ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one*, -one-

one ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
one (adj.) ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว Syn. single
one (pron.) คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง
one (pron.) คำแทนคำนามที่นำมาก่อน
one (n.) เลขหนึ่ง
one (n.) สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง
one and all (idm.) ทุกคน
one and only (idm.) บุคคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถ (ใช้แนะนำหรือเพื่อเน้นย้ำ) See also: หนึ่งเดียวคนนี้
one and the same (idm.) คนหรือสิ่งที่เหมือนกันมาก
one another (pron.) ซึ่งกันและกัน Syn. each other
one at a time (idm.) ทีละคน Syn. one by one Ops. one by one
one by one (idm.) ทีละคน Syn. one at a time Ops. one at a time
one day (adv.) บางเวลา Syn. in the future, someday
one for the road (sl.) การดื่มสุรา (ก่อนเดินทาง)
One good turn deserves another (idm.) คนทำดีย่อมได้ดี
one in a hundred (idm.) คนหรือสิ่งหายาก See also: คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในร้อย
one in a million (idm.) คนหรือสิ่งหายาก See also: คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในล้าน
one in a thousand (idm.) คนหรือสิ่งหายาก See also: คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในพัน
one in the eye for (idm.) ผลหรือการกระทำที่เป็นสิ่งแทนความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังของบางคน
one means business (idm.) จริงจังมาก See also: เอาจริงมาก
one more (adj.) เอาอีก See also: เพิ่มอีก Syn. added, another, extra
one of these days (idm.) บางวัน See also: สักวัน, สักครั้ง
one time (n.) หนึ่งครั้ง See also: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว
one too many (adj.) ซึ่งเป็นส่วนเกิน
one too many (sl.) ความเมา See also: เมา
one way or another (idm.) อย่างไรก็ตาม See also: ด้วยเหตุใดก็ตาม, ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
one-armed bandit (n.) เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง Syn. fruit machine, slot machine
one-eye (sl.) รูที่ปลายอวัยวะเพศ
one-four part (n.) หนึ่งในสี่ส่วน Syn. fourth, portion, fraction
one-horse (adj.) ซึ่งเล็กมากและไม่สำคัญ Syn. limited
one-horse (adj.) ซึ่งใช้ม้าตัวเดียว
one-liner (n.) คำพูดตลกสั้นๆ Syn. joke, quip
one-man (adj.) เหมาะกับคนคนเดียว Syn. limited, restricted, single
one-man band (n.) นักดนตรีที่เล่นดนตรีหลายชิ้นพร้อมกัน
one-man show (sl.) การแสดงงานศิลปะของคนคนเดียว
one-night stand (n.) การแสดงที่เล่นเพียงครั้งเดียวและคืนเดียว See also: คู่นอนคืนเดียว
one-off (idm.) สิ่งที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษ
one-off (n.) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว Syn. one-shot
one-on-one (adj.) ระหว่างสองคนเท่านั้น Syn. one-to-one
one-parent family (n.) ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว Syn. lone-parent family
one-person (n.) ซึ่งมีคนเดียว See also: ซึ่งกระทำเพียงคนเดียว, ซึ่งกำหนดเพียงคนเดียว Syn. alone, single, solely
English-Thai: HOPE Dictionary
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
one upได้เปรียบ,นำคู่ต่อสู้เพียงหนึ่งคะแนน,แต่ละ
one-handed(วัน'แฮนดิด) adj. มีมือเดียว,ใช้มือเดียว
one-horse(วัน'ฮอส) adj. ใช้ม้าตาเดียว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,จำกัด -S.,adj. unimportant
one-idead(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
one-liner(วัน'ไล'เนอะ) n. คำคม,ข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมายมากหรือทำให้ชวนหัวเราะ
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว,เข้าข้าง,ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial,unequal
one-up(วัน'อัพ) vt. ทำให้ดีกว่า,ทำให้ได้เปรียบทำให้ได้คะแนนนำหนึ่งคะแนน,อยู่เหนือ
one's(วันซฺ) คำที่แสดงเป็นเจ้าของของone
oneiromancy(โอไน'ระแมนซี) n. การหยั่งรู้หรือทำนายจากความฝัน การทำนายฝัน., See also: oneiromancer n.
oneness(วัน'นิส) n. ความเป็นเอกลักษณ์,การมีสิ่งเดียวกัน
onerous(ออน'เนอรัส,โอ'เนอรัส) adj. เป็นภาระ,ลำบาก,ยากยิ่ง,หนักหน่วง, See also: onerousness n.
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
English-Thai: Nontri Dictionary
one(adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
ONE-one-way(adj) ไปทางเดียว
oneness(n) เอกภาพ,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
one address-เลขที่อยู่เดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-piece nozzleหัวตัดรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
one-sided idealไอดีลด้านเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-to-oneหนึ่งต่อหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-way clutch; free-wheel; free-wheel one-way clutch; overrun clutch; overrunning clutchคลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one's complementส่วนเติมเต็มหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
One party systemsระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
one-to-one functionฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง, y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง    ถ้า f(x1) = f(x2)    แล้ว x1 = x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดคำ (adv.) hardly had one spoken See also: no sooner said (than done) Syn. ขาดปาก
ค่าปิดปาก (n.) payment for sticking to what one has said See also: hush money
จนหนทาง (v.) be at one wit´s end See also: be at the end of one´s tether Syn. หมดปัญญา, สิ้นหนทาง Ops. มีภูมิ
จับมือใครดมไม่ได้ (v.) cannot look for the one who makes trouble
ช่วงทรัพย์ (n.) replace and equal one property to another property by the law
ช่วงสิทธิ์ (n.) get one rightness by the law
ดังขึ้น (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. แซ่ซ้อง
ตะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า
ตามที่เห็นสมควร (adv.) as one see / think fit
ตายโหง (adj.) spirit of one who died a violent death
ทยอย (v.) follow one after another See also: come or go one by one, file, trickle
ทัณฑะ (n.) ancient Thai measure of length equal to one metre
นั่งพับเพียบ (v.) sit on the floor (with legs tucked back to one side) Syn. พับเพียบ
นิพพาน (n.) dharma which releases one from the world Syn. อรหัตผล
ประกาศรับ (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร
ประดัง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น, แซ่ซ้อง
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
ผ้าสไบ (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
There's one thing we just mustn't missมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไม่พลาด
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
He's the first one that done itเขาเป็นคนแรกที่ทำมัน
I only visited there for about 2 weeks one timeฉันแค่ไปเยือนที่นั่นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
So I would like to visit there one dayดังนั้นฉันจึงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นสักวัน
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
He seized one of her feetเขาจับขาข้างหนึ่งของเธอไว้
And one of them is very seriouslyและหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
I have waited one year for this dayฉันคอยวันนี้มาหนึ่งปีแล้ว
You're the only one who hasn't taken a breakคุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
No one else knows I am hereไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่
He is the one who rescued meเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉัน
Well one of the main reasons is that…หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่า...
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
Just one cartonแค่หนึ่งซอง
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
Why don't you admit you were the one who stole the book?ทำไมเธอไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
I count you as one of my friendsฉันถือว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนๆ ของฉัน
This one cannot compare with that oneสิ่งนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นได้
You'd better destroy this letter so that no one else would see itคุณควรทำลายจดหมายนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นมัน
She kept that one a secretเธอเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับ
Would you like to go out one evening?คุณอยากออกไปเที่ยวตอนเย็นกันสักครั้งไหม?
It's one of my favoritesมันเป็นหนึ่งในของโปรดของฉัน
No one will believe thatไม่มีใครเชื่อคุณหรอก
But the other one seemed nicerแต่อีกชุดดูดีกว่านะ
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
He's the one that attacked meเขาคือคนที่ทำร้ายฉัน
Let me smell it one more timeขอฉันดมมันอีกครั้ง
I need you to do me one last favorฉันอยากให้คุณช่วยอย่างหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
Give me one good reasonขอเหตุผลดีๆ สักข้อสิ
The one thing I swore I would never doเป็นสิ่งที่ฉันได้สาบานว่าจะไม่ทำมันอีก
Just promise your daddy one thingสัญญากับพ่อสักข้อนะลูก
No one else has my numberไม่มีใครอีกที่มีเบอร์โทรของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง
One song, I have but one songเพลงหนึ่งที่ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
The only one for me.เพียงคนเดียวสำหรับฉัน
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง.

one ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, 相投] agreeing with one another; congenial
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 阿拉丁] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
[sī, ㄙ, 虒] amphibious animal with one horn
任一个[rèn yī gè, ㄖㄣˋ ㄧ ㄍㄜˋ, 任一个 / 任一個] any one of (a list of possibilities)
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, 如意] as one wants; according to one's wishes
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
早早儿[zǎo zǎo r, ㄗㄠˇ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 早早儿 / 早早兒] as soon as possible; as early as one can
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
猫雾族[Māo wù zú, ㄇㄠ ˋ ㄗㄨˊ, 猫雾族 / 貓霧族] Babuza, one of the indigenous peoples of Taiwan
齐心[qí xīn, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, 齐心 / 齊心] to be of one mind; to work as one
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, 大炮 / 大砲] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
布鲁克林[bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 布鲁克林 / 布魯剋林] Brooklyn, one of the five boroughs of New York City
布农族[Bù nóng zú, ㄅㄨˋ ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, 布农族 / 布農族] Bunun, one of the indigenous peoples of Taiwan
千金难买[qiān jīn nán mǎi, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ, 千金难买 / 千金難買] can't be bought for one thousand in gold (成语 saw)
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, 北京] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 北京市] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, 阿鼻] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 阿鼻地狱 / 阿鼻地獄] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
坐月子[zuò yuè zi, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 坐月子] lying-in (for one month after childbirth); postpartum period
任选[rèn xuǎn, ㄖㄣˋ ㄒㄩㄢˇ, 任选 / 任選] to choose arbitrarily; to take whichever one fancies
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, 集刊] collection of papers (published as one volume)

one ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication
アイテム(P);アイタム(ik)[, aitemu (P); aitamu (ik)] (n) (1) item; (2) something that one "just has to have"; (P)
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes)
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P)
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception)
オシザメ科[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon)
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.)
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
お腹の子(P);おなかの子[おなかのこ, onakanoko] (exp) child one is expecting; (P)
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission)
がさっ;ガサッ[, gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
けんけん[, kenken] (n,vs) hopping on one foot
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
さしもの[, sashimono] (exp) (See 流石) as though one is
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops)
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P)
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please
しようとしまいと[, shiyoutoshimaito] (exp) whether one does or does not
Japanese-English: COMDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
エムボーン[えむぼーん, emubo-n] MBONE
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone
クローン[くろーん, kuro-n] clone
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
コネクション単位[コネクションたんい, konekushon tan'i] per-connection, by connection
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics
コネクション要求[コネクションようきゅう, konekushon youkyuu] connection request
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC)
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection
シスコン[しすこん, shisukon] system component (abbr)
システムコンポ[しすてむこんぽ, shisutemukonpo] system component (abbr)
シッピングゾーン[しっぴんぐぞーん, shippinguzo-n] shipping zone
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone
セションコネクション同期[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization
セルラーフォン[せるらーふぉん, serura-fon] cellular phone
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
自分[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
電話[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)

one ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อันเดียว[X] (an dīo) EN: only one FR: un seul
อะนี้[X] (anī) EN: this one FR:
อันละ[X] (an la) EN: each ; per ; for one FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อันหลัง[X] (an lang) EN: latter ; last one FR:
อันไหน ๆ ก็ได้ = อันไหนๆ ก็ได้[X] (an nai-nai ) EN: any one ; either one FR:
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันหนึ่ง[art.] (an neung) EN: a ; one FR: un ; une
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
อันที่ดีที่สุด[xp] (an thī dī t) EN: the best one FR:
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger one ; younger brother FR: cadet [m] ; frère cadet [f]
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุช[n.] (anut) EN: younger one ; younger sister FR: cadet [m] ; sœur cadette [f]
อันโยนยะ[n.] (anyōnya) EN: one another FR:
อันโยนย-[pref.] (anyōnya-) EN: one another FR:
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อะไรต่ออะไร[X] (arai tø ara) EN: whatever ; one thing and another ; lots of things FR:
อริยะ[n.] (ariya) EN: one who has attained final sanctification ; noble one FR:
อาศัยซึ่งกันและกัน[v. exp.] (āsai seung ) EN: be dependent on each other ; be dependent one another FR: dépendre l'un de l'autre
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells FR: enfer [m]
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m. ; 1 p.m. ; 1:00 p.m. ; 13:00 h FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายโมงครึ่ง[n. exp.] (bāi mōng kh) EN: 13:30 h ; 1:30 p.m. ; half-past one in the afternoon FR: treize heures trente ; 13 h 30 ; une heure et demi ; une heure trente
บ้านชั้นเดียว[n. exp.] (bān chan dī) EN: one story house FR: maison de plain-pied [f]
บันแถลง[n.] (banthalaēng) EN: small gable placed in front of the main one FR:
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:
บเอ[X] (bø-ē) EN: not one FR: pas unique
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
บทจะ[adv.] (bot ja ) EN: when it comes time ; when one ones to FR:
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
เฉวียง[v.] (chawīeng) EN: arrange the upper robe over one shoulder (the left one) FR:
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other FR: s'apprécier mutuellement
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law FR:
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดินรถทางเดียว[n. exp.] (doēnrot thā) EN: one way traffic FR: sens unique [m]
โดนดี[v. exp.] (dōn dī) EN: get what one is asking for ; get it FR:

one ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einserkomplement {n}complement on one
hundert {num} | hunderte | einhunderthundred | hundreds | one hundred
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
Spitzenreiter {m}most popular ...; top-rated ...; number one ...; best-selling ...
selbstvergessen {adj}oblivious of all around one
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
einbändig {adj}in one volume
Azeton {n} [chem.]acetone
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself
Achat {m} [min.]agate (stone)
Unfallneigung {f}accident proneness
Ausgleichstransaktion {f} | Ausgleichstransaktionen
Addition {f} | Additionen
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Gutachterkommission {f} | Gutachterkommissionen
vorerwähnt {adj}afore mentioned
Agrarsubvention {f} | Agrarsubventionen
Transferleistung {f}aid money
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
Zuteilungsbetrag {m}allotment money
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel
Amazone {f} | Amazonen
Amboinahonigfresser {m} [ornith.]Ambon Honeyeater
Clownfisch {m}; Anemonenfisch
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee
angioneurotisch {adj} [med.]angioneurotic
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Sprungbein {n}ankle bone
Rücktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
Blinddarmoperation {f} [med.] | Blinddarmoperationen
Karborundstein {m}carborundum stone
Bismarckweih {m} [ornith.]Black Honey Buzzard
Schlichthonigfresser {m} [ornith.]Bismarck Honeyeater
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Betonwerkstein {m}artificial stone
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
Schutzbehauptung {f}attempt to justify one's behaviour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one
Back to top