooperationsvereinbarung {f}cooperation agreement
Kooperative {f} | Kooperativen
Schaltzyklus {m}cycle of operation
Dämpfungsvorrichtung {f}damper operator
Arbeitsgangbeschreibung {f}description of operation
Differentialoperator {m} [math.]differential operator
Arbeitszyklus {m}duty cycle; operating cycle
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data
Fabrikarbeiter {m}operatives
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure
Fußpumpe {f}foot operated pump
Grundrechenarten {pl}fundamental arithmetic operations
Inbetriebnahme {f}initial operation
Bedienungsanleitung {f}instruction manual; operating instructions
Großeinsatz {m}large scale operation
manipulativ {adj} | manipulativer Eingriff [med.]manipulative | manipulative operation
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
Handeingriff {m}manual operation
Mehrseilbetrieb {m}multiple falls of rope operation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opera
Back to top